Till innehållet

Kvinnojouren Blåklockan får stöd med 3 miljoner för projektet ”Tantjour”

Text

24 april 2024

Med projektet ska Kvinnojouren Blåklockan starta upp och utveckla en jour, där ideellt engagerade äldre kvinnor kan genomföra stöd- och informationsinsatser för att på så sätt synliggöra våldsutsatta äldre kvinnor och deras behov.

– Äldre kvinnor är ofta osynliga i samhället i stort och därmed ser man heller inte att det är en grupp som utsätts för våld i lika hög omfattning som yngre kvinnor. I en stor kartläggning av socialtjänstens arbete med våldsutsatta som gjorts av Sveriges kommuner och regioner, SKR, visade det sig att väldigt få kvinnor över 65 år hade sökt hjälp och där tror man att det finns ett stort mörkertal, säger Lisa Pehrsdotter, ordförande Kvinnojouren Blåklockan.

Hela projektet bygger på en samverkan med kommun och region och man kommer att erbjuda utbildning till yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med äldre våldsutsatta kvinnor. Metoderna som tas fram kommer att implementeras i jouren och utbildningsmaterialet som tas fram kommer att spridas via konferenser och befintliga nätverk runt om i landet.

– Vi som kvinnojour har också svårt att nå den här målgruppen. Vår förhoppning med det här projektet är både att fler våldsutsatta äldre kvinnor ska få stöd, och att samhället i stort ska bli medvetet om frågan, säger Lisa Pehrsdotter, ordförande Kvinnojouren Blåklockan.

Bakgrund

När de äldre generationerna var unga fanns inte den lagstiftning som finns nu, och normerna kring det som idag kallas för våld i nära relation såg annorlunda ut. Många äldre våldsutsatta kvinnor har levt ett helt liv tillsammans med en våldsutövande partner, och barn och andra i omgivningen har ofta motsatt sig att kvinnan ska lämna den destruktiva relationen.

Det finns väldigt lite forskning på området, men Jämställdhetsmyndigheten har nu fått i uppdrag att kartlägga kunskapen hos kommuner och regioner om våldsutsatthet bland äldre personer.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm