Till innehållet

Arvsfondsprojekt i studieförbunden

Rapporten publicerades:

Utvärderingen har utförts av Anna Lundstedt (fil. dr. etnologi) och Erik Sjöstrand (fil. dr. ekonomi), Stockholm Center for Civil Society Studies, Handelshögskolan i Stockholm.

Syfte

Syftet med utvärderingen är att samla in och analysera erfarenheter från arvsfondsprojekt som drivs av studieförbund. Utvärderingen har fokuserat på relationen mellan de tre huvudaktörerna i projekten: projektledare, studieförbund, samt i förekommande fall studieförbundets medlemsorganisation/er.

Följande frågeställningar har varit utgångspunkt i utvärderingen:

  • Vilken roll och funktion har studieförbund i arvsfondsprojekt?
  • Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka förutsättningar lämnar pengarna spår? Är det möjligt att identifiera några specifika förutsättningar för organisationskategorin studieförbund i relation till olika kategorier av spår?
  • Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? Finns det speciella typer av hinder som projekten stöter på givet att studieförbunden är en specifik typ av organisation? På vilka sätt kan studieförbundens organisation underlätta för genomförandet av projekten?

I utvärderingsuppdraget har också ingått att bedöma vad som lever vidare efter att projekt avslutats och finansieringen från Arvsfonden upphört.

Genomförande

Utvärderingen har omfattat 43 arvsfondsprojekt där studieförbund varit stödmottagande organisation

Utvärderingen har genomförts i flera steg:

  • dokumentstudier,
  • enkätundersökning, och
  • fallstudier där tre projekt har studerats mer djupgående genom intervjuer, deltagarobservationer och besök hos projekten.

Sammanfattande slutsatser

Några slutsatser av utvärderingen är att:

  • studieförbund bidrar med ett centralt infrastrukturellt stöd till projekten och fungera som en slags facilitator för att mindre föreningar och målgrupper ska kunna genomföra projekt,
  • många, nästan sju av tio, menar att arvsfondsprojektet har möjliggjort för studieförbundet att nå och arbeta med nya målgrupper,
  • hinder finns i form av ”sega beslutsstrukturer” och spridning av resultat och metoder, och
  • studieförbunden kan spela olika roller när det kommer till överlevnad och vilka typer av spår som projektet lämnar. De kan bland annat fungera som en form av ”plantskola” för projektledare och samarbetsorganisationer. En sådan plantskola kan göra det möjligt för en eller flera samarbetsorganisationer att driva verksamheten vidare efter projektavslut.

Webbinarium

Utvärderingen presenterades på ett webbinarium den 2 juni 2022. Du kan se webbinariet i efterhand genom att klicka på någon av länkarna nedan. Den nedersta länken leder till en teckenspråkstolkad version.

Webbinariet om utvärderingen (länk till YouTube)

Teckenspråkstolkat: Webbinariet om utvärderingen (länk till Youtube)

Läs rapporten

Ett något suddigt fotografi visar en man som sitter vid ett bord med en bebis i knäet. Längre bort vid samma bord sitter en kvinna. I bakgrunden syns en bokhylla. Ovanpå fotot ligger Allmänna arvsfondens logotyp samt en platta med texten "Utvärderingsrapport: Arvsfondsprojekt i studieförbunden"

Framsidan av rapporten "Arvsfondsprojekt i studieförbunden"