Sökresultat

Nedan visas alla Arvsfondsprojekt. Din sökning gav 1635 resultat.

Räkna med oss

Projektet ska få fler unga kvinnor med invandrarbakgrund intresserade av och engagerade i samhällsfrågor och att de ska kunna hitta vägar och undanröja hinder för att påverka och se nyttan med ett praktiskt samhällsengagemang.Kunskapsportföljen

Projektet ska tillsammans med målgruppen skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj där de snabbt och smidigt ska kunna presentera sig själva och sina egna behov och rättigheter gentemot omvärlden.


Odling för alla

Projektet ska bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och unga vuxna som lider av psykisk ohälsa till följd av krig, flykt och liv i exil.


Tillsammans är man mindre ensam

Projektet ska främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13-25 år. Målet är att skapa en medvetenhet och kunskap om psykisk och fysisk hälsa samt ta fram verktyg för att främja densamma.


Cirkus Gaming

Projektet ska arrangera en informationsturné kring dataspel i fem städer i Sverige i syfte att främja ett hälsosamt spelande och motverka spelberoende bland barn och unga.


DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om kognitiv tillgänglighet.


Vän med virus: familjepedagogiskt verktyg för samtal om hiv och att leva med hiv

Projektet ska skapa familjepedagogiska verktyg för familjer som lever med hiv för är att normalisera förekomsten och minska stigmat kring hiv.


Integration genom Aktiv Rehabilitering

Projektet ska ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället.


En webbutbildning om kommunikation och demens

Projektet ska öka kunskapen om kommunikativa begränsningar hos personer med demens och hur dessa kan bemötas genom att ta fram en avgiftsfri webbutbildning.


Kulturskola i hela landet - bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete

Projektet ska ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län, Norrbotten, Västmanland och Örebro län.


Naturlig mötesplats för alla

Projektet ska stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling.


Teaterutbildning för personer med intellektuell funktionsvariation

Projektet är en tvåårig teaterutbildning på heltid för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.


Sidor