Till innehållet

Stiftelsen Teskedsorden blir återbetalningsskyldig efter beslut från Kammarkollegiet

4 juni 2021

I oktober 2019 beslutade Arvsfondsdelegationen att bevilja Stiftelsen Teskedsorden stöd från Allmänna arvsfonden för projektet Förbjuden musik. Nu har Kammarkollegiet beslutat att vissa delar av stödet ska betalas tillbaka.

I oktober 2019 beviljade Arvsfondsdelegationen Stiftelsen Teskedsorden stöd om drygt 1,7 miljoner kronor för det första projektåret. Under 2020 beviljade Arvsfondsdelegationen fortsatt stöd för år 2 och 3 med drygt 4,2 miljoner kronor. Totalt har 5,9 miljoner kronor betalats ut i projektstöd.

Den 29 april 2021 försattes stiftelsen i konkurs av Stockholms tingsrätt och den 10 maj 2021 beslutade Arvsfondsdelegationen att avbryta projektet och att lämna över ärendet till Kammarkollegiet för eventuellt återkrav.

Kammarkollegiet har nu beslutat med stöd av 13 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden att Stiftelsen Teskedsorden ska betala tillbaka 1 600 622 kr till Allmänna arvsfonden.

Allmänna arvsfondens kontrollverksamhet

Sedan mer än femton år ska auktoriserade eller godkända revisorer granska varje projektår för samtliga projekt. De senaste åtta åren har Allmänna arvsfondens kanslifunktion genomfört fördjupade kontrollbesök på plats i vart tionde projekt. Från och med 2020 har Allmänna arvsfondens kontrollverksamhet förstärkts ytterligare och består nu av tre controllers som har till uppgift att kontrollera användningen av Allmänna arvsfondens medel, men även att ge pågående arvsfondsprojekt stöd i frågor som rör ekonomisk redovisning och bokföring.

Allmänna arvsfondens återkrav kommer att hanteras av Kammarkollegiets inkassogrupp, vars uppgift är att handlägga och driva in statliga fordringar.