Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Vanliga skäl till avslag

Vi bedömer varje ansökan utifrån hur väl den uppfyller Allmänna arvsfondens kriterier om att vara en nyskapande och utvecklande idé med hög delaktighet från målgruppen och en rimlig plan för överlevnad.

Vi gör en sammanvägd bedömning utifrån Arvsfondens kriterier på varje ansökan. Ofta är det flera faktorer som samspelar, oavsett om ansökan blir godkänd eller inte. För de ansökningar som inte uppfyller Arvsfondens kriterier används ett antal fasta avslagsskäl.

I beslutet om avslag anger vi vilket av avslagsskälen som ligger till grund för beslutet och ger även en motivering. Det handlar oftast om ett eller två avslagsskäl. Avslagsskälen är anpassade efter de två olika stödformerna projektstöd och lokalstöd.

Vill du ha mer information om varför en specifik ansökan har fått avslag är du välkommen att kontakta oss.

Avslagsskäl

Inte tillräckligt nyskapande

Projektet bedöms inte vara tillräckligt nyskapande. Ett arvsfondsprojekt ska syfta till att testa, skapa eller vidareutveckla verksamheter, metoder, arbetssätt eller liknande som inte redan finns. Idén behöver inte vara helt unik, men det räcker inte att den är ny för den sökande organisationen eller ett visst geografiskt område.

Mer information

Den sökande organisationen ska kunna visa i ansökan att den har koll på vad som görs och har gjorts av andra aktörer inom samma ämne eller område. Arvsfonden tar hänsyn till om en verksamhet finns i vissa delar av landet men inte i andra, eller om en metod som används för en viss grupp ska utvecklas för en målgrupp som inte tidigare använt den.

Gäller det ett lokalstödsprojekt ska om-, till- eller nybyggnationen möjliggöra ny verksamhet på orten för Arvsfondens målgrupper.

Lokalstödsprojekt är inte tillräckligt nyskapande om:

 • Sökande organisation eller annan aktör på orten redan bedriver den verksamhet som beskrivs i ansökan eller om det redan finns en liknande lokal/anläggning på orten.
 • Det redan finns en liknande anläggning eller verksamhet på orten (inom tio kilometer).
 • Det redan finns en lokal där den planerade verksamheten skulle kunna bedrivas.
 • Säsongen inte förlängs avsevärt (detta gäller projekt som enbart syftar till att förlänga säsongen för en befintlig verksamhet).

Inte tillräckligt hög delaktighet från målgruppen

Målgruppens delaktighet bedöms vara otillräcklig. Ett arvsfondsprojekt ska genomföras av och med minst en av Arvsfondens målgrupper. Målgruppen ska ha inflytande och medverka aktivt utifrån sina egna förutsättningar i både planeringen och genomförandet av projektet och i den fortsatta verksamheten.

Mer information

Ofta kommer projektidéerna från målgruppen själv. Gör de inte det ska sökande organisation kunna visa hur den har förankrat idén med målgruppen och att målgruppen efterfrågar verksamheten. Arvsfonden har stor tilltro till att människor kan och vill vara aktiva och ha inflytande utifrån sina egna förutsättningar. Handlar det om personer som har svårt att själva göra sina röster hörda kan de få stöd av andra som stöttar och representerar dem.

I ett lokalstödsprojekt kan målgruppen ofta inte delta aktivt i själva bygget, däremot ska de kunna delta aktivt i och ha inflytande över projektets planering såväl som den nya verksamheten som byggnationen möjliggör.

För stor osäkerhet angående projektets genomförbarhet

Projektets genomförbarhet är för osäker. I bedömningen vägs in projektets planering, tilltänkta metod och förankring samt att projektet kan genomföras i enlighet med Arvsfondens villkor.

Mer information

Ett arvsfondsprojekt ska ha en tids- och aktivitetsplan som hänger ihop med budgeten. För lokalstödsprojekt måste det finnas en realistisk plan för byggnationen vad gäller kostnader, tidsplan, bygglov och nödvändiga tillstånd. Projektet vara förankrat med projektets målgrupp, viktiga samarbetsparter och andra relevanta aktörer som är viktiga för projektet. Förankring är viktig både för att skapa ett nyskapande och utvecklande projekt som man kan genomföra enligt plan och för att skapa goda förutsättningar för projektets erfarenheter och resultat att leva vidare.

För stor osäkerhet angående projektets överlevnad

Projektets överlevnad är för osäker. I bedömningen har bland annat vägts in projektets planering, metod, förankring och framtida resursbehov.

Mer information

I ett arvsfondsprojekt måste det finnas en rimlig plan för hur projektets resultat och erfarenheter ska kunna leva vidare efter projekttiden. Planen ska finnas innan man sätter igång med sitt projekt.

För lokalstöd handlar det om osäkerhet i förutsättningarna att kunna bedriva den nya verksamheten i minst tio år efter beslutet från Arvsfonden, bland annat med hänsyn till driftskostnader. För projektstöd kan osäkerhet exempelvis handla om att det är osannolikt att en tänkt framtida finansiär ska kunna gå in med pengar till fortsatt verksamhet.

Inte i huvudsak Arvsfondens målgrupper

Projektet riktar sig inte i huvudsak till Arvsfondens målgrupper. Arvsfonden beviljar inte medel till projekt som riktas till vuxna över 25 år utan någon form av funktionsnedsättning, har allmänheten generellt som målgrupp eller som riktar sig till enstaka specifika individer.

Mer information

Arvsfondens målgrupper är:

 • barn 0-11 år
 • ungdomar 12-25 år
 • personer med funktionsnedsättning.

Verksamheten ska bedrivas i Sverige.

Ansökan är inte tillräckligt genomarbetad

Sökande organisation har inte svarat tillräckligt utförligt på Arvsfondens frågor.

Mer information

Det kan vara så att svaren som sökande har angett i ansökan inte är tillräckligt utförliga eller att sökande inte har kompletterat ansökan trots uppmaning att göra det. Arvsfonden har helt enkelt för lite underlag för att kunna besluta om ett ja.

Verksamhetsstöd

Projektet bedöms ligga inom ramen för sökande organisations ordinarie verksamhet. Stöd ur Arvsfonden beviljas inte till ordinarie verksamhet.

Mer information

För att bedöma om projektidén skiljer sig från sökande organisations ordinarie verksamhet läser vi bland annat stadgar och verksamhetsberättelse.

För lokalstöd är det bra att veta att pengar ur Arvsfonden inte beviljas till underhåll, renovering, utökning och/eller tillgänglighetsanpassning av befintlig lokal/anläggning utan att ny verksamhet planeras för någon av Arvsfondens målgrupper. Detta inkluderar:

 • Tillgänglighetsanpassningar utan ny verksamhet, exempelvis vid byggnation av en ramp eller RWC.
 • Om lokalen/anläggningen på grund av sitt skick behöver moderniseras.
 • När föreningen enbart förbättrar förutsättningarna för ordinarie verksamhet (exempelvis större lokal eller fler träningstider).

Enstaka arrangemang

Projektet bedöms helt eller till största del avse enstaka arrangemang, vilket Arvsfonden inte finansierar.

Mer information

Ibland får Arvsfonden ansökningar om pengar till en klassresa, en konsert, en fest eller ett läger. Den typen av aktiviteter bedömer inte Arvsfonden som projekt. Omfattningen av arbetet är för litet för att kunna uppfylla Arvsfondens krav på delaktighet och att verksamhetens erfarenheter och resultat ska leva vidare efter projekttiden. Däremot kan till exempel resor och läger finnas med bland andra aktiviteter i ett arvsfondsprojekt.

Forskningsprojekt

Projektet bedöms vara forskning, vilket Arvsfonden inte finansierar.

Ny förening

Sökande organisation har inte varit verksam under tillräckligt lång tid. För att kunna beviljas projektstöd ur Arvsfonden ska sökande organisation ha funnits i minst ett år. För att kunna beviljas lokalstöd ur Arvsfonden ska sökande organisation ha funnits i minst två år.

Mer information

En helt ny organisation har inte kapacitet att driva ett arvsfondsprojekt på ett bra sätt och har också svårt att skilja ett projekt från sin ordinarie verksamhet.

Verksamheten är inte av ideell karaktär

Arvsfondsmedel beviljas enbart till organisationer som i huvudsak bedriver ideell verksamhet och till projekt av ideell karaktär. Medel beviljas inte till aktiebolag eller andra bolagsformer.

Offentlig huvudmans uppdrag

Projektet bedöms falla inom ramen för offentlig huvudmans uppdrag. Det kan Arvsfonden inte finansiera.

Mer information

För projektstöd kan det gälla sådant som tydligt är skolans ansvar enligt läroplanerna.

För lokalstöd kan det gälla lokaler och anläggningar som i huvudsak ska användas för följande verksamheter:

 • Skola, utbildning, barnomsorg.
 • Fritidsverksamhet som omfattas av skollagen.
 • I kommun/landsting vanlig verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning, till exempel äldreboenden, gruppboenden, lokaler för LSS-verksamhet och vårdinrättningar.

Uppfyller inte kraven på offentlig huvudman

Projektet uppfyller inte de krav som ställs på offentlig huvudman för att kunna beviljas stöd ur Arvsfonden. Offentlig huvudman kan endast beviljas stöd för projekt som genomförs i nära samarbete med minst en ideell organisation. Huvudmannen ska bidra med en betydande egeninsats och projektidén ska vara särskilt nyskapande.

Offentlig huvudman (avslagsskälet gäller enbart lokalstöd)

Sökande är en offentlig huvudman. Offentlig huvudman kan inte söka lokalstöd ur Arvsfonden.

Sidan uppdaterades 2020-06-16.