Sök utvärdering

Sök på ord i titel, ämne, brödtext eller dokument.

Filtrera och sortera sökresultatet

Sökresultat

Nedan visas alla utvärderingar. Din sökning gav 55 resultat.

Lugna Gatans etablering i Göteborg och Malmö

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset i Stockholm driver ett projekt vars syfte är att etablera Lugna Gatan i Göteborgs och Malmös mest utsatta områden.


Lokalstöd 1994-2006

Under åren 1994-2006 har Arvsfonden beviljat medel för lokalstöd till drygt 500 projekt. Projekten har nu följts upp och utvärderats.


Barn och migration

Arvsfonden har beviljat medel till en rad olika projekt som avser flyktingbarn och ungdomar och under senare år också till projekt som vänder sig till ensamkommande barn och ungdomar.


Barn och rasism

30 miljoner kronor avsattes ur Allmänna arvsfonden för en treårig satsning mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering riktad till barn och personer med funktionsnedsättning.


Bemötande med kultur

I december 2000 beslutade regeringen att under en treårsperiod avsätta 15 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för "utveckling av verksamhet där kulturen används som uttryckssätt för att minska fördomar och förbättra kunskaper om funktionsnedsättningar”.


Brukarstödscentra

30 miljoner kronor avsattes ur Allmänna arvsfonden för en treårig försöksverksamhet med etablering av brukarstödscentra för personer med funktionsnedsättning.


Delaktighet, diskriminering och demokrati

I november 2000 beslutade regeringen att avsätta 30 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för ideella organisationers utveckling av verksamhet mot rasism främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi. Denna utvärdering avser den del av satsningen som riktade sig till personer med funktionsnedsättning.


Elektra

Projektet Elektra arbetar med att synliggöra hedersförtryck och att ge stöd åt flickor och unga kvinnor som drabbats av hedersförtyck. Utvärderingens övergripande syfte är att belysa om och på vilket sätt som Elektra förmår främja mänskliga rättigheter för de flickor och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck.


Unga KRIS - Förstudie

Föreningen Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS, beviljades under 2005 stöd för ett projekt vars syfte var att under ett år utveckla ett "Unga KRIS"-råd och fyra lokala föreningar i region Öst.


Hedersrelaterat förtryck och våld

Under perioden 1997–2007 beviljade Arvsfonden bidrag till 22 projekt som rör flickors och pojkars villkor som följd av att de har hamnat i kläm mellan två kulturer.


Att veta sin plats

Vad får människor i förorten att delta och engagera sig i den civila sfären? Hur påverkar arvsfondsprojekten och vilka spår lämnar de efter sig?


Relationer, mötesplatser och projektlogikens utmaningar – utvärdering av aktuella arvsfondsprojekt i Göteborg

Hur och under vilka premisser går människor i förorten samman i föreningslivet? Hur kan arvsfondsprojekt som verkar i förorten förstås, vilka processer påverkar dem och vilka spår lämnar de?


Arvsfondens satsning Egen Kraft!

Satsningens syfte är att förbättra levnadsvillkoren och skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar att påverka samhället och sina livssituationer.


Utvärdering av projekt kring funktionsnedsättning - arbete och sysselsättning

En prioriterad fråga för handikappolitiken har under lång tid varit att öka möjligheterna till ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. Arbete ses som en nyckelfaktor för att undvika social isolering och utanförskap.


Pengarnas väg från Arvsfonden till genomförandet av beviljade projekt

Utvärderingen ger kunskap om vilka spår Arvsfondens pengar lämnar, vilka de framkomliga vägarna är och vilka hinder som organisationen stöter på när de genomför sitt projekt. Dessutom ger utvärderingen kunskap om vilka förutsättningar som gäller idag för de frivilliga organisationernas arbete.


Utvärdering av projekt kring ungas arbete och sysselsättning

Studien handlar om ett fyrtiotal projekt som handlar om att skapa förutsättningar för unga att komma ut i arbete. Arvsfonden under perioden 1996-2012 beviljat drygt 63 miljoner kronor till dessa projekt.


Äldre och den ideella sektorn

Arvsfondens målgrupper är barn, unga och personer med funktionsnedsättning. I den senare kategorin finns även äldre. Under de senaste åren har Arvsfonden sett ett ökat intresse för att starta projekt kring frågor som rör funktionsnedsättning och åldrande.


Unga KRIS

Föreningen Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) beviljades drygt 16 miljoner kronor av Arvsfonden för ett fyraårigt projekt. Syftet med projektet var att utveckla ett Ungt KRIS-råd på 14 lokala föreningar i 4 regioner.


Barns och ungdomars kulturengagemang

Arvsfonden har sedan 2005 beviljat medel till fler än 50 nyskapande projekt inom den särskilda satsning som avser att stärka barns och ungdomars delaktighet i kulturlivet. Under 2008 avslutades satsningen.


Sidor