Redovisa projektstöd

Efter varje avslutat projektår ska ni som driver ett arvsfondsprojekt redovisa vad som har hänt i projektet genom att fylla i en årsrapport. När ert arvsfondsprojekt är avslutat ska ni fylla i en slutrapport och skicka in till Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 4 mars, 2020 - 14:27

Projektstöd ska redovisas årligen. Genom era redovisningar visar ni hur medlen använts och hjälper oss att förstå vad som har fungerat bra eller mindre bra under projekttiden. Reflektera tillsammans med projektmedarbetare och deltagare över projektets resultat och erfarenheter. Att dokumentera och sätta ord på det arbete som utförts i projektet är värdefullt både för att utveckla den egna verksamheten och för att sprida erfarenheterna vidare. Med era erfarenheter bidrar ni till att framtida arvsfondsprojekt uppnår sina mål.

Rapporterna fyller också en viktig funktion när vi årligen rapporterar om vår verksamhet till regeringen.

Årsrapport för projektstöd

Sedan 2016 fattar Arvsfonden fleråriga beslut som sträcker sig över hela projekttiden. Det betyder exempelvis att ett projekt får en budgetram för tre år, om det är ett treårigt projekt.
Alla projekt har olika deadlines så ni behöver kontakta er handläggare för att få rätt datum. Om ni är osäkra på vem det är kan ni maila info@arvsfonden.se

Efter varje avslutat projektår ska ni som driver ett arvsfondsprojekt fylla i en årsrapport och skicka in till Arvsfonden. Punktlistan nedan tar upp vad ni behöver tänka på.

  • Årsrapporten ska innehålla en plan för nästkommande år i projektet.
  • Till årsrapporten hör ett särskilt dokument för den ekonomiska redovisningen. Följ de tillhörande anvisningarna.
  • Den ekonomiska redovisningen ska skrivas under av både behörig firmatecknare och revisor. Revisors granskningsrapport ska följa Arvsfondens anvisningar.
  • Mallar för årsrapport för projektstöd, årsrapport för ekonomi och revisors granskning av projektstöd samt anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt nås via länken Blanketter och dokument längre ner på denna sida. 
  • Följ anvisningarna i dessa mallar och redovisningsdokument. 

Slutrapport för projektstöd

När ett arvsfondsprojekt är avslutat ska slutrapporten fyllas i och skickas in till Arvsfonden. Punktlistan nedan tar upp vad ni behöver tänka på.

  • I slutrapportens första del besvarar ni frågor som rör projektets sista år. I slutrapportens andra del besvarar ni frågor som rör den totala projekttiden.
  • Till slutrapporten hör ett särskilt dokument för den ekonomiska redovisningen. Följ de tillhörande anvisningarna.
  • Den ekonomiska redovisningen ska skrivas under av både behörig firmatecknare och revisor. Revisors granskningsrapport ska följa Arvsfondens anvisningar.
  • Mallar för slutrapport för projektstöd, slutrapport ekonomi och revisors granskning av projektstöd samt anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt nås via länken Blanketter och dokument längre ner på denna sida. 
  • Följ anvisningarna i dessa mallar och redovisningsdokument.

Återbetalning när det finns projektpengar kvar

När ett projekt slutredovisas är det inte ovanligt att det finns pengar kvar. Dessa ska betalas tillbaka till Arvsfonden i samband med att ni skickar in er slutrapport.

Återbetalning görs genom att ni sätter in pengarna på Kammarkollegiets bankgiro 417-6723. Märk insättningen med projektets diarienummer.

Skicka er årsrapport/slutrapport till:

Projektenheten
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM