Vanliga frågor

Har du frågor om vår verksamhet eller om ett specifikt projekt? Hittar du inte svaret här? Kontakta oss, så besvarar vi din fråga så fort vi kan. Du hittar kontaktinformation längst ned på sidan.
Senast uppdaterad: 8 juli, 2019 - 10:23

Vem kan söka stöd ur Arvsfonden?

Ideella och andra icke-vinstdrivande organisationer, eller offentliga huvudmän i nära samarbete med en ideell organisation.

Testa om din idé kan få pengar ur Arvsfonden.

Vilka krav finns på den organisation som söker pengar från Arvsfonden?

För att en organisation ska få pengar från Arvsfonden krävs att:

  • organisationens föreskrifter inte strider mot demokratins idéer,
  • organisationen bedriver sin verksamhet på demokratisk grund,
  • organisationen avser att driva projektet på demokratisk grund samt att
  • om den sökande organisationen är en ideell förening att den har en demokratisk struktur.

För att söka projektstöd ska den sökande organisationen ha funnits i minst ett år, för att söka lokalstöd minst två år.

Kan privatpersoner eller företag söka pengar ur Arvsfonden?

Nej, det går inte. 

Vilken typ av projekt kan sökas?

Arvsfonden har två stödformer, projektstöd och lokalstöd. 

Projektstödet ska gå till ett nyskapande projekt med avgränsade tidsramar och ett tydligt syfte. Läs mer om projektstöd.

Lokalstödet ska gå till kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning som ska användas för en ny verksamhet. Läs mer om lokalstöd.

Testa om din idé kan få pengar ur Arvsfonden.

Vad ska projektet handla om?

Det är upp till den sökande att bestämma ämne för projektet. Det viktiga är att projektet riktas till någon av fondens målgrupper och uppfyller kriterierna. 

Arvsfonden kan bara dela ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Nedanstående tre övergripande kriterier måste vara uppfyllda:

  1. Målgruppen ska vara delaktiga i projektet från start till slut.
  2. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande.
  3. Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter att projektet har avslutats. 

Förutom de övergripande kraven ovan måste verksamheter som får stöd ur Arvsfonden vila på demokratisk grund. 

Läs mer om Arvsfondens kriterier.

Läs mer om Arvsfondens målgrupper.

En av Arvsfondens målgrupper är personer med funktionsnedsättning. Men hur definieras funktionsnedsättning?

Arvsfonden utgår från Socialstyrelsens beskrivning av funktionshinder; nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Vi gör dock en bedömning av varje enskild ansökan baserat på de kriterier som beskrivs kort i svaret ovan och mer detaljerat på sidan "Vad krävs för att få pengar?"

Kan man söka pengar för en klassresa?

Nej, man kan inte söka för enstaka arrangemang som en klassresa, en konsert eller festival. 

Kan man söka pengar för projekt i utlandet?

Nej. Projekten måste vara i Sverige. Ingår resor i projektet måste även de äga rum i Sverige. 

Kan man söka både projekt- och lokalstöd?

Ja, men det är ovanligt eftersom kraven för projekt-  respektive lokalstöd skiljer sig åt. Man måste skicka in separata ansökningar i så fall. Kontakta gärna Arvsfonden innan ansökningarna skickas in. 

När går ansökningstiden ut? 

Det finns ingen ansökningstid. Ansökan kan skickas in när som helst. Vi går igenom ansökningarna allt eftersom de kommer in. Arvsfondsdelegationen tar beslut under sina sammanträden som sker sex gånger om året.

Hur lång är den genomsnittliga handläggningstiden?

Handläggningstiden för en ansökan är i snitt fem till sju månader.

Vem beslutar om vilka idéer som får finansiering?

Arvsfondsdelegationen beslutar om vilka projekt som ska få stöd. De sammanträder sex gånger om året. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen.

Se vilka som är delegationens nuvarande ledamöter.

Om någon av ledamöterna anses vara jävig i ett ärende får den ledamoten inte delta när beslut tas i det ärendet.

Arvsfondsdelegationens beslut styrs av Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden och de 12 prioriterade områden som regeringen valt ut.

Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden

Regeringens utvalda prioriterade områden för Arvsfonden

Får vem som helst läsa vår projektansökan?

Ja. När din ansökan kommer in till Arvsfonden blir den en allmän handling. Det innebär att den som vill läsa din projektansökan har rätt att göra det.  

Hur begär jag ut handlingar?

Skicka ett e-postmeddelande till info@arvsfonden.se om du vill begära ut kopior av allmänna handlingar. Du kan behöva betala en avgift till oss. De första nio sidorna får du kostnadsfritt medan den tionde kostar 50 kronor och efterföljande sidor kostar 2 kronor styck. Vid återkommande småbeställningar tas dock en avgift ut redan från första sidan med 50 kr. Om du önskar få handlingen via post istället för digitalt tillkommer en avgift för porto.

Jag har inga nära släktingar. Vad händer med min egendom när jag går bort?

Om någon avlider utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner, och den avlidne inte heller skrivit något testamente, ärver Allmänna arvsfonden kvarlåtenskapen. 
Läs mer på Kammarkollegiets webbplats