Till innehållet

Äntligen!

Projektet drevs av: Riksförbundet för döva hörselskadade barn och barn med språkstörning DHB

Beskrivning av projektet

Projektet ska arbeta för att stärka målgruppen barn och unga i åldern 13-30 år med språkstörning. Genom olika verksamheter och aktiviteter kommer målgruppen organiseras med syfte att göra dem mer synliga i samhället.

Under lång tid har ungdomar med språkstörning saknat en plattform att mötas på och föra sin talan via. Under tre år, 2019-2021, kommer projektet ”Äntligen!” starta upp ett ungdomsförbund för dessa ungdomar i åldern 13-30. Genom projektet ska grunden för förbundet läggas, studiematerial tas fram och ungdomar få utbildning i styrelsearbete och opinionsbildning.

Projektet har också en social aspekt. Ungdomsförbundet kommer arrangera regelbundna sociala aktiviteter för medlemmar och intresserade ungdomar. Under projektets gång kommer det finnas möjlighet för ungdomar att vara delaktiga i referensgrupper och arbetsgrupper. Det är viktigt att ungdomarna känner att det är de som utformar sitt framtida ungdomsförbund.

Projektet genomförs av Riksförbundet DHB och samverkan sker bland annat med SPSM, ABF, Unga Hörselskadades riksförbund och flera skolor runt om i landet med inriktning på elever med språkstörning.

Efter projektet

Förbundet Unga med språkstörning är bildat och har en välfungerande styrelse. De hade i början av 2024 250 medlemmar. Förbundet har tre lokalföreningar med fungerande styrelser och återkommande sociala aktiviteter. De hoppas att ytterligare en ska startas under 2024. Projektet utvecklade metoder för hur man startar en förening. Dessa metoder finns presenterade i filmer och foldrar, som varit mycket uppskattade och sprids genom DHB och ABF.

De sociala aktiviteter som anordnats av projektet, och som i fortsättningen arrangeras av förbundet UMS, har bidragit till att bryta målgruppens isolering. Språkstörning är en ganska okänd diagnos och många som har diagnosen känner sig ensamma och stigmatiserade. Genom UMS har målgruppen en identitet och stolthet och de sociala aktiviteterna har skapat sammanhang och gemenskap. Många ungdomar som deltagit i projektet har övervunnit blyghet, rädsla och social ångest och fått vänner. Föreningens träffar blir en trygg plats där det är okej att vara den man är.

Föreningen Unga med språkstörning, drivs idag vidare av målgruppen själva med stöd från DHB och kansliet. Anställda på DHBs kansli fortsätter stötta styrelserna med administrativa uppgifter. Det finns ett nätverk av stödpersoner som hjälper till vid aktiviteter och möten. De söker organisationsbidrag från MUCF för 2025. En styrelseledamot sitter med i SPSMs nätverk för ungdomsorganisationer och i NUFT, nätverket unga för tillgänglighet. De har återkommande sociala träffar för sina målgrupper och finns både på Facebook och Instagram.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2019 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2019 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

E-post
Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Keys to the sustainable development goals (Keys 2 SDG´s)

    I projektet görs ungdomar delaktiga för att ta del av och sprida kunskap om de globala målen och Agenda 2030 via 17 stycken lärande escaperum –ett…

  • Dövas Kulturarv

    Projektet ska samla in berättelser från personer med hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet sätts sedan…

  • Skateboard sätter hjulen i rullning

    Syftet med projektet är att underlätta för unga skateboardåkare, i första hand på mindre orter, att få en lokal plats att åka skateboard på.

Sidan uppdaterades 2024-03-05.