Vanliga skäl och motiveringar till avslag på en ansökan

Varje ansökan till Arvsfonden bedöms utifrån hur väl den uppfyller Arvsfondens kriterier om att vara en nyskapande idé som drivs med hög delaktighet från målgruppen och har en rimlig plan för överlevnad. För de ansökningar som inte uppfyller Arvsfondens kriterier används bestämda avslagsskäl.
Senast uppdaterad: 21 januari, 2019 - 14:25

En sammanvägd bedömning görs på en ansökan. Ofta är det flera faktorer som samspelar, oavsett om beslutet blir ett bifall eller avslag. Fattas beslut om avslag använder Arvsfonden bestämda avslagsskäl med en standardmotivering som anges i beslutet om avslag, vanligast är en till två avslagsskäl. Avslagen är anpassade efter de två olika stödformerna projektstöd och lokalstöd eftersom kriterierna tillämpas olika för dem. Läs om det olika avslagskälen nedan.

Vill du ha mer information om varför just ett specifikt projekt har fått avslag är du välkommen att kontakta oss på Arvsfonden.

Inte tillräckligt nyskapande

Projektet bedöms inte vara tillräckligt nyskapande. Ett arvsfondsprojekt ska syfta till att testa, skapa eller vidareutveckla verksamheter, metoder, arbetssätt eller liknande som inte redan finns. Idén behöver inte vara helt unik, men det räcker inte att den är ny för den sökande organisationen eller ett visst geografiskt område.

Det är den sökande organisationen som ska kunna visa i ansökan att den har koll på vad som görs och har gjorts av andra aktörer inom samma ämne eller fält. Arvsfonden tar hänsyn till om en verksamhet finns i vissa delar av landet men inte i andra, eller om en metod som används för en viss grupp ska utvecklas för en målgrupp som inte tidigare använt den.

Gäller det ett lokalstödsprojekt ska om-, till- eller nybyggnationen möjliggöra ny verksamhet på orten för Arvsfondens målgrupper.

Lokalstödsprojekt är inte tillräckligt nyskapande:

  • om sökande organisation eller annan aktör på orten redan bedriver den verksamhet som beskrivs i ansökan eller om det redan finns en liknande lokal/anläggning på orten,
  • om det redan finns en liknande anläggning eller verksamhet på orten (inom 10 km),
  • om det redan finns en lokal där den planerade verksamheten skulle kunna bedrivas,
  • om säsongen inte förlängs avsevärt. Detta gäller projekt som enbart syftar till att förlänga säsongen för en befintlig verksamhet.

Inte tillräckligt hög delaktighet från målgruppen

Målgruppens delaktighet bedöms vara otillräcklig. Ett arvsfondsprojekt ska genomföras av och med minst en av Arvsfondens målgrupper. Målgruppen ska ha inflytande och medverka aktivt utifrån sina egna förutsättningar i både planeringen och genomförandet av projektet och i den fortsatta verksamheten.

Ofta kommer projektidéerna från målgruppen själv. Gör det inte det ska sökande organisation kunna visa hur den förankrat idén med målgruppen och att målgruppen efterfrågar verksamheten. Arvsfonden har stor tilltro till att människor kan och vill vara aktiva och ha inflytande utifrån sina egna förutsättningar. Handlar det om personer som har svårt att själva göra sina röster hörda kan de få stöd av andra som stöttar och representerar dem.

I ett lokalstödsprojekt kan målgrupp ofta inte delta aktivt i själva bygget, däremot förväntas de delta aktivt i och ha inflytande över projektets planering såväl som den nya verksamheten som byggnationen möjliggör.

För stor osäkerhet angående projektets genomförbarhet

Projektets genomförbarhet är för osäker. I bedömningen vägs in projektets planering, tilltänkta metod och förankring samt att projektet kan genomföras i enlighet med Arvsfondens villkor.

Ett arvsfondsprojekt ska ha en tids- och aktivitetsplan som hänger ihop med budgeten. För lokalstödsprojekt måste det finnas en realistisk plan för byggnationen avseende kostnader, tidsplan, bygglov och nödvändiga tillstånd. Därtill ska det finnas förankring med relevanta aktörer som är viktiga för projektet, projektets målgrupp likväl som viktiga samarbetsparters. Förankring är viktig både för att skapa ett nyskapande och utvecklande projekt som kan genomföras enligt plan och för att skapa goda förutsättningar för projektets erfarenheter och resultat att leva vidare.

För stor osäkerhet angående projektets överlevnad

Projektets överlevnad är för osäker. I bedömningen har bland annat vägts in projektets planering, metod, förankring och framtida resursbehov.

För lokalstöd handlar det om osäkerhet vad gäller förutsättningarna att kunna bedriva den nya verksamheten i minst 10 år bland annat med hänsyn till driftskostnader.

En ansökan måste ha en rimlig plan för hur projektets resultat och erfarenheter ska kunna leva vidare efter projekttiden. Planen ska finnas innan man sätter igång med sitt projekt, med andra ord räcker det inte att börja planera för överlevnaden först efter man satt igång sitt projekt.

För lokalstödsprojekt gäller att den nya verksamheten som kommer igång genom arvsfondsprojektet ska kunna fortsätta i minst tio år räknat från beslutet.

Inte i huvudsak Arvsfondens målgrupper

Projektet riktar sig inte i huvudsak till Arvsfondens målgrupper. Arvsfonden beviljar inte medel till projekt som riktas till vuxna över 25 år utan någon form av funktionsnedsättning, har allmänheten generellt som målgrupp eller som riktar sig till enstaka specifika individer.

Arvsfondens målgrupper är barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Verksamheten ska bedrivas i Sverige.

Ansökan är inte tillräckligt genomarbetad

Sökande organisation har inte svarat tillräckligt på de frågor som ställs i ansökningsblanketten.

Det kan vara så att svaren som getts inte är tillräckligt utförliga eller sökande inte har kompletterat ansökan trots att den har uppmanats till det. Arvsfonden har helt enkelt för lite underlag för att kunna besluta om bifall.

Verksamhetsstöd

Projektet bedöms ligga inom ramen för sökande organisations ordinarie verksamhet. Stöd ur Arvsfonden beviljas inte till ordinarie verksamhet.

För att bedöma om projektidén skiljer sig från sökande organisations ordinarie verksamhet läser vi bland annat stadgar och verksamhetsberättelse.

För lokalstöd är det bra att veta att stöd ur Arvsfonden inte beviljas till underhåll, renovering, utökning och/eller tillgänglighetsanpassning av befintlig lokal/anläggning utan att ny verksamhet planeras för fondens målgrupper. Detta inkluderar

  • tillgänglighetsanpassningar utan ny verksamhet, exempelvis vid byggnation av en ramp eller RWC,
  • om lokalen/anläggningen på grund av sitt skick behöver moderniseras,
  • när föreningen enbart förbättrar förutsättningarna för ordinarie verksamhet (exempelvis större lokal eller fler träningstider).

Enstaka arrangemang

Projektet bedöms helt eller till största del avse enstaka arrangemang, vilket Arvsfonden inte finansierar.

Ibland får Arvsfonden ansökningar om medel till en klassresa, en konsert, en fest, ett läger. Den typen av aktiviteter bedömer inte Arvsfonden som projekt. Omfattningen av arbetet är för litet för att kunna uppfylla Arvsfondens krav på delaktighet och att verksamhetens erfarenheter och resultat ska leva vidare efter projekttiden. Däremot kan till exempel resor och läger finnas med bland andra aktiviteter i ett arvsfondsprojekt.

Forskningsprojekt

Projektet bedöms vara forskning, vilket Arvsfonden inte finansierar. Det finns andra mer lämpliga finansiärer för det.

Ny förening

Sökande organisation har inte varit verksam under tillräckligt lång tid. För att kunna beviljas projektstöd ur Arvsfonden ska sökande organisation ha funnits i minst ett år. För att kunna beviljas lokalstöd ur Arvsfonden ska sökande organisation ha funnits i minst två år.

En helt ny organisation har inte kapacitet att kunna driva ett arvsfondsprojekt på ett bra sätt och har därtill svårt att skilja ett projekt från sin ordinarie verksamhet.

Verksamheten är inte av ideell karaktär

Stöd ur Arvsfonden beviljas inte till organisationer eller verksamheter som bedöms vara kommersiella.

Offentlig huvudmans uppdrag

Projektet bedöms falla inom ramen för offentlig huvudmans uppdrag. Det kan Arvsfonden inte finansiera.

För projektstöd gäller det exempelvis sådant som tydligt åligger skolan enligt läroplanerna.
För lokalstöd gäller det exempelvis lokaler och anläggningar som i huvudsak ska användas för följande verksamheter:

  • skola/utbildning/barnomsorg,
  • fritidsverksamhet som omfattas av skollagen,
  • i kommun/landsting vanligen förekommen verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning, till exempel äldreboenden, gruppboenden, lokaler för LSS-verksamhet, vårdinrättningar.

Uppfyller inte kraven på offentlig huvudman

Offentlig huvudman kan söka projektstöd ur Arvsfonden men de måste då uppfylla särskilda krav: Projektet ska genomföras i nära samarbete med minst en ideell organisation. Den offentliga huvudmannen ska även bidra med en betydande egeninsats och projektidén ska vara särskilt nyskapande.
Offentlig huvudman kan inte söka lokalstöd ur Arvsfonden.