Redovisa projektstöd

Efter varje avslutat projektår ska ni som driver ett arvsfondsprojekt redovisa vad som har hänt i projektet genom att fylla i en årsrapport. När ert arvsfondsprojekt är avslutat ska ni fylla i en slutrapport och skicka in till Arvsfonden.
Senast uppdaterad: 29 augusti, 2017 - 16:36

Genom att fylla i års- och slutrapporterna hjälper ni oss att förstå vad som har fungerat bra eller mindre bra under projekttiden. Reflektera tillsammans med projektmedarbetare och deltagare över projektets resultat och erfarenheter. Att dokumentera och sätta ord på det arbete som utförts i projektet är värdefullt både för att utveckla den egna verksamheten och för att sprida erfarenheterna vidare. Med era erfarenheter bidrar ni till att framtida arvsfondsprojekt uppnår sina mål.

Rapporterna fyller också en viktig funktion när vi årligen rapporterar om vår verksamhet till regeringen.

Årsrapporten

Under 2016 inledde Arvsfonden fleråriga beslut som sträcker sig över hela projekttiden. Det betyder exempelvis att ett projekt får en budgetram för tre år, om det är ett treårigt projekt.

Efter varje avslutat projektår ska ni som driver ett arvsfondsprojekt fylla i en årsrapport och skicka in till Arvsfonden. I årsrapporten ingår en plan för nästkommande år i projektet och en ekonomisk redovisning som ska granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor.

Mall för årsrapport och revisors granskning finns under länken Blanketter och dokument längre ner.

Slutrapporten

När ett arvsfondsprojekt är avslutat ska slutrapporten fyllas i och skickas in till Arvsfonden. I slutrapportens första del besvaras frågor som rör projektets sista år. I slutrapportens andra del besvaras frågor som rör den totala projekttiden. Även slutrapporten innehåller en ekonomisk redogörelse som ska granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor.

Mall för slutrapport och revisors granskning finns under länken Blanketter och dokument längre ner.

Skicka er årsrapport/slutrapport till:

Arvsfondsdelegationsenheten 
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM