Utvärdering av projekt i Malmö

Studien följer elva projekt i Malmö som alla samverkar i någon form med den offentliga sektorn, för att hitta nya arbetssätt och arbetsformer för att stödja barn och unga i utsatta situationer.
Senast uppdaterad: 15 februari, 2017 - 13:06

Våren 2012 har Arvsfonden 27 pågående projekt i Malmö. Projekten har tillsammans beviljats närmare 80 miljoner kronor. 16 projekt ingår i redan pågående utvärderingar. Denna studie avser att följa de övriga 11.

Projekten som ingår i studien samverkar alla i någon form med den offentliga sektorn för att hitta nya arbetssätt och arbetsformer för att stödja barn och unga i utsatta situationer. Studien kommer att belysa frågor om vilka navigations- och identitetsprocesser som uppstår och hur dessa förhåller sig till välfärdsystemets etablerade aktörer så som skola, fritidsgårdar, socialtjänst och polis. Den kommer också att ge värdefull kunskap om hur det civila samhällets organisationer och offentlig sektor kan samverka för att motverka uppkomsten av social utsatthet, eller att denna inte permanentas eller fördjupas.

Utvärderingen utförs av fil dr Enriques Perez vid Malmö högskola.

Vid ett seminarium den 8 december 2014 presenteras utvärderingen.

Utvärderingsrapporten

Du kan ladda ner utvärderingsrapporten här eller under rubriken relaterat innhåll.

Vill du veta mer om Arvsfondens utvärderingar?

Annica Thomas utvärderingsansvarig
Telefon: 08-700 07 94
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se