Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ansök om pengar

Behöver er organisation hjälp med pengar till ett utvecklande projekt? Här finns information om vad som krävs för att kunna få pengar ur fonden, samt hur ansökan går till.

Två stödformer

Arvsfonden har två stödformer:

 • Lokalstöd – när ni vill göra en om-, till-, eller nybyggnation för att kunna starta ny verksamhet på orten (inom tio kilometer).
 • Projektstöd – när ni vill utveckla, ta fram och skapa en metod, en modell, ett arbetssätt eller en typ av verksamhet.

Mer information

Ansökan - så går det till

Processen att ansöka om pengar följer fem steg:

1. Förbereda ansökan

2. Fylla i ansökan

3. Skicka in ansökan

4. Bedömning av ansökan

5. Beslut om ansökan

 

Steg 1

Steg 2

Steg 3

3. Skicka in ansökan

När mallarna för ansökan och budget är ifyllda och färdiga är det dags att skicka in ansökan. Tänk på att använda mallar som är nedladdade efter 1 juli 2021, då en ny arvsfondslag trädde i kraft.

 1. Skriv ut dokumenten.
 2. Se till att personer som har rätt att företräda den sökande organisationen undertecknar ansökan.
 3. Var noggrann med att skicka med de bilagor som anges på ansökan.
 4. Skicka alla ansökningshandlingar med vanlig post till Arvsfondsavdelningen på Kammarkollegiet.

Steg 4

4. Bedömning av ansökan

När er ansökan kommer in hamnar den i en kö som vi tar omhand i turordning. Den genomsnittliga behandlingstiden för en ansökan är 5-7 månader. Ni meddelas så snart som ert projekt tilldelas en handläggare. Det är er kontaktperson under hela processen.

Handläggaren ansvarar för att gå igenom hela er ansökan och bedöma om den uppfyller de krav som gäller för att kunna få pengar ur Arvsfonden.

Det är vanligt att handläggaren behöver mer information för att kunna göra en bedömning. I så fall hör hen av sig till er.

Var beredda på att svara på frågor och ge kompletterande information.

Även om det är en namngiven handläggare som tar hand om er ansökan är det alltid fler än en som läser och bedömer ansökan.

Det kommer in runt 1 000 ansökningar till Arvsfonden varje år och varje handläggare hanterar flera ansökningar parallellt.

Steg 5

Välj vilket stöd du vill söka:

Välj Projektstöd eller Lokalstöd ovan för att visa information och ansökningsmallar för vald stödform.
Information och ansökningsmallar för vald stödform följer här nedanför.

Vem kan ansöka om projektstöd?

Organisationer som bedriver ideell verksamhet kan få pengar ur Arvsfonden. Organisationen ska ha funnits i minst ett år för att kunna få projektstöd.

Organisationen och projektet ska vila på demokratisk grund och följa Arvsfondens värdegrund. Offentlig huvudman, till exempel en kommun eller en region, kan få pengar ur Arvsfonden. Men då ställer vi särskilt höga krav på att projektet ska vara utvecklande för målgruppen och att den offentliga huvudmannen har ett nära samarbete med en eller flera ideella föreningar . Dessutom ska den offentliga huvudmannen bidra med finansiering. Det kan till exempel vara en del av tjänsterna, lokalkostnader eller liknande.

Privatpersoner eller företag kan inte få pengar för projektstöd ur Arvsfonden.

Utvecklande

En projektidé måste vara utvecklande för att få pengar från Arvsfonden. Projektet ska skilja sig från organisationens ordinarie verksamhet. Ni vill testa och utveckla en metod, arbetssätt eller verksamhet och kan motivera varför ni behöver stöd för att kunna genomföra det.

Mer information

För att veta om ni uppfyller Arvsfondens krav på utvecklande är det bra att ställa följande frågor:

 • Är projektidén ny för er organisation?
 • Varför behöver ni ett utvecklingsprojekt för att testa om metoden/arbetssättet fungerar?
 • Vad hoppas ni ska ha förändrats/förbättrats efter avslutat projekt?
 • Finns det andra som arbetar på liknande sätt – i så fall: på vilket sätt kommer projektet skilja sig från deras arbetssätt?

Vad kan vara ett utvecklande projekt? Ni kan tänka så här:

Utveckla metoder och verksamheter som inte finns i Sverige

Exempel: digitalt hemmadisco för äldre med reumatism för att motverka ohälsa.

Vidareutveckla en metod eller verksamhet för en ny målgrupp

Exempel: utveckla sporten amerikansk fotboll till att anpassas för personer som är äldre än 65 år.

Vidareutveckla en etablerad metod för annan målgrupp eller på en plats där andra förutsättningar råder

Exempel: utveckla en digital stödverksamhet för unga hbtqi som lever i en hederskontext.

Pröva nya samarbeten och utveckla nya arbetsmodeller

Exempel: utveckla samarbeten mellan den unga miljörörelsen och idrottsföreningar för att få fler unga att röra på sig och arbeta för klimatmålen.

Delaktighet – målgruppen ska ha inflytande

Minst en av Arvsfondens fyra målgrupper ska vara med i projektet:

 • barn 0-11 år
 • ungdomar 12-25 år
 • äldre över 65 år
 • personer med funktionsnedsättning.

Det är målgruppens önskemål som ska styra verksamheten. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina egna förutsättningar. Målgruppen ska ha inflytande och makt i ett arvsfondsprojekt.

Mer information

För att veta om ni uppfyller Arvsfondens krav på delaktighet kan det vara bra att ställa följande frågor:

 • Är det målgruppen som kommit med idén till projektet?
 • På vilket sätt är målgruppen med och styr projektet?
 • Är målgruppen anställd i projektet?
 • Vilken är målgruppens roll efter avslutat projekt?

Organiserar ni målgruppen i er organisation, det vill säga är ni en barn-, ungdoms-, eller funktionshinderorganisation? Är svaret ja, så uppfyller ni delvis Arvsfondens krav på delaktighet. Men ni behöver ändå göra målgruppen delaktiga i projektet. Är er organisation inte i första hand en förening som organiserar målgruppen, behöver ni involvera målgruppen på ett tydligt och konkret sätt.

Några sätt att göra målgruppen delaktig är genom att:

 • skapa referensgrupper med målgruppen
 • skapa styrgrupp med målgruppen
 • anställa målgruppen i projektet.

När vi bedömer ett projekts delaktighet gör vi en analys av hur ni beskriver att målgruppens delaktighet har sett ut:

 • under processen när ni skrivit ansökan
 • under själva projektet
 • efter avslutat projekt.

Ni kan tänka så här:

 • Har målgruppen varit med och skrivit ansökan?
 • Finns målgruppen med i referensgrupper, styrgrupp eller som anställd?
 • Kommer målgruppen fortsätta arbeta med projektets resultat efter avslutat projekt? Exempel: en ungdomssektion skapas, nya tillgänglighetspolicys tas fram och så vidare.

Ju större makt målgruppen har över ett arvsfondsprojekt desto bättre blir resultatet.

Överlevnad

Ni måste redan tidigt i planeringen ha en realistisk plan för överlevnaden av projektet. Ni ska kunna förklara hur och vad som överlever efter avslutat projekt.

Mer information

För att veta om ni uppfyller Arvsfondens krav på överlevnad är det bra att ställa följande frågor:

 • Har ni en konkret och realistisk plan för hur projektets resultat ska leva vidare?
 • Beskriver ni vad som ska leva vidare, var det ska finnas och vem som betalar?

När vi bedömer om ett projekt har en realistisk överlevnad gör vi en analys av hur ni beskriver att delar av projektet ska överleva, om det kostar pengar och vem som i så fall ska betala fortsättningsvis.

För att projektet ska kunna överleva är det viktigt att ni redan i ansökan tänker igenom och förankrar ert samarbete med viktiga aktörer. Om er plan är att verksamheten ska övergå i ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) måste kommunen vara en etablerad samarbetspart redan från start.

Exempel på överlevnad kan vara att:

 • Projektet blir en del av organisationens verksamhet.
 • Verksamheten fortsätter genom en annan aktör.
 • Ni erbjuder utbildning i den metod ni utvecklat i projektet.
 • Projektets resultat utvecklar en ny förening.

Projekttid

Ni kan ansöka om pengar för en projekttid om ett, två eller tre år. De flesta projekt är tre år, men oavsett projekttid så ansöker ni för hela tiden vid ett och samma tillfälle.

Hur stort belopp kan sökas?

För projektstöd finns ingen beloppsgräns för hur stor en budget kan vara. Men alla kostnader i projektet ska vara skäliga och kunna specificeras med en offert och motivering. Vi avslår kostnader som vi bedömer vara för stora och oskäliga.

Mer information

Tips: att tänka på när ni fyller i ansökan om projektstöd

Vi har sammanställt åtta tips på vad som är bra att tänka på när ni skriver er ansökan om projektstöd till Arvsfonden.

 1. Börja med att använda ansökningsblanketten (laddas ner längre ned på denna sida) som ett arbetsdokument. Vissa frågor tar längre tid att besvara och kräver mer efterforskningar. Andra frågor går snabbare att besvara.
 2. Skriv inte för långt. Max 20 sidor. Dra inte ner teckenstorleken till under punktstorlek 11, för det gör texten otillgänglig och svårläst.
 3. Var gärna flera som arbetar med ansökan. Ett projekt är inte en enskild persons arbete utan ett samarbete. Se till att målgruppen för projektet involveras tidigt i processen, om det finns förutsättningar även i skrivprocessen. Se till att alla förstår och är inkluderade.
 4. Sammanfattningen ska ge en kort övergripande beskrivning av hela det tänkta projektet. Den ska omfatta projektets syfte, mål, målgrupp, exempel på metod eller aktiviteter och plan för överlevnad efter projektets slut. Ibland är det enklare att skriva sammanfattningen sist, när allt det andra är ifyllt.
 5. Bakgrund. Lägg tid på er omvärldsanalys och bakgrundsbeskrivningen. Här på webbplatsen finns många exempel på andra arvsfondsprojekt. Sök och läs på. Beskriv vad som har gjorts tidigare och vad just ni ska göra. Motivera varför det behövs ett utvecklingsprojekt.
 6. Samarbetsorganisationer. Beskriv vilka andra organisationer och aktörer som projektet vill samarbeta med. Beskriv vilken roll de ska ha i projektet. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter till era samarbetsparter. Försäkra er om att projektet verkligen är förankrat hos samarbetsparterna. Skicka gärna utkast på ansökan till dem så att de också får se och läsa och komma med synpunkter innan ni skickar in ansökan.
 7. Arvsfondens tre kriterier: utvecklande, målgruppens delaktighet och plan för överlevnad. Hur ni beskriver att ert projekt uppfyller de tre kriterierna är det absolut viktigast. Förklara tydligt och konkret.
 8. Budget. Tänk på att budgeten ska följa er tids- och aktivitetsplan. Läs tipsen från våra controllers. Ni kan få pengar för till exempel projektledarens lön, lokalhyra och fika om ni har aktiviteter för målgruppen. I budgetdokumentet finns tydlig information och exempel på vad ni kan söka pengar för. Ta in de underlag och offerter som ni behöver för att kunna sätta en realistisk budget. Ni måste kunna förklara och specificera alla budgetkostnader.

Tips för projektstöd från Arvsfondens controllers Pdf, 163 kB. (Pdf, 163 kB)

Innan ni skickar in ansökan

Följ gärna checklistan, så blir er ansökan blir så fullständig som möjligt.

Checklista

 • Svara på alla frågor.
 • Fyll i alla uppgifter på ansökans första och sista sida.
 • Se till att rätt personer har skrivit under ansökan. Det är den som har behörighet att företräda sökande organisation (firmatecknare) som ska skriva under ansökan. Ibland är det en person, ibland är det flera. Behörigheten ska styrkas av de handlingar som ni skickar med i er ansökan:
  - stadgar
  - årsmötes- och/eller styrelsemötesprotokoll.
 • Tänk på att om ni ändrar i era stadgar, behörighet, kontaktpersoner och så vidare, måste ni meddela oss detta.

Mallar för ansökan

Här nedan finns ansökningsmall och budgetmall som ni behöver fylla i. Läs även dokumentet med information om viktiga intyg som ska skickas tillsammans med er ansökan.

Gör så här:

 • Ladda ner och spara mallarna innan ni börjar fylla i ansökan.
 • Använd pil-tangenterna när ni vill förflytta er mellan de ifyllningsbara fälten.
 • Skriv kortfattat, gärna indelat i stycken.
 • Vill ni fetmarkera, använda punkter för listor etcetera? Klistra in er text från ett annat dokument.

Problem att öppna/ fylla i ansökningsmallen?

Om ni inte har Officepaketet installerat på er dator, kan ni uppleva problem med dokumentet "Ansökan om projektstöd". Skicka i så fall e-post till info@arvsfonden.se för att få en annan version av ansökningsmallarna.

Ansökan om projektstöd Word, 214 kB. (Word, 214 kB)

Budgetmall för ansökan om projektstöd Excel, 336 kB. (Excel, 336 kB)

Viktiga intyg du måste lämna med en ansökan till Arvsfonden Pdf, 119 kB. (Pdf, 119 kB)

Vill du ställa en fråga?

Projektstöd
Tisdag
9:00-11:00
Torsdag
9:00-11:00
Telefon
08-700 09 40

Vem kan ansöka om lokalstöd?

Utvecklande

Verksamheten ni planerar i lokalen eller anläggningen som ni vill bygga ska vara utvecklande och ny på orten (inom tio kilometer). Om-/till-/nybyggnationen ska vara avgörande för att kunna starta och bedriva den nya verksamheten. Det ni vill göra skiljer sig från både den egna föreningens och andra aktörers vanliga verksamhet. Det kan också handla om att ni förlänger säsongen för en säsongsbetonad verksamhet som då kan utövas året runt. Lokalstödet kan även sökas för att ni aktivt riktar er till en ny målgrupp, förutsatt att det är en av Arvsfondens fyra målgrupper:

 • barn 0-11 år
 • ungdomar 12-25 år
 • äldre över 65 år
 • personer med funktionsnedsättning.

Mer information

Exempel på utvecklande

Utvecklande verksamhet för målgruppen: En förening vill bygga en aktivitetspark. Det finns inga liknande anläggningar inom tio kilometer. Parken kommer att användas både spontant och för organiserad verksamhet.

Ny målgrupp: En kulturförening som i nuläget bara bedriver vuxenverksamhet vill starta barndans eftersom det varit efterfrågat i många år. De får hyra in sig i en bygdegård men behöver anpassa lokalen för dans genom bland annat nytt golv, ventilation och en tillgänglig toalett.

Förlängning av säsong: En tennisklubb har en padelbana utomhus, men intresset för padel har växt bland barn och ungdomar. För att möta efterfrågan från målgruppen och bedriva verksamhet även under vintersäsongen vill klubben bygga en padelhall.

Delaktighet – målgruppen ska ha inflytande

Minst en av Arvsfondens fyra målgrupper ska vara med i projektet:

 • barn 0-11 år
 • ungdomar 12-25 år
 • äldre över 65 år
 • personer med funktionsnedsättning.

Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar både i projektets planering men även efter byggnationen, i den fortsatta verksamheten.

Det är viktigt att ta reda på om det ni vill bygga och den verksamhet ni ska starta verkligen är efterfrågade av målgruppen. I projekt som riktar sig till personer med funktionsnedsättning är det ett krav att ha samarbete med funktionshinderorganisationer.

Mer information

Exempel på delaktighet

En ideell förening vill bygga en skatepark på sin ort. Ungdomar har själva kommit med idén och fått vara med och utforma parken tillsammans med en arkitekt. Unga har inflytande i den fortsatta verksamheten även efter byggnationen, bland annat genom att det finns ungdomsrepresentanter som är under 25 år i styrelsen.

Överlevnad

När ni får lokalstöd ur Arvsfonden förbinder ni er att driva verksamheten i minst tio år. Därför krävs det att den sökande organisationen har ett tioårigt nyttjanderättsavtal/arrendeavtal för lokalen och/eller marken om den inte äger marken själv.

Det ska finnas en plan för hur verksamheten ska komma igång efter byggnationen, och för hur ni ska kunna driva verksamheten långsiktigt. Chansen att projektet överlever på lång sikt ökar om ni samarbetar med andra föreningar eller aktörer.

Hur stort belopp kan sökas?

För lokalstöd kan ni beviljas upp till 70 procent av totala godkända kostnader inklusive moms, för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Beviljat belopp kan högst uppgå till 5 miljoner kronor inklusive moms (4 miljoner kronor exklusive moms).

Lokalstödets storlek påverkas av hur stor andel av lokalen/anläggningen som Arvsfondens målgrupper kommer att använda (så kallad ”nyttjandegrad”). Om lokalen ska användas även av personer som inte ingår i Arvsfondens fyra målgrupper , kan det beviljade beloppet bli lägre än 70 procent av kostnaderna.

Mer information

Tillgänglighetsanpassning

Alla lokaler och anläggningar som byggs med pengar från Arvsfonden ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning. I projekt där personer med funktionsnedsättning är huvudsaklig målgrupp, kräver vi att ni har samarbete med en funktionshinderorganisation.

Riktlinjer för konstgräs

Användningen av gummigranulat vid anläggning av konstgräs är ett konstaterat miljöproblem. Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 27 september 2017 beslutade därför delegationen om särskilda riktlinjer för ansökningar om lokalstöd som innefattar anläggning av konstgräs. Delegationen följer utvecklingen och kan komma att besluta om ytterligare restriktioner vad gäller användningen av gummigranulat.

Mer information

Särskilda riktlinjer för anläggning av konstgräsplan

 • Föreningen ska samråda med berörd kommun vid projektering, inköp, underhåll och deponi av konstgräs som innehåller gummigranulat.
 • Föreningen rekommenderas att ta kontakt med Svenska Fotbollförbundet eller Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för mer detaljerad information och expertis på området.
 • För att förhindra spridning av gummigranulat till natur och miljö ska föreningen följa Naturvårdsverkets och Svenska Fotbollförbundets råd och rekommendationer.

Riktlinjer för padelanläggningar

Padel är populärt bland många i åldersspannet 26-64 år (utan funktionsnedsättning), en grupp som inte tillhör fondens målgrupper. Därför görs ett schablonmässigt avdrag på 30 procent i alla padelprojekt.

Observera att Arvsfonden inte ger stöd till padelanläggningar som enbart ska användas för spontanidrott. För att kunna få stöd krävs organiserad och ledarledd verksamhet (till exempel padelskola, padelkurser och regelbunden padelträning) för minst en av Arvsfondens målgrupper under minst 10 års tid. Aktiviteter ska anordnas för att få igång verksamheten (till exempel prova-på-tillfällen), och låneutrustning ska finnas för de som inte har möjlighet att skaffa egen. Det är även viktigt att målgrupperna prioriteras i tidsbokningssystemet. Att bilda en särskild padelsektion i den befintliga föreningen är också positivt för bedömningen av projektet.

Tips: att tänka på när ni fyller i ansökan om lokalstöd

Vi har sammanställt sju tips på vad som är bra att tänka på när ni skriver er ansökan om lokalstöd till Arvsfonden.

 1. Börja med att använda ansökningsmallen som ett arbetsdokument. Vissa frågor tar längre tid att svara på. Andra frågor går snabbare att besvara.
 2. Följ anvisningarna och svara på alla frågor. Skriv inte för långt, dela in texten i stycken.
 3. Var gärna flera som arbetar med ansökan. Se till att allt som står i ansökan är förankrat i styrelsen.
 4. Se till att målgruppen för projektet involveras redan i planeringen av projektet. För projekt som riktar sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning kräver vi att ni samarbetar med minst en funktionshinderorganisation. Försäkra er om att projektet verkligen är förankrat hos samarbetsparterna.
 5. Budget. Läs tipsen från våra controllers (som finns att ladda ner under det här textstycket). Ta in underlag och offerter för kostnaderna i budgeten. Arbete som ska utföras ideellt eller av föreningens personal får inte ingå i budgeten.
 6. Se till att rätt personer har skrivit under ansökan. Det är den som har behörighet att företräda sökande organisation (firmatecknare) som ska skriva under ansökan. Ibland är det en person, ibland är det flera. Behörigheten ska styrkas av de handlingar som ni skickar med i er ansökan:
  - stadgar
  - årsmötes- och/eller styrelsemötesprotokoll.
 7. Se till att ni har med de bilagor som krävs enligt den checklista som finns med i vår mall för ansökan.

Tips för lokalstöd från Arvsfondens controllers Pdf, 155 kB. (Pdf, 155 kB)

Mallar för ansökan

Här nedan finns ansökningsmall och budgetmall som ni behöver fylla i. Läs även dokumentet med information om viktiga intyg som ska skickas tillsammans med er ansökan.

Gör så här:

 • Ladda ner och spara mallarna innan ni börjar fylla i ansökan.
 • Använd pil-tangenterna när ni vill förflytta er mellan de ifyllningsbara fälten.
 • Skriv kortfattat, gärna indelat i stycken.
 • Vill ni fetmarkera, använda punkter för listor etcetera? Klistra in er text från ett annat dokument.

Problem att öppna/ fylla i ansökningsmallen?

Om ni inte har Officepaketet installerat på er dator, kan ni uppleva problem med dokumentet "Ansökan om lokalstöd". Skicka i så fall e-post till info@arvsfonden.se för att få en annan version av ansökningsmallarna.

Ansökan om lokalstöd Word, 214 kB. (Word, 214 kB)

Budgetmall för ansökan om lokalstöd Excel, 313 kB. (Excel, 313 kB)

Viktiga intyg du måste lämna med en ansökan till Arvsfonden Pdf, 119 kB. (Pdf, 119 kB)

Vill du ställa en fråga?

Lokalstöd
Torsdag
9:00-11:00
Telefon
08-700 08 41
Sidan uppdaterades 2021-11-16.