Till innehållet

Behandling av unga våldsutövare 13-23 år

Projektet drevs av: here 4 U

Beskrivning av projektet

 Killjouren ska vidareutveckla och anpassa metoden "Icke Våldsgrupp för män" till att passa vår målgrupp, unga killar 13-23 år. Deltagarna kommer även att motiveras och stöttas av lotsar under tiden de deltar i projektet.

Syftet med projektet är att metodutveckla och anpassa en redan befintlig behandlingsmetod till gruppen unga våldsutövare i åldern 13-23 år.  Projektet ska erbjuda snabb, icke-stigmatiserande, kostnadsfri hjälp till unga killar som vill ha hjälp med sitt våldsutövande. Inom ramen för den Killjour som here4U bedriver i Västerås tror och hoppas vi att unga killar ska finna nya  vägar i behandlingen istället för att fortsätta använda våld. Syftet är även att utbilda lotsar till de unga killar som ingår i projektet. Lotsarna ska träffa deltagarna för att stötta och  motivera de unga i syfte att uppnå en lyckad och genomförd behandling. Lotsarna kommer att utbildas i behandlingens upplägg, teorier runt våld samt samtalsmetod.

Målet är att erbjuda behandling och stöd till unga våldsutövare; kostnadsfritt, snabbt och professionellt till unga män i Västmanlad som är i åldern 13-23 år. Att samverka med socialtjänst, polis, skola, landsting, länsstyrelsen och kriminalvården kring behandlingen och stödet till de unga. Att anpassa och vidareutveckla behandlingsmetoden "Icke-Våldsgrupp för män" så att den passar och fungerar för målgruppen. Att utbilda och rekytera lotsar som kommer stötta och motivera deltagare i projketet i syfte att öka sannolikheten för genomförd behandling. Vi vill minska antalet våldsbrott och minimera risken för återfall i brott för unga våldsutövare.  Vi vill även arbeta som kunskapsspridare i våldsfrågan i Västerås och Västmanland. Genom att Västerås är en pilotkommun i "En kommun fri från våld" har vi möjligheter att samverka för att nå ut med kunskap och information om vårt arbete i projketet.

I den frågan har vi två spår att följa. Det ena är att landstinget och kommunen tar ett ekonomiskt ansvar för att verksamheten ska fortsätta erbjudas inom Västmanland. Kommunen är positivt inställda till nya och innovativa projekt och staden har haft en god ekonomi från år till år. Vi har dessutom med oss nyckelpersoner från staden, landstinget, skolan, kriminalvården, polisen i den samverkansgrupp som kommer träffas regelbundet under projekttiden.  Det andra spåret handlar om att föreningen säljer behandlingsplatser till privata vårdföretag, behandlingshem och socialtjänsten.

Vi har pratat med temagrupper, runtom skolor och inom föreningen, kring unga och våld. Vihar även haft en referensgrupp av ungdomar (15-20st), som alla idag är akriva volontärer i föreningen here4U;s verksamhet. Vi ser redan att flera kommer bli aktuella som lotsar i projektet. Frågor som diskuterats är;  Hur kan ingången se ut till unga våldsutövare? Vilka hinder ser ni? Hur tror ni en 16-17 åring ser på behandlig i grupp? Vad behöver hända för att motiveras till att deltaga i en behandling? Vad kan vi erbjuda inom ramen för here4U utöver behandlingen? Hur undviker vi stigmatisering? När, var och hur ska ett erbjudande av behandling presenteras och av vem? Vilken hjälp och stöd behövs mellan behandlingstillfällen?  Ett flertal av volontärerna har också provat på flera av de övningar som ingår i behandlingsmetoden.  Referensgruppen träffas kontinuerligt och arbetar med frågor som rör utvecklandet av Kiljouren. De tar ställning till frågor som; på vilket sätt motiveras unga till behandling, vad behöver behandlarna ta hänsyn till, hur kan grupprcessen komma att fungera, vilka incitament behövs för deltagarna, hur kan grupperna formas.

En samverkansgrupp är sammankallad och består av representanter från Ungdomspolisen, Skolan, Västerås Stad, Socialtjänsten, Landstinget, Kriminalvården, Länsstyrelsen. Vi träffar även Centrum mot Våld och Ungdomsbehandlare inom Öppen Vården. Utöver det samverkar vi även med "En kommun fri från Våld" och även andra föreningar i Västerås.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.