Vad krävs för att få pengar?

För att få pengar från Arvsfonden vill vi att ditt projekt uppfyller tre övergripande krav. Vill du söka pengar för att driva ett projekt eller för att bygga lokaler? Läs mer på respektive sida om hur kraven är utformade för just den typen av stöd.
Senast uppdaterad: 14 januari, 2019 - 11:43

1.  Målgruppen ska vara med

De som projektet vänder sig till, dess målgrupper, ska vara aktiva i projektet från start till slut.

Det är målgruppernas behov som ska styra verksamheten. Vad målgrupperna vill ha och behöver också styra syfte och mål med projektet.

”Projekt ska vara efterfrågat av målgruppen och målgruppen ska helst ha varit delaktig i att ta fram själva projektansökan. Under projektet ska målgruppen vara delaktig så mycket som möjligt. Målgruppen ska ha en aktiv roll i verksamheten efter projektets slut. Ett arvsfondsprojekt genomförs med och av målgruppen.”

Du som projektledare kan involvera målgruppen genom att:

  • Före och under projekttiden: sätt ihop en referens- eller styrgrupp där personer ur målgruppen ingår.
  • Enkäter: ställ frågorna direkt till målgruppen.
  • Samarbeta med andra: organisationer som företräder olika grupper kan involveras i projektet.

2.  Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande

Det kan till exempel vara att testa en ny metod eller att starta en helt ny verksamhet. För verksamheter som redan är igång kan det handla om att vända sig till en ny målgrupp eller utveckla verksamheten på i en ny riktning.

3.  Det ska finnas en plan för överlevnad

Hur ska verksamheten fortsätta efter projektets slut? En sådan plan måste finnas med varje ansökan. Skälet till det är att det är viktigt att projektet ges förutsättningar så att det kan drivas vidare när finansieringen från Arvsfonden upphör. Till exempel kan projektet bli en del av organisationens eller föreningens ordinarie verksamhet. Ett projekt kan också leva vidare om någon annan än den projektägande organisationen tar över verksamheten.  

Uppfyller din projektidé Arvsfondens grundläggande krav? Bra, då är chanserna goda för att idén kan bli ett arvsfondsprojekt. 

Arvsfondens värdegrund

Förutom de övergripande kraven ovan måste verksamheter som får stöd ur Arvsfonden vila på demokratisk grund. Med det menar vi att verksamheten ska styras av följande värderingar:

Lika rättigheter och möjligheter

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Delaktighet och inflytande

Möjligheter för alla i projektet har insyn i och kan påverka verksamheten. Det kan t ex handlar om att kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på.

Inkludering

Aktivt arbete för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet.

Projektstöd

Projektstöd ges till nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Lokalstöd

Lokalstöd ges för att bygga om, bygga till eller skapa en helt ny anläggning för att förverkliga en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Vanliga frågor

Har du frågor om Arvsfonden, hur vi jobbar eller vad pengarna går till? Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Ung kvinna

Testa din idé

Gör testet här på arvsfonden.se för att få veta om din organisations idé faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till.