Utvärdering

Arvsfonden följer pengarnas väg från inkommen ansökan till avslutat och redovisat projekt. Vi låter även forskare utvärdera ett antal projekt varje år, för att ta tillvara alla de kunskaper, erfarenheter och resultat som arvsfondsprojektens deltagare och projektledare samlat på sig.
Senast uppdaterad: 25 februari, 2020 - 15:03

Forskarna undersöker bland annat

  • vilka spår som Arvsfondens pengar lämnar,
  • vilka framkomliga vägar projekten finner och vilka hinder de stöter på,
  • målgruppernas upplevelser av insatserna.​

Har du frågor om Arvsfondens utvärderingar?

Annica Thomas, utvärderingsansvarig
Telefon: 08-700 07 94
E-post: annica.thomas@arvsfonden.se

På sidan Sök utvärdering kan du söka bland pågående och avslutade utvärderingar.


Utvärderingsrapporter – Arvsfonden 2020

Det lokala civilsamhällets roll på landsbygden. Johan von Essen och Therese Ydremark, Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Seminarium 12 mars.

Pågående utvärderingar 2020

Barn – Delaktighet – Habilitering – Rehabilitering
Karin Osvaldsson Cromdal vid Linköpings universitet. Slutredovisning våren 2020.

Barn – Delaktighet – Kultur
Anna Lund vid Stockholms universitet. Slutredovisning våren 2020.

Arbete och sysselsättning
Hanna Altman och Carl Yngfalk, SCORE Stockholms universitet. Slutredovisning 2021.

Sexualitet och funktionsnedsättning
Matilda Svensson Chowdhury vid Linnéuniversitetet. Slutredovisning 2020.

Unga som utbildas till ledare och ambassadörer i civila samhällets organisationer
Johanna Sixtensson, Malmö universitet. Slutredovisning 2021.

Barn – Delaktighet – Idrott
Inger Eliasson, Umeå universitet. Slutredovisning 2021.

Studieförbundsprojekt och studieförbunden som förvaltare av erfarenheter från andra Arvsfondsprojekt
Anna Lundstedt, Handelshögskolan Stockholm. Slutredovisning 2021.

Jämställdhet
Lena Sohl, Södertörns högskola. Slutredovisning 2021.

 


2019

Utvärdering av Arvsfondens satsning Nyanlända barns och ungas delaktighet
Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt, Sofi Jansson-Keshavarz och Hedvig Obenius van Stellingwerff, båda doktorander i välfärdsrätt, Linköpings Universitet 

Organisering av ideellt arbete
Susanna Geidne, Örebro universitet.

Vägar till delaktighet – en studie av Arvsfondsprojekt som handlar om segregation, utanförskap och rasism
Marcus Herz, Segerstedts institutet vid Göteborgs universitet

2018

En allmänning i det offentligas tjänst? En resa i Allmänna arvsfondens spår.
Filip Wijkström. Handelshögskolan i Stockholm. Katarina Friberg, Ann Lundstedt och Susanne Wallman-Lundåsen.

Föräldrastöd i praktiken. Uppföljning och utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till föräldrastödsprojekt 1994-2016.
Helena Hörnfeldt. Stockholms universitet. 

2017

Samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck - en studie av projektet Kärleken är fri 2014-2017
Sara Högdin, Högskolan Halmstad

Möjlighet till Egen Kraft - arvsfondsprojekt med fokus på att skapa ett samhälle för alla
Berth Danermark och Johanna Gustavsson, Örebro universitet

2016

Relationer, mötesplatser och projektlogikens utmaningar
Aktuella arvsfondsprojekt i Göteborg
Marcus Herz, Malmö Högskola

Samverkan mellan ideella och offentliga aktörer: målsättningar, former och resultat
Carolin Schütze, Anna Meeuwisse och Håkan Johansson, Socialhögskolan, Lunds universitet

Att veta sin plats – en studie om arvsfondsprojekt i den urbana periferin
Jonas Lindström, Södertörns högskola

Projektledaren, organisationen och projektet
Torbjörn Einarsson, Erik Sjöstrand och Filip Wijkström, Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan Stockholm

Sociala medier i projekt finansierade av Arvsfonden
Simon Lindgren och Ragnar Lundström, Umeå universitet

Sociala inventioner och institutionella traditioner – en utvärdering av 36 Arvsfondsprojekt inriktade mot unga och kriminalitet under åren 1995 – 2013
Thomas Öhlund, Stockholms universitet

2015

Vägar mot arbete. En utvärdering av 42 projekt som finansierats av Arvsfonden inom området unga, arbete och sysselsättning.
Gunnar Gillberg och Mattias Bengtsson, Göteborgs universitet.

2014

”Den här har jag byggt, känns bra!” Platser att bygga på. En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013.
Danielle van der Burgt, Uppsala universitet.

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer.
Marcus Herz och Enrique Peres, Malmö högskola.

Möjligheter och hinder att nå arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Utvärdering av 60 projekt som fått ekonomiskt stöd av Arvsfonden inom området arbete, sysselsättning och funktionsnedsättning. 
Bert Danermark och Sif Bjarnason, Örebro universitet.

Kultur med och för personer med intellektuella funktionshinder – en utvärdering av projekt som under åren 1994-2011 erhållit ekonomiskt stöd inom området Kultur och intellektuella funktionshinder.
Lennart Sauer och Veronica Lövgren, Umeå universitet.

Från traditionell omsorg till inflytande och delaktighet – en utmanande process. Utvärdering av 172 projekt med målgrupp personer med intellektuell funktionsnedsättning som under 1994 – 2011 fått ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden.
Magnus Tideman, Kristina Szönyi och Susanne Bergh, Högskolan Halmstad.

2013

Inga hopplösa fall. Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med ”gängerfarenhet”.
Philip Lalander, Malmö högskola.

Socialtföretagande och försöken att finna fungerande sätt. En utvärdering av 67 Arvfondsfinansierade projekt.
Malin Gawell, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

2012

När staten ska förnya civilsamhället. Arvsfondens bidrag till föreningslivet.
Erik Amnå, Örebro universitet, Malin Holm och Pär Zetterberg, Uppsala universitet.

Vi deltar! Utvärdering av Arvsfondens satsning på ungdomar och demokrati. 2009-2012.
Simon Lindgren, Ida Åberg, Ragnar Lundström, Anna Johansson. Umeå universitet.

Män och maskuliniteter i rörelse – kris, utveckling och förändring.
Thomas Johansson och Johannes Lunnerblad. Göteborgs universitet.

Från homo till hbtq.
Janne Bromseth, Stockholms universitet.

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande – en utmaning för hela samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 – 2012.
Kirsti Kuusela. Karlstads universitet.

2011

Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring. 
Roger Qvarsell och Annika Sandén, Linköpings universitet.

Ingenting om oss utan oss – utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till projekt rörande människor med psykiska problem.
Alain Topor, Stockholms universitet.

Heder och det civila samhällets metoder – En uppföljning av 22 projekt.
Astrid Schlytter, Stockholms universitet.

2010

Brukarmedverkan – visioner och verkligheter. En utvärdering av 32 projekt som på olika sätt rör äldre.
Annika Taghizadeh Larsson, Eva Jeppsson, Anna Whitaker, Linköpings universitet.

Från projekt till delaktighet – Utvärdering av 44 projekt relaterade till funktionsnedsättningen dövblindhet.
Lena Göransson.

Föreningsvägen till integration – uppföljning av 43 Arvsfondsprojekt genomförda av organisationer bildade på etnisk grund.
Niklas Westin och Charles Westin, Stockholms universitet.

Islam och muslimer i Sverige. En utvärdering av trettio projekt finansierade av Arvsfonden 1994 – 2006.
Mattias Gardell, Uppsala universitet.

Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn.
Maria Eriksson och Lena Berg, Uppsala universitet.

Somaliska föreningar som överbryggare. En uppföljning av 28 projekt som fått stöd av Allmänna arvsfonden.
Sara Johnsdotter, Malmö högskola.

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Gemenskap, identitetsutveckling och integration inom Unga KRIS.
Philip Lalander, Linnéuniversitetet.  

Utrymme att tänka nytt – en uppföljning av 89 projekt om autism och ADHD.
Anders Gustavsson, Stockholms universitet, Anders Möller, Nordiska hälsohögskolan för folkhälsovetenskap, Bibbi Ringsby Jansson, Högskolan Väst och Elisabeth Ohlin, Göteborgs universitet.

Värdet av Unga KRIS – en samhällsekonomisk utvärdering.
Kari Jess, Mälardalens högskola.

2009

Checklistor, tålamod och gemenskap – stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar. Erfarenheter från FIB-projektet 2005 – 2008.
Karin Göreskog, Uppsala universitet.

Förortens sociala kapital – En utvärdering av Lugna Gatan i Göteborg och Malmö.
Thomas Öhlund, Per Oskar Gundel och Michael Klaus, Stockholms universitet.

Kulturell och språklig revitalisering bland romska barn och ungdomar – en väg till självorganisering.
Christina Rodell Olgac, Södertörns högskola.

”Stackars flickor” i en bristfällig skola. Utvärdering av projekt åren 1995 – 2008 var avsedda att utveckla skolans arbete om sexualitet och samlevnad.
Birgitta Sandström, Stockholms universitet.

2008

Arvspolitik och sociala frågor. Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring.
Roger Qvarsell och Annika Sandén, Linköpings universitet.

Barn och migration. Utvärdering av projekt riktade till barn och ungdomar med flykting- och invandrarbakgrund.
Zofia Nestler.

Barn och rasism. Utvärdering av regeringsens satsning på insatser mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till barn upp till 12 år.
Jenny Malmsten, Malmö högskola.

Barn och ungdomars kulturengagemang. En utvärdering av Arvsfondens kultursatsning.
Ambjörn Hugardt, Kungliga Musikhögskolan.

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 – 2006.
Åsa Bringlöv.

Stödet efter flodvågen. Utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter tsunamikatastrofen.
Inger Linblad, Institutionen för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS.

Systrar förena er! Utvärdering av United Sisters, en tjejverksamhet i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö.
Sara Högdin, Stockholms universitet.

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn.
Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola.

2007

Brukarstödscentera – verktyg till empowerment och full delaktighet. Utvärdering av regeringens satsning på brukarstödscentera finansierade av Allmänna arvsfonden.
Jamie Bolling, Örebro universitet.

Delaktighet, Diskriminering, Demokrati. Utvärdering av regeringens satsning på insatser mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till personer med funktionshinder.
Jamie Bolling, Örebro universitet.

Elektra. Ett projekt mot hederförtryck och våld.
Astrid Schlytter och Liv Kanakura, Stockholms universitet.

Unga KRIS. Utvärdering av ett projekt för att utveckla regionala unga KRIS-råd och få igång lokala föreningar över hela landet.
Birgitta Rydén-Lodi, Stockholms universitet.

2006

Bemötande med kultur. Utvärdering av regeringens satsning Bemötande med kultur, en försöksverksamhet där kulturen används för att minska fördomar om personer med funktionshinder.
Etnolog Åsa Bringlöv.