Tillgänglighetsredogörelse

Kammarkollegiet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan kommer vi beskriva hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi kommer även berätta om eventuella kända tillgänglighetsproblem och informera om hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen lanserades den 22 juni 2020. Den är byggd för att uppfylla krav om webbtillgänglighet, enligt standarden WCAG 2.1 (nivå AA). Efter sommaren kommer en oberoende tillgänglighetsgranskning att utföras, för att vi ska få reda på om det finns några brister i webbplatsens tillgänglighet. I början av hösten 2020 kommer vi därför att uppdatera den här sidan med mer information.

Förutom de krav som ställs i WCAG 2.1, som är en standard för tillgänglighet, strävar vi också efter att göra webbplatsen kognitivt tillgänglig i den mån det är möjligt. Därför har vi tagit hjälp av föreningen Begripsam som har bidragit med viktiga insikter om kognitiv tillgänglighet. Det är inom ramen för projektet DigiKog, som drivs med pengar ur Allmänna arvsfonden, som Begripsam har hjälpt oss. Projektet utvecklar metoder för hur en standard för kognitiv tillgänglighet kan implementeras.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från arvsfonden.se i något annat format kan du kontakta oss och begära ut innehåll i annat format. Svarstiden är normalt en vecka. Mejla till info@arvsfonden.se eller ring Kammarkollegiets växel: 08-700 08 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, rapportera det till oss så att vi får veta att problemet finns. Mejla till kommunikation@kammarkollegiet.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning via länken nedan.
Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning