Till innehållet

Överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

14 juni 2021

På sitt sammanträde den 2 juni 2021 beslutade Arvsfondsdelegationen att överlämna ärendena 4.2.1-0061-2016, 4.2.1-00286-2020 samt 4.2.1-00169-2020 till Kammarkollegiet i enlighet med 13 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

Den projektägande organisationen är Insamlingsstiftelsen Choice och projekten är benämnda Hälsa för nyanlända ungdomar, Hälsocoachning För mig samt Första hjälpen till psykisk hälsa.

Anledningen till överlämnandet är att Arvsfondsdelegationens kanslifunktion vid kontroll och genomgång av projektets ekonomiska redovisning bedömt att stödet till viss del kan ha hanterats felaktigt.

Nu har Arvsfondsdelegationens kanslifunktion slutfört arbetet och ärendet är formellt överlämnat till Kammarkollegiet som kommer att utreda frågan vidare och fatta beslut i ärendet.