Till innehållet

Ändringar i nya generella villkor för stöd

24 september 2021

Arvsfondsdelegationen har antagit ytterligare ett par ändringar av de generella villkoren för stöd. Förändringarna gäller endast projekt- och lokalstöd samt tilläggsstöd som fått bifall under mötet den 22 september och framåt.

Eftersom de generella villkoren måste stämma bättre överens med den nya arvsfondslagen har Arvsfondsdelegationen beslutat om ytterligare ändringar. Dessa omfattar punkt 34 för projektstöd samt punkt 37 för lokalstöd.

Ni kan också läsa och ladda ner de fullständiga gällande villkoren här:

Projektstöd generella villkor (5.0A)

Lokalstöd generella villkor (5.0 B)

Vad innebär det för oss som nu beviljats projekt och lokalstöd?

Ni behöver inte göra något annat än att se till att ta del av och följa gällande villkor.

Ändringarna innebär att förutsättningarna för när stöd ska betalas tillbaka vidgas. När det gäller lokalstöd så tas ordet överlåts bort och ersätts med säljs. Vilka ändringar som gjorts senast redogörs i tabellen nedan.

Redogörelse för förändringarna:

Projektstöd punkt 34 lydelse innan senaste ändring (text från 1 juli )

Projektstöd punkt 34 lydelse efter senaste ändring (text från 22 september)

34. Projektstöd ska betalas tillbaka om

  • stödmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha insett detta.

34. Projektstöd ska betalas tillbaka om

  • stödmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. och stödmottagaren borde ha insett detta. (kursiverat borttaget)


  • (ny) stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

Lokalstöd punkt 37 lydelse innan senaste ändring (text från 1 juli som inte längre är aktuell)

Lokalstöd punkt 37 lydelse (efter senaste ändring text från 22 september som nu gäller)

37. Lokalstöd ska betalas tillbaka om

  • användningen av lokalen eller anläggningen ändras utan Arvsfondsdelegationens tillstånd,


  • lokalen eller anläggningen utan Arvsfondsdelegationens tillstånd säljs eller på annat sätt överlåts inom den beslutade tidsperioden.


  • stödmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha insett detta.

37. Lokalstöd ska betalas tillbaka om

  • (ny formulering) lokalen eller anläggningen säljs eller användningen av den ändras utan delegationens medgivande inom den beslutade tidsperioden.


  • stödmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigteller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha insett detta. ( kursiverat borttaget)


  • (ny)stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta