Till innehållet

Med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse för Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden 2019

31 mars 2020

Kammarkollegiet har gjort ett omfattande arbete för att möta den kritik som myndigheten fick på redovisningen för förvaltningen av Allmänna arvsfonden 2018 och det antal fel som revisorerna identifierat har minskat från tio till ett för 2019.

Den reservation som kvarstår gäller hur Allmänna arvsfonden redovisar intäkter avseende influtna arvsmedel. Kammarkollegiet har under 2019 fokuserat på att i redovisningen utveckla informationen om de redovisningsprinciper som tillämpas och varför kollegiet anser att intäkter från influtna arvsmedel inte kan beräknas och redovisas på ett tillförlitligt sätt vid bouppteckningstillfället.

Läs mer på Kammarkollegiets webbsida