Till innehållet

Ansök om pengar

Behöver er organisation hjälp med pengar till ett utvecklande projekt? Vi tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Den genomsnittliga behandlingstiden för en ansökan är 4-6 månader.

Hur definierar vi "person med funktionsnedsättning"?

Två stödformer

Arvsfonden har två stödformer:

 • Lokalstöd – när ni vill göra en om-, till-, eller nybyggnation för att kunna starta ny verksamhet på orten (inom tio kilometer).
 • Projektstöd – när ni vill utveckla, ta fram och skapa en metod, en modell, ett arbetssätt eller en typ av verksamhet.

Kan ett projekt drivas med båda stödformerna?

De två filmerna nedan förklarar kortfattat lokalstöd respektive projektstöd.

Ansökan - så går det till

Processen att ansöka om pengar följer fem steg:

1. Förbereda ansökan

2. Fylla i ansökan

3. Skicka in ansökan

4. Bedömning av ansökan

5. Beslut om ansökan

 

Steg 1

Steg 2

Steg 3

3. Skicka in ansökan

När mallarna för ansökan och budget är ifyllda och färdiga är det dags att skicka in ansökan.

 1. Skriv ut dokumenten.
 2. Se till att personer som har rätt att företräda den sökande organisationen undertecknar ansökan.
 3. Var noggrann med att bifoga de bilagor som anges på ansökan.
 4. Skicka alla ansökningshandlingar med vanlig post till Arvsfondsavdelningen på Kammarkollegiet.

Steg 4

4. Bedömning av ansökan

När er ansökan kommer till oss hamnar den i en kö som vi tar hand om i turordning. Den genomsnittliga behandlingstiden för en ansökan är 4-6 månader.

När ert projekt har tilldelats en handläggare meddelar vi er. Det är er kontaktperson under hela processen. Handläggaren ansvarar för att gå igenom er ansökan och bedöma om den uppfyller de krav som gäller för att kunna få pengar ur Arvsfonden.

Det är vanligt att handläggaren behöver mer information för att kunna göra en bedömning. I så fall hör hen av sig till er.

Var beredda att svara på frågor och ge kompletterande information.

Även om det är en namngiven handläggare som tar hand om er ansökan är det alltid fler än en som läser och bedömer ansökan. Det kommer in runt 1000 ansökningar varje år och varje handläggare hanterar flera ansökningar parallellt.

Steg 5

Välj vilket stöd du vill läsa mer om:

Vem kan ansöka om projektstöd?

Organisationer som bedriver ideell verksamhet kan få pengar ur Arvsfonden. Organisationen ska ha bedrivit verksamhet i Sverige i minst ett år för att kunna få projektstöd.

Organisationen och projektet ska följa Allmänna arvsfondens demokrativillkor som beskrivs i de generella villkoren. Offentlig huvudman, till exempel en kommun eller en region, kan få pengar ur Arvsfonden. Men då ställer vi särskilt höga krav på att projektet ska vara utvecklande för målgruppen och att den offentliga huvudmannen har ett nära samarbete med en eller flera föreningar som driver ideell verksamhet. Dessutom ska den offentliga huvudmannen bidra med finansiering. Det kan till exempel vara en del av tjänsterna, lokalkostnader eller liknande.

Privatpersoner eller företag kan inte få pengar för projektstöd ur Arvsfonden.

Utvecklande

En projektidé måste vara utvecklande för att få pengar från Arvsfonden. Projektet ska skilja sig från organisationens ordinarie verksamhet. Ni vill testa och utveckla en metod, arbetssätt eller verksamhet och kan motivera varför ni behöver stöd för att kunna genomföra det.

Mer information om vad som räknas som utvecklande

För att veta om ni uppfyller Arvsfondens krav på utvecklande är det bra att ställa följande frågor:

 • Är projektidén ny för er organisation?
 • Varför behöver ni ett utvecklingsprojekt för att testa om metoden/arbetssättet fungerar?
 • Vad hoppas ni ska ha förändrats/förbättrats efter avslutat projekt?
 • Finns det andra som arbetar på liknande sätt – i så fall: på vilket sätt kommer projektet skilja sig från deras arbetssätt?

Vad kan vara ett utvecklande projekt? Ni kan tänka så här:

Utveckla metoder och verksamheter som inte finns i Sverige

Exempel: digitalt hemmadisco för äldre med reumatism för att motverka ohälsa.

Vidareutveckla en metod eller verksamhet för en ny målgrupp

Exempel: utveckla sporten amerikansk fotboll till att anpassas för personer som är äldre än 65 år.

Vidareutveckla en etablerad metod för annan målgrupp eller på en plats där andra förutsättningar råder

Exempel: utveckla en digital stödverksamhet för unga hbtqi som lever i en hederskontext.

Pröva nya samarbeten och utveckla nya arbetsmodeller

Exempel: utveckla samarbeten mellan den unga miljörörelsen och idrottsföreningar för att få fler unga att röra på sig och arbeta för klimatmålen.

Delaktighet – målgruppen ska ha inflytande

Minst en av Arvsfondens fyra målgrupper ska vara med i projektet. Se rubriken "Fyra målgrupper" ovan.

Det är målgruppens önskemål som ska styra verksamheten. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina egna förutsättningar. Målgruppen ska ha inflytande och makt i ett arvsfondsprojekt.

Mer information om delaktighet

För att veta om ni uppfyller Arvsfondens krav på delaktighet kan det vara bra att ställa följande frågor:

 • Är det målgruppen som kommit med idén till projektet?
 • På vilket sätt är målgruppen med och styr projektet?
 • Är målgruppen anställd i projektet?
 • Vilken är målgruppens roll efter avslutat projekt?

Organiserar ni målgruppen i er organisation, det vill säga är ni en barn-, ungdoms-, eller funktionshinderorganisation? Är svaret ja, så uppfyller ni delvis Arvsfondens krav på delaktighet. Men ni behöver ändå göra målgruppen delaktiga i projektet. Är er organisation inte i första hand en förening som organiserar målgruppen, behöver ni involvera målgruppen på ett tydligt och konkret sätt.

Några sätt att göra målgruppen delaktig är genom att:

 • skapa referensgrupper med målgruppen
 • skapa styrgrupp med målgruppen
 • anställa målgruppen i projektet.

När vi bedömer ett projekts delaktighet gör vi en analys av hur ni beskriver att målgruppens delaktighet har sett ut:

 • under processen när ni skrivit ansökan
 • under själva projektet
 • efter avslutat projekt.

Ni kan tänka så här:

 • Har målgruppen varit med och skrivit ansökan?
 • Finns målgruppen med i referensgrupper, styrgrupp eller som anställd?
 • Kommer målgruppen fortsätta arbeta med projektets resultat efter avslutat projekt? Exempel: en ungdomssektion skapas, nya tillgänglighetspolicys tas fram och så vidare.

Ju större makt målgruppen har över ett arvsfondsprojekt desto bättre blir resultatet.

Överlevnad

Ni måste redan tidigt i planeringen ha en realistisk plan för överlevnaden av projektet. Ni ska kunna förklara hur och vad som överlever efter avslutat projekt.

Mer information om överlevnad

För att veta om ni uppfyller Arvsfondens krav på överlevnad är det bra att ställa följande frågor:

 • Har ni en konkret och realistisk plan för hur projektets resultat ska leva vidare?
 • Beskriver ni vad som ska leva vidare, var det ska finnas och vem som betalar?

När vi bedömer om ett projekt har en realistisk överlevnad gör vi en analys av hur ni beskriver att delar av projektet ska överleva, om det kostar pengar och vem som i så fall ska betala fortsättningsvis.

För att projektet ska kunna överleva är det viktigt att ni redan i ansökan tänker igenom och förankrar ert samarbete med viktiga aktörer. Om er plan är att verksamheten ska övergå i ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) måste kommunen vara en etablerad samarbetspart redan från start.

Exempel på överlevnad kan vara att:

 • Projektet blir en del av organisationens verksamhet.
 • Verksamheten fortsätter genom en annan aktör.
 • Ni erbjuder utbildning i den metod ni utvecklat i projektet.
 • Projektets resultat utvecklar en ny förening.

Projekttid

Ni kan ansöka om pengar för en projekttid om ett, två eller tre år. De flesta projekt är tre år, men oavsett projekttid så ansöker ni för hela tiden vid ett och samma tillfälle.

Redo att ansöka?

Vem kan ansöka om lokalstöd?

Organisationer som bedriver ideell verksamhet kan få pengar ur Arvsfonden. Organisationen måste ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst två år för att kunna gå lokalstöd. Organisationen och projektet ska följa Allmänna arvsfondens demokrativillkor som beskrivs i de generella villkoren.

Offentlig huvudman, till exempel en kommun eller en region, privatpersoner och företag kan inte få pengar för lokalstöd ur Arvsfonden. Men en offentlig huvudman kan fungera som samarbetspartner till ett projekt som söker stöd för någon av Arvsfondens målgrupper.

Utvecklande

Verksamheten ni planerar i lokalen eller anläggningen som ni vill bygga ska vara utvecklande och ny på orten (inom tio kilometer). Om-/till-/nybyggnationen ska vara avgörande för att kunna starta och bedriva den nya verksamheten. Det ni vill göra skiljer sig från både den egna föreningens och andra aktörers vanliga verksamhet. Det kan också handla om att ni förlänger säsongen för en säsongsbetonad verksamhet som då kan utövas året runt. Lokalstödet kan även sökas för att ni aktivt riktar er till en ny målgrupp, förutsatt att det är en av Arvsfondens fyra målgrupper. Se rubriken "Fyra målgrupper" ovan.

Exempel på utvecklande

Exempel på utvecklande projekt:

Utvecklande verksamhet för målgruppen: En förening vill bygga en aktivitetspark. Det finns inga liknande anläggningar inom tio kilometer. Parken kommer att användas både spontant och för organiserad verksamhet.

Ny målgrupp: En kulturförening som i nuläget bara bedriver vuxenverksamhet vill starta barndans eftersom det varit efterfrågat i många år. De får hyra in sig i en bygdegård men behöver anpassa lokalen för dans genom bland annat nytt golv, ventilation och en tillgänglig toalett.

Förlängning av säsong: En tennisklubb har en padelbana utomhus, men intresset för padel har växt bland barn och ungdomar. För att möta efterfrågan från målgruppen och bedriva verksamhet även under vintersäsongen vill klubben bygga en padelhall.

Delaktighet – målgruppen ska ha inflytande

Minst en av Arvsfondens fyra målgrupper ska vara med i projektet. Se rubriken "Fyra målgrupper" ovan.

Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar både i projektets planering men även efter byggnationen, i den fortsatta verksamheten.

Det är viktigt att ta reda på om det ni vill bygga och den verksamhet ni ska starta verkligen är efterfrågade av målgruppen.

Exempel på delaktighet

Exempel på delaktighet:

En ideell förening vill bygga en skatepark på sin ort. Ungdomar har själva kommit med idén och fått vara med och utforma parken tillsammans med en arkitekt. Unga har inflytande i den fortsatta verksamheten även efter byggnationen, bland annat genom att det finns ungdomsrepresentanter som är under 25 år i styrelsen.

Överlevnad

När ni får lokalstöd ur Arvsfonden förbinder ni er att driva verksamheten i minst tio år. Därför krävs det att den sökande organisationen har ett tioårigt nyttjanderättsavtal/arrendeavtal för lokalen och/eller marken om den inte äger marken själv. I undantagsfall kan kortare förbindelsetid än 10 år godkännas om särskilda skäl finns. Kontakta oss för mer information. Observera att en kortare förbindelsetid påverkar stödets storlek.

Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska komma i gång efter byggnationen, och för hur ni ska kunna driva verksamheten långsiktigt. Chansen att projektet överlever på lång sikt ökar om ni samarbetar med andra föreningar eller aktörer.

Hur stort belopp kan sökas?

För lokalstöd kan ni beviljas upp till 80 procent av totala godkända kostnader inklusive moms, för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Beviljat belopp kan högst uppgå till 6 miljoner kronor inklusive moms.

Vad ger Arvsfonden inte stöd till?

Arvsfonden ger inte lokalstöd till:

 • Vanligt underhåll, renovering eller reparationer, till exempel byte av värmesystem, omläggning av tak eller målning.
 • Utbyggnad av lokaler för att föreningen har fått flera medlemmar och lokalen är för liten.
 • Lös utrustning eller inventarier, till exempel möbler eller vitvaror.
 • Administrationskostnader, till exempel kostnader för löner, bygglov, projektering eller arkitekt.
 • Flyttbara anläggningar, till exempel tält, flytbryggor eller snökanoner.
 • Lokaler för verksamhet som sker på uppdrag av offentlig huvudman, tangerar eller konkurrerar med offentlig huvudmans (till exempel kommuns) verksamhet.
 • Kostnader för om-, till-, nybyggnation som redan utförts eller har påbörjats. Arvsfonden kan inte finansiera kostnader retroaktivt.

Tillgänglighetsanpassning

Alla lokaler och anläggningar som byggs med pengar från Arvsfonden ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning.

Riktlinjer för konstgräs

Användningen av gummigranulat vid anläggning av konstgräs är ett konstaterat miljöproblem. Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 27 september 2017 beslutade därför delegationen om särskilda riktlinjer för ansökningar om lokalstöd som innefattar anläggning av konstgräs. Delegationen följer utvecklingen och kan komma att besluta om ytterligare restriktioner vad gäller användningen av gummigranulat.

Mer information om konstgräsplaner

Särskilda riktlinjer för anläggning av konstgräsplan

 • Föreningen ska samråda med berörd kommun vid projektering, inköp, underhåll och deponi av konstgräs som innehåller gummigranulat.
 • Föreningen rekommenderas att ta kontakt med Svenska Fotbollförbundet eller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för mer detaljerad information och expertis på området.
 • För att förhindra spridning av gummigranulat till natur och miljö ska föreningen följa Naturvårdsverkets och Svenska Fotbollförbundets råd och rekommendationer.

Riktlinjer för padelanläggningar

Arvsfonden ger inte stöd till padelanläggningar som enbart ska användas för spontanidrott. För att kunna få stöd krävs organiserad och ledarledd verksamhet (till exempel padelskola, padelkurser och regelbunden padelträning) för minst en av Arvsfondens målgrupper under minst 10 års tid. Aktiviteter ska anordnas för att få igång verksamheten (till exempel prova-på-tillfällen), och låneutrustning ska finnas för de som inte har möjlighet att skaffa egen. Det är även viktigt att målgrupperna prioriteras i tidsbokningssystemet. Att bilda en särskild padelsektion i den befintliga föreningen är också positivt för bedömningen av projektet.

Redo att ansöka?

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-15.