Sök utvärdering

Sök på ord i titel, ämne, brödtext eller dokument.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sökresultat

Nedan visas alla utvärderingar. Din sökning gav 55 resultat.

Utvärdering av sociala medier i arvsfondsprojekt

Syftet med studien är att undersöka hur arvsfondsprojekt använder sociala medier som verktyg i sitt arbete och hur de upplever att det digitala har inverkat på de frågor och verksamheter man arbetar med.


Utvärdering av projekt i Göteborgs förorter

I Göteborgs förorter pågår en rad olika Arvsfondsprojekt med syfte att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning, barn, unga och deras föräldrar att ta plats och försöka påverka det egna livet, stadsdelen och samhället i stort.

Utvärdering av projekt i Malmö

Studien följer elva projekt i Malmö som alla samverkar i någon form med den offentliga sektorn, för att hitta nya arbetssätt och arbetsformer för att stödja barn och unga i utsatta situationer.


Samverkan mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn

Hur ser ideella och offentliga aktörer på samverkan i arvsfondsprojekt? Hur organiseras samverkan på kort och lång sikt och vilka möjligheterna och problemen kan finnas? Studien belyser samverkansrelationerna i 40 arvsfondsprojekt.


Projektet, ledaren och ledarskapet

Det övergripande syftet med den här studien är att kartlägga projektledare i Arvsfondens projekt och deras ledargärning för att öka kunskapen om hur projekten genomförs.


Livsstilshus

Livsstilshus riktar sig mot ungdomar och unga vuxna under 25 år och som är på väg in eller på väg ut ur en kriminell gänglivsstil.


Vi deltar!

Arvsfondens satsning Vi deltar! pågick mellan åren 2009-2012 och följdes av docent Simon Lindgren, ungdomsforskare vid Umeå universitet.


Pojkar och unga män

Under de senaste åren har Arvsfonden fått allt fler ansökningar som riktar sig till pojkar och unga män. Inom området beviljades 44 projekt drygt 66 miljoner kronor mellan åren 1995-2009.


Psykisk ohälsa

Utvärderingen omfattar 117 projekt som under perioden 1994–2008 beviljats medel från Arvsfonden. Projekten omfattar en rad olika ämnesområden så som arbete, boende, fritid och inflytande.


Svensksomalier

Somalias inbördeskrig i början av 1990-talet och sammanbrottet av landets styre ledde till att flera miljoner somalier flydde till andra delar av världen. Den stora grupp som flydde till Sverige bestod av personer i alla åldrar, av bägge könen och från de flesta samhällsklasser. De kom från olika regioner, från stad och landsbygd och omfattar både högutbildade och analfabeter.


Intellektuella funktionsnedsättningar och stöd

I takt med utvecklingen och förändringen av samhället har synen skiftat på barn och vuxna med olika typer av avvikelser, och på hur de bör bemötas. Det generella synsättet på personer med nedsatt intellektuell förmåga, intellektuella funktionsnedsättningar, har pendlat mellan optimistiska och pessimistiska förväntningar.


Dövblindhet

Personer med dövblindhet utgör en mycket heterogen grupp. Dövblindheten kan vara medfödd eller utvecklad på senare i livet och den har ofta ett gradvist förlopp.


Intellektuella funktionsnedsättningar och kultur

Kulturella verksamheter riktade till personer med intellektuella funktionsnedsättningar har ökat under senare tid. Arvsfonden har beviljat drygt 64 miljoner kronor till 58 projekt som handlar om intellektuella funktionsnedsättningar och kulturell verksamhet sedan 1994 .


Socialt entreprenörskap och företagande

Under senare år har intresset för entreprenörskap och företagande inom det sociala området ökat. Begrepp som socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, socialt företagande och sociala arbetskooperativ har kommit att användas allt oftare även i projekt som söker medel från Arvsfonden.


Romska organisationer och föreningar

Den romska minoriteten i Sverige utgörs av omkring 50000 personer. Minoriteten omfattar många olika grupper och varieteter av det officiella minoritetsspråket romani chib, även kallat romanés.


Islam och muslimer i Sverige

Utvärderingens syfte har varit att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som genererats kring ett trettiotal projekt inriktade på islam och muslimer i Sverige som beviljats medel ur Arvsfonden mellan 1994 och 2006.


Ungdomars psykiska ohälsa

Arvsfonden har sedan 2005 beviljat medel till ett 40-tal nyskapande projekt inom den särskilda satsning som avser att motverka ungdomars psykiska ohälsa. Satsningen avslutades 2008.


Stöd efter flodvågen - En utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter tsunamikatastrofen

Det stod i ett tidigt skede efter tsunamikatastrofen i Sydostasien klart att Allmänna arvsfonden kunde bidra med stöd till de som drabbats. Ideella organisationer uppmanades att komma in med ansökningar för projekt som riktade sig till barn och ungdomar.


Projektet United Sisters

United Sisters, som arbetar med flickgruppsverksamhet och ledarutbildning för flickor, drivs av Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset i Stockholm. United Sisters arbetar också med att utveckla verksamheten och sprida metoderna vidare till ett antal kommuner ut i landet.


Sidor