Till innehållet

Andra finansiärer

På denna sida finns länkar till andra finansiärer – fonder, stiftelser och myndigheter – där föreningar kan söka bidrag eller stöd. I länksamlingen finns också finansiärer som ger stöd till privatpersoner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

W X Y Z Å Ä Ö

A

Anérstiftelsen

Gunvor och Josef Anérs stiftelse ger bidrag till vetenskaplig forskning, högre akademisk utbildning. Enskilda personer med grava funktionsnedsättningar samt föräldrar som har barn med funktionsnedsättning kan få bidrag ur stiftelsen.

Anna Lindhs Minnesfond

Anna Lindhs Minnesfond stödjer kvinnor och ungdomar som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs.


B

Boverket

Ger bidrag till allmänna samlingslokaler och icke-statliga kulturlokaler.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) delar årligen ut ekonomiskt stöd till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete. De brottsförebyggande insatserna k

an ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer.

Brottsofferfonden

Civilsamhällets organisationer, offentliga och privata verksamheter kan söka projektmedel från Brottsofferfonden. Projektets övergripande mål ska vara att öka kunskapen om brottsoffer eller att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer.

C

Clara Lachmanns fond

Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan beviljas till ändamål såsom spridande av upplysning och förståelse för de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning. Även exkursioner och studieresor i grupp eller anordnande av samt deltagande i möten eller kongresser i de skandinaviska länderna kan beviljas bidrag.

D

Dr Félix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till medicinsk forskning med syfte att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Stiftelsen ger också bidrag till enskilda personer för barns eller ungdomars vård och fostran, ungdomars utbildning och vård och hjälp till ålderstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning.

E

Ekmansstiftelserna

Från år 1909 har barn, barnbarn och barnbarnsbarn till konsul Oscar Ekman och hans hustru Maria, född Lavonius, avsatt medel för att användas till allmännyttiga ändamål. Medlen förvaltas av sex olika stiftelser med huvudsakligt ändamål att främja undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning.

Estrid Ericsons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdomsutbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign. Bidrag kan ges till utbildning utomlands, studieresor, deltagande i symposier och workshops, kursavgifter, material och till sådana projekt och kurser inom det egna ämnesområdet som inte ingår i ordinarie utbildning. Bidrag kan också ges för genomförande av konferenser, symposier och för redovisning av forskning samt för utgivning av facklitteratur inom ovan nämnda ämnesområden.

F

Folke Bernadottes Minnesfond för internationellt utbyte

Fonden ger stipendier i form av utlands-resebidrag för ungdomsutbyten, läger, volontärarbetares resor och toleransresor, det vill säga resor till före detta koncentrationsläger. Resorna kan gå till alla länder utom Norge, Danmark och Finland. Stipendium ges inte för personlig utbildning, yrkesinriktade seminarier, konferenser eller praktik i utbildning. Organisationer och enskilda personer mellan 11 och 25 år kan söka.

ForumCiv

Organisationer i civilsamhället kan tillsammans med en eller flera lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från ForumCiv:s "Svenska Partnerskapsprogrammet" i syfte att bygga partnerskap och tillsammans verka för ett effektivt och rättvist utvecklingsarbete.

Fredrika Bremer Förbundets Stiftelser

Fredrika Bremer Förbundet delar ut pengar i form av bidrag och stipendier från ett stort antal olika fonder och stiftelser. Bidrag ges bland annat till kvinnor som är äldre, behövande och bildade samt ensamstående och bildade kvinnor bosatta i Sverige. Även kvinnor som tidigare missbrukat alkohol och/eller droger men som nu slutat kan få bidrag från stiftelsen.

Fredsmiljonen

Svenska ideella föreningar eller stiftelser kan ansöka om medel från Fredsmiljonen för att stödja och utveckla arbetet med nedrustning, konfliktförebyggande, fredsfrämjande och säkerhetspolitiska frågor. Det finns två typer av stöd att söka; projektbidrag (utlyses vår och höst) och verksamhetsstöd (utlyses under hösten).

Föreningen FVO - Föreningen för Välgörenhetens Ordnande

Föreningen FVO ger tillfällig ekonomisk hjälp och råd till enskilda behövande, huvudsakligen till äldre, personer med funktionsnedsättning eller sjuka. Stöd ges även till vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar när vårdnadshavaren har ekonomiska svårigheter att tillgodose deras behov.

Föreningen Norden

Föreningen Nordens uppdrag är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och gentemot omvärlden genom att arbeta med engagemang, opinionsarbete och folkbildning. Föreningen administrerar två bilaterala nordiska fonder i Sverige: Svensk-danska kulturfonden och Svensk-isländska samarbetsfonden.

G

Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger bidrag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.

Göteborgs barnhus

Barnhuset lämnar bidrag till sammanslutningar (föreningar, kooperativ, stiftelser), som bedriver barn- och ungdomsverksamhet på ideell grund. Deltagarna ska vara bosatta i Göteborg med omnejd eller kommuner som gränsar till Göteborg och Mölndal.

H

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Stiftelsen utövar välgörenhet, stödjer litterär och konstnärlig verksamhet, främjar vetenskaplig forskning och understödjer undervisnings- och studieverksamhet i landet. Såväl enskilda som organisationer kan söka.

Hugos Stiftelse

Stiftelsen stöttar och finansierar aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

I

Idéer för livet

Skandias stiftelse "Idéer för livet" arbetar för förebyggande verksamhet för barn och ungdomar. Idéer för livet samarbetar med ideella organisationer, skolan, föreningar och kommuner. Det kan till exempel handla om projekt som riktar sig till föräldrar, lärare eller idrottsledare.

Irisstipendiet

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas ska bidra till att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning och att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

J

Jane och Dan Olssons Stiftelse för sociala ändamål

Projekt som främjar den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands eller stödjer barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet kan söka stöd ur stiftelsen. Även projekt som verkar för integration och jämlikhet samt strävar efter att motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering kan söka stöd ur stiftelsen.

Jordbruksverket

Stöd till service och satsningar på landsbygden.

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag till kvinnors organisering (som organisations-, etablerings-, och/eller verksamhetsbidrag) samt till jämställdhetsprojekt.

K

Karin och Ernst Augusts Bångs Minne

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Prioriterade verksamheter är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionshinder eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.

KK-stiftelsen

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det görs genom att stödja forskning, forskarutbildningar, kompetensutveckling inom näringslivet samt skolutveckling och IT.

Konsumentverket

Konsumentverket ska stödja nationella konsumentorganisationer och andra organisationer som engagerar sig i konsumentfrågor. Pengarna ska gå till projekt och aktiviteter som bidrar till att göra allt fler konsumenter intresserade av konsumentfrågor.

Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Fonden främjar ideell ungdomsverksamhet, i huvudsak genom att ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Bidrag ur fonden kan sökas av ideella organisationer och föreningar i Sverige, som är inriktade på verksamhet med ungdomar. Enskilda personer kan däremot inte få stöd ur fonden.

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA)

Stiftelsen lämnar bidrag till personer med synskador och till vetenskaplig forskning rörande synskador. Bidrag lämnas förutom till forskning även till föreningar och organisationer, som arbetar för synskadade, samt till enskilda synskadade.

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond

Stiftelsen delar ut bidrag för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn. Enskilda personer kan inte få bidrag ur Minnesfonden.

Kronprinsessparets Stiftelse

Med anledning av Kronprinsessparets bröllop har Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel bildat en stiftelse som ska främja god hälsa samt motverka utanförskap bland barn och ungdomar i Sverige.

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde.

Kulturmiljövårdsanslaget

Kulturmiljövårdsanslaget används huvudsakligen till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Därutöver används det till bildande av kulturreservat, kunskapsunderlag och vissa arkeologiska åtgärder.

L

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till enskilda samt till ideella föreningar med verksamhet för barn och ungdomar upp till 25 år med neurologiska funktionshinder - i första hand till barn och ungdomar med CP-skador. Stiftelsen ger också bidrag till vetenskaplig forskning inom neurologiska sjukdomar hos barn och ungdomar.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas

Länsstyrelserna har en gemensam stiftelsedatabas som är sökbar utifrån olika ändamål.

M

Majblomman

Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdom i Sverige. Vårdnadshavare kan söka bidrag från den lokalförening som finns på hemorten. Majblommans lokalföreningar ger bidrag till barn upp till 18 år.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF fördelar projektbidrag till projekt vars syfte är att öka ungas självständiga organisering, motverka rasism och andra former av intolerans, motverka hot och hat i det offentliga samtalet samt till projekt som ska värna demokratin mot våldsbejakande extremism. MUCF fördelar även 1. verksamhetsbidrag till antidiskrimineringsverksamhet, 2. Organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer samt HBTQ-organisationer.

N

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med funktionsnedsättning. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.

O

Olle Engkvists Stiftelse

Olle Engkvists Stiftelse stödjer alla typer av vetenskaplig forskning med tyngdpunkt inom medicin, naturvetenskap, teknik och humaniora.

Stiftelsen ger även anslag till organisationer som gör insatser riktade till barn, äldre och funktionsnedsatta. Stiftelsen ger inte bidrag till privatpersoner för dessa ändamål.

Olof Palmes minnesfond

Fondens syften är att främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning och att stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Såväl enskilda som organisationer kan söka.

P

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till medicinska forskningsprojekt och humanitär verksamhet över hela landet. Bidrag till medicinsk forskning kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning. Inom den humanitära delen lämnas bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, personer med funktionsnedsättning eller sjuka. Stiftelsen prioriterar nyskapande projekt framför löpande verksamhet. Enskilda kan inte få bidrag.

PostkodStiftelsen

PostkodStiftelsens stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. PostkodStiftelsens uppdrag är att förmedla stöd till olika typer av projekt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur och idrott.

Prins Carl Gustafs stiftelse

Prins Carl Gustafs Stiftelses ändamål är att främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga och andra kulturella eller allmännyttiga ändamål. Stiftelsen prioriterar barn- och ungdomars verksamhet såsom deltagande i lägerskolor, skolresor och andra typer av studieresor (speciellt vad gäller barn med funktionshinder).

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond

Fonden ger bidrag till projekt som föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar.

R

Radiohjälpsfonden och kronprinsessan Victorias fond

Radiohjälpen beviljar medel ur Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond till ideella föreningar vars huvudsyfte är att stödja funktionshindrade och kroniskt sjuka.

Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter RF årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till RF och ansökan handläggs av respektive distriktsidrottsförbund.

Rolf Bergsfors minnesfond

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med funktionsvariationer ska leva och verka på villkor som andra. Pengar delas ej ut för privatekonomiska ändamål. Studierna, resan eller projektet ska ha ett vidare syfte än den egna rekreationen.

S

Sida

Sida förmedlar stipendier, stöd och bidrag till exempelvis forskare, näringsliv, myndigheter, studenter och enskilda organisationer.

Skolverket

Skolverket ger stadsbidrag till både kommunal och fristående skolverksamhet från förskola upp till vuxenutbildning, till organisationer och i vissa fall till landsting och enskilda verksamheter.

Socialstyrelsen

Ideella organisationer på riksnivå kan söka bidrag från Socialstyrelsen till det förebyggande arbete mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner, STI. Enskilda personer kan inte få bidrag.

Solstickan

Stiftelsen Solstickan bestämmer årligen om en särskild inriktning för fördelning av projektstöd och forskarstipendier. Enskilda personer kan ej söka projektstöd.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger bidrag för vissa studier och kan sökas av de som har en funktionsnedsättning och deras anhöriga. Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet.

Statens kulturråd

Kulturrådets bidrag syftar till att främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden. Kulturrådet har ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för funktionshindrade och att det finns ett levande kulturliv även utanför storstadsområdena. Endast institutioner, organisationer och grupper kan få bidrag av Kulturrådet, inte enskilda personer.

Stiftelsen Fanny Hirsch Minne

Stiftelsen ger bidrag till personer med långvariga psykiska sjukdomar och som bor i Stockholms stad, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa nämnda persongrupp. Bidrag kan ges för rekreation, vila och vård.

Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden

Kc-fonden delar sedan 1951 ut bidrag till utbildning, vård samt forskning gällande barn och ungdomar. Stiftelsen vänder sig främst till olika organisationer men har även i viss mindre omfattning delat ut bidrag till privatpersoner.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond har till uppgift att stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet. Stiftelsen satsar särskilt på internationell ledarskapsutbildning. Fonden behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga människor.

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond disponeras till stöd för forskning och utveckling inom området sport och idrott för ungdom med funktionshinder. Bidrag lämnas inte till enskilda funktionsnedsatta personer; inte heller för täckande av löpande driftskostnader eller annan verksamhet.

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen tar emot ansökan från allmännyttiga föreningar eller enskild person. Bidrag ges till vissa sociala ändamål och till allmännyttiga slöjder och näringar. Stiftelsen tar även emot förslag från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden.

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Fonden skall främja humanistiska vetenskaper, naturvetenskaper, konst och litteratur samt folkbildningsverksamhet. Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet.

Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond

Bidrag lämnas till projekt som organisationer genomför för barn och ungdom. Bidrag lämnas inte till enskilda och bara undantagsvis till projekt i utlandet.

Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forskning inom området utvecklingsstörning. Stiftelsen har ett särskilt program för doktorandstöd. Vidare lämnar stiftelsen ekonomiskt stöd till utbildning, utveckling och vård av enskilda personer med utvecklingsstörning.

Stiftelsen Tysta Skolan

Stiftelsen Tysta skolan anslår årligen medel till audiologisk forskning och till habiliterande och rehabiliterande verksamhet för personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt för personal som är verksam inom området.

SVCR - Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering

Stiftelsen lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar till följd av ett rörelsehinder, dövhet, syn-eller hörselskada. För att underlätta sökandet efter fonder har SVCR gjort en sammanställning över bidragsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning från organisationer, stiftelser och fonder. Enskilda personer kan söka bidrag.

Svenska institutet

Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. SI har ett antal stipendieprogram för gymnasieelever och vuxenstuderande.

Sveriges Sparbanksstiftelser

Sparbanksstiftelsen nya stödjer projekt som rör unga entreprenörer, sparsamhet samt projekt i skolan som bidrar till en långsiktigt positiv utveckling. Stiftelsen vill främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott och kultur. Bidrag lämnas i regel till verksamheter som sker i projektform där projektet är väl definierat. Projektmedel lämnas normalt som engångsbelopp.

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för master-, doktorand- och postdoktoralastudier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotlands län

Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer samt till organisationer med verksamhet i Stockholms och Gotlands län. Bidrag ges för att främja vård av behövande blinda och synsvaga samt främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.

U

Utbyten genom UHR

UHR, Universitets- och högskolerådet, erbjuder finansiering för kompetens- och verksamhetsutveckling för organisationer inom hela utbildningsområdet – från förskola till universitet.

Å

Åhlén-Stiftelsen

Åhlén-stiftelsen ger bidrag inom tre områden; barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, vård av ålderstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning samt vetenskaplig undervisning eller forskning inom vissa områden. Enskilda personer kan inte få bidrag.

Testa er idé

Svara på frågorna i testet för att ta reda på om er organisations idé kan ha möjlighet att få…

Arv som utvecklar Sverige

Allmänna arvsfonden har haft betydelse för flera generationer svenskar. Sedan starten 1928 har…

Sidan uppdaterades 2024-04-10.