Sök pengar

Ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor, kan söka pengar från Arvsfonden.

Vi vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden. Notera att vi inte ger stöd till enskilda personer eller företag. 

På sidan Frågor och svar finns fler exempel på vad man kan och inte kan få stöd för.

På sidan Så här söker ni pengar berättar vi om hur en ansökan behandlas.

På sidan Andra stödformer har vi samlat information om andra fonder och stiftelser.

Ni kan söka två sorters stöd

Arvsfonden erbjuder två sorters stöd - projektstöd, som ges till projekt, och lokalstöd, som ges till ny, om- och tillbyggnad av lokaler. Varje typ av stöd har särskilda kriterier som måste vara uppfyllda för att ni ska få er ansökan beviljad. Under respektive sidor för de två stöden finns anvisningar för hur du förbereder er ansökan.

Tre generella krav för att få stöd

Förutom de specifika krav som ställs för varje projekttyp finns även tre generella krav som föreningen måste uppfylla:

1. Målgruppen ska vara med

Vi vill att våra målgrupper ska vara aktivt delaktiga i projektet från det att projektidén föds tills projektet avslutas. Personer ur målgruppen kan till exempel ingå i referens- och styrgrupper före och under projekttiden, frågor kan ställas direkt till målgruppen genom enkäter, och organisationer som företräder olika grupper kan involveras i projektet. Projekten ska sedan kunna bli inspirerande förebilder och sprida idéerna över landet.

2. Nyskapande och utvecklande verksamhet

Projektets verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande. Det betyder att den ska skilja sig från den ordinarie verksamheten. Det kan till exempel vara att pröva en ny metod eller en helt ny verksamhet, eller att vidareutveckla en redan etablerad verksamhet i en ny riktning som inkluderar fler målgrupper.

3. Plan för överlevnad

Det är viktigt att projektet ges förutsättningar så att det kan drivas vidare när finansieringen från Arvsfonden upphör. Därför ska en ansökan alltid innehålla en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projektets slut. Till exempel att projektet blir en del av föreningens ordinarie verksamhet.

Delegationens beslut (bifall eller avslag) grundar sig alltid på en bedömning där de tre generella kraven vägs samman med andra faktorer som talar för eller emot projektidén.

Andra stödformer

Om din organisation inte uppfyller villkoren för att få stöd ur Arvsfonden, eller om du som enskild vill ha stöd, ta gärna en titt på sidan Andra stödformer.