Till innehållet

Projektstöd december 2021

Projektstöd december 2021

Sorterade efter ort i bokstavsordning

FALSTERBO

Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek får stöd med 7 330 670 kr för "Jag räknas"

Syftet är att bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek. Projektet ska utveckla en scenariobaserad utbildning för skolpersonal. Målgruppen är elever i F-6 och skolpersonal. Tillsammans med en grupp ungdomar med egen erfarenhet av frågan och vuxna i pilotskolor utvecklas materialet. Aktiviteter består av att kartlägga, utveckla och testa utbildningar och tillgängliggöra dem för skolor. Aktiviteter sker tillsammans med en arbetsgrupp av ungdomar och skolpersonal. Efter projekttiden kommer utbildningarna att finnas på HOBS webbplats, spridas till skolor över hela landet och till exempel ligga på skolornas egna intranät.

LANDSKRONA
Jämlikt.nu får stöd med 8 168 200 kr för "Bästa möjliga hälsa!"

Syftet med projektet är att tillsammans med barn ta fram metodmaterial för att stärka barns möjligheter att uppnå sina rättigheter. Målet med projektet är att öka kunskapen om hur vi stärker barns rättigheter och kunskaper kopplat till kropp, relationer, hälsa, samtycke och sexualitet. Målgruppen är barn i åldern 4-9 år. För de allra yngsta barnen är även vårdnadshavare och pedagoger en målgrupp. Metoderna som utvecklas består av samtal, lekar och övningar där barnen själva utifrån deras perspektiv och behov utforskar frågor inom området. Aktiviteter sker i nära samarbete med pedagoger, förskolor och F-3-skolor. Arbetsmodellerna och metodiken ska sedan omsättas i metodikbok, webbsida och spridas. Efter projekttiden ska projektet integreras i föreningens ordinarie verksamhet. Stöd och kompetensutveckling i dessa frågor kommer att erbjudas till förskolor och skolor.

LUND
Tamam får stöd med 4 764 319 kr för "Tamam Luna"

Syftet med projektet är att ungdomar som identifierar sig som HBTQ+ och icke-vita ska få en bättre psykisk hälsa, tillgång till trygga möten, ett stärkt socialt nätverk och ett ökat deltagande i föreningslivet. Som metod för projektet ska en mötesplats för målgruppen användas samtidigt som föreningslivet tillgängliggörs för målgruppen. Under projektet ska målgruppen få möjlighet att lära känna nya vänner, delta i aktiviteter, få tillgång till vuxna förebilder och erbjudas möjlighet till enskilda samtal med kurator. Mötesplatsen ska användas som en metod för att stärka målgruppens hälsa och skapa trygghet. Det kommer även finnas möjlighet att delta i digital gemenskap via chattgrupper och Instagram.

Projektet ska arbeta för att föreningslivet ska bli mer inkluderande för målgruppen. Detta sker genom föreläsningar, workshops, framtagande av utbildningsmaterial men också genom att aktivt följa med och stötta ungdomarna när de önskar delta i övrigt föreningsliv. Projektet genomförs i samverkan med flera föreningar såsom mötesplatsen HaBiTat Q samt ungdomsföreningen Hela Malmö. Metodmaterialet kommer att leva vidare via andra föreningar och vissa delar av projektverksamheten ska införlivas i Tamams ordinarie verksamhet efter projektets slut.

SKÖVDE
Käpplunda-Skövde Blåbandsförening får stöd med 3 266 900 kr för "Prata projekt"

Prata projekt syftar till att ge målgruppen unga 12 - 25 år utökade och muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer för att på så vis få fler unga som aktivt söker projektmedel från kommunala finansiärer. Man vill utveckla en metod för att muntligt göra en projektansökan där man använder sig av ljud, bild och filminslag. En metod som testas lokalt i Skövde kommun med minst 15 olika projekt av och för målgruppen som är sökta genom det muntliga ansökningsförfarandet. Därefter sprids projektets resultat regionalt och nationellt via informationsfilmer som finns publicerade på hemsidor och sociala medier.

STOCKHOLM

SPF Seniorerna får stöd med 5 856 592 kr för "Hemtjänstindex (HTI)"

Syftet med projektet är att underlätta för äldre med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och deras anhöriga genom att utveckla ett index för kvaliteten på hemtjänsten i landets kommuner. Hemtjänstindexet ska utgå från målgruppens önskemål och synpunkter, Socialstyrelsens brukarundersökning, Sveriges Kommuner och Regioners kommunenkät samt statistik från Statistiska Centralbyrån. Det underlag som samlas in under projektets gång ska sammanställas och presenteras på en överskådlig användarvänlig webbsida. Projektet ska resultera i en tjänst riktad till landets kommuner. Tjänsten kommer att avgiftsfinansieras.

STOCKHOLM
Suicide Zero får stöd med 8 910 920 kr för Livsviktiga snack i skolan

Suicide Zero kommer i detta projekt att anpassa och utveckla den befintliga metoden "Livsviktiga snack" så att den även kan användas i skolan. Genom projektet ges skolpersonal och andra viktiga vuxna förutsättningar att ge stöd till barn (med eller utan funktionsnedsättning) i åldern 9-12. Genom att målgruppen får träna på att identifiera och prata om känslor samt lära sig hitta fungerande copingstrategier för utmanande situationer som kan dyka upp genom livet får de verktyg att bättre hantera livets upp- och nergångar. De kunskaperna och förmågorna är viktiga skyddsfaktorer mot bland annat depression och suicid längre fram i livet enligt forskningen. Ett antal skolor och deras elever kommer att delta i utvecklandet av det digitala material som tas fram och verksamheten kommer att implementeras av organisationen för att spridas till alla skolor och elevhälsoteam. Allt material kommer att vara lättillgängligt och gratis då organisationen vill att materialet ska bli en självklar del i alla skolor.

STOCKHOLM
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa får stöd med 8 057 326 kr för "Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet"

Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för personer med samsjuklighet och deras anhöriga. Samsjuklighet innebär att det finns psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning i kombination med missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel. Projektet utforskar hur stöd kan stärkas, söker förbättrad dialog mellan det offentliga och anhöriga samt utvecklar former för hur anhörigas kunskap och erfarenheter kan tas tillvara i vården. Aktiviteter tillsammans med anhöriga består av fokus- och diskussionsgrupper samt studiecirklar som främjar egenmakt och motverkar självstigma. Tillsammans med vård- och omsorg, ideella föreningar och anhöriga genomförs dialoger, workshops och brukarstyrda undersökningar. Efter projekttiden finns ett utvecklat och anpassat material samt utbildning för anhöriga till personer med samsjuklighet, studiecirklar fortsätter tillsammans med anhöriga och dialogen mellan vård, omsorg och anhöriga har stärkts.

STOCKHOLM

Stiftelsen Institutet för Independent Living får stöd med 7 776 529 kr för "Ömsesidig Integration och Rätten till Arbete"

Projektet syftar till att förbättra och stärka etableringen på arbetsmarknaden för migranter med funktionsnedsättning. Målet är att stötta målgruppen in i arbete. Projektet ska utveckla metoder som dels vänder sig direkt till målgruppen, dels till myndigheter och aktörer runt målgruppen. Exempel på aktiviteter och metoder är att utveckla och testa mobila mottagningar, bygga upp lokala nätverk med mentorskap och ta fram en handbok med konkreta
exempel på hur man når arbete. Utbildningar och rundabordssamtal ska genomföras tillsammans med myndigheter och andra aktörer i syfte att öka kunskapen om målgruppen.
Efter projektet ska det finnas utbildnings- och metodmaterial som kan användas av målgruppen, myndigheter och andra relevanta aktörer. Det ska förvaltas, utvecklas och spridas av Independent Living. Lokala nätverk och mentorskap lever vidare genom ideellt engagemang och med stöd av metodmaterial. De mobila mottagningarna ska utvärderas och förhoppningen är att de lever vidare genom samarbete mellan kommuner och andra aktörer.

STOCKHOLM
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa får stöd med 5 529 092 kr för "Visam - Tillsammans för välbefinnande och värdighet för äldre med psykisk ohälsa"

Projektet ska utveckla en kunskapsplattform i syfte att stötta äldre med psykisk ohälsa genom att erbjuda en e-utbildning till vård- och omsorgspersonal samt utveckla en studiecirkelutbildning för personer som vill bli kamratstödjare för målgruppen. Under projekttiden kommer man även att bedriva uppsökande verksamhet för att nå äldre som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Efter projekttiden ska den uppsökande verksamheten och studiecirklarna integreras i organisationens ordinarie verksamhet.

STOCKHOLM

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer får stöd med 7 630 000 kr för "Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)"

Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor. Projektets mål är att uppnå en bredare samhällsdialog mellan ungdomsrörelsen och offentlig sektor, att unga ska öka sin kapacitet och kunskap om att påverka politiska processer samt att offentliga aktörer ska efterfråga ungas bidrag i högre utsträckning. Under projektet ska Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) tillsammans med målgruppen genomföra workshops, digitala verkstäder, utbildningar och etablera en digital samarbetsyta för påverkansarbete för att underlätta samarbete inom ungdomsrörelsen och öka kapaciteten för påverkansarbete hos unga. Inom projektet tas ett metodmaterial med en handbok fram, liksom ett utbildningsprogram, utbildningsfilmer, rapporter, en podd och ett kit för påverkansarbete. Projektet kommer att etablera ett remissnätverk, ett forum för samskapande för unga. Nätverket, handboken, rapporter, utbildningar och verktyg för påverkansarbete ska leva kvar i LSU:s ordinarie verksamhet och nyttjas av målgrupperna.

STOCKHOLM
Kosmosklubben Stockholm får stöd med 2 864 152 kr för "Kosmosklubbens tjejprojekt unga ledare"

Projektet syftar till att öka intresset för programmering, robotteknik och entreprenörskap. Målet är att utveckla verksamhet som skapar en arena för integration och möten där intresse och färdigheter för matematik och programmering utvecklas. Målgruppen är tjejer i åldern 9–18 år. Projektet ska drivas av en kärngrupp med tjejer i åldern 14–18 år. De kommer att starta upp
verksamhet i nya områden genom att utbilda nya unga ledare som kan vara med att hålla i aktiviteterna. De unga tjejerna från olika områden i Stockholm ska tillsammans utveckla och testa nya aktiviteter inom teknik och programmering. De ska utforska olika områden inom till exempel design, hållbarhet och mode för att forma dynamiskt och nyskapande innehåll.

Kurser och aktiviteter ska efter projektet är avslutat ingå i föreningens och samarbetsorganisationers ordinarie verksamhet. De unga ledarna skapar nya förutsättningar för fortsättning av verksamheten och aktiviteter inom teknik och programmering.

STOCKHOLM
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté får stöd med 7 523 880 kr för "Träningspasset - tillgänglig träning digitalt"

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för personer med synnedsättning att leva fysiskt aktiva liv. Målgruppen är i första hand de som inte är aktiva inom föreningsidrotten, med särskilt fokus på personer i åldrarna 7-30 år. Projektet ska utveckla en digital aktivitetsbank som riktar sig direkt till målgruppen med tips på fysiska övningar/träningar, samt konkreta tips på hur målgruppen exempelvis kan förbereda sig inför fysisk aktivitet hos olika aktörer. Projektet kommer även att skapa bättre förutsättningar för föreningsidrotten att bli inkluderande för målgruppen genom kunskapsutbyte, spridning av goda initiativ som bedrivs på lokal nivå, samt framtagande av metodmaterial. Den digitala aktivitetsbanken och metodmaterialet kommer spridas via förbundets digitala plattformar efter projektets slut.

STOCKHOLM
Reacta får stöd med 6 074 950 kr för "Jämlik hälsa för alla"

Projektet syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning. Målet är att anpassa Reactas befintliga modell hälsoråd till elever i särskolan så att målgruppen får möjlighet att starta upp hälsoråd och hälsofrämjande aktiviteter. Projektet ska tillsammans med elever och skolpersonal identifiera vilka förändringar och anpassningar som behöver göras och vilka nya metoder som behöver utvecklas. Även utbildningarna för skolpersonal kopplat till modellen ska anpassas.

Efter projektet ska den nya modellen finnas hos Reacta och erbjudas grundsärskolor och gymnasiesärskolor. Den ska finansieras på samma sätt som grundmodellen genom att skolor blir stödmedlemmar och genom föreningens olika bidrag.

STOCKHOLM
Sveriges Kulturskoleråd får stöd med 8 144 640 kr för "Ungas inflytande i kulturskolan"

Projektets övergripande syfte är att unga ska få ökat inflytande över kulturskolans verksamhet. Det ska ske genom att ge stöd till unga engagerade i lokala plattformar för ungdomsinflytande (föreningar, elevgrupper mm.), etablera ett nationellt ungdomsnätverk, erfarenhetsutbyten, synliggöra lärande exempel samt ta fram metodmaterial. I detta nationella projekt deltar ett stort antal kommuner och projektets målgrupp är unga mellan 13 och 19 år. Målet är att det, efter projekttidens slut, ska finnas ett stabilt nationellt nätverk för ungas inflytande, ett ungdomsnätverk med en struktur som möter de krav som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har för organisationsstöd.

STOCKHOLM
Föreningen Adolf Fredriks musikklasser får stöd med 6 008 000 kr för "Körcentrum UNG - sång för, med och av unga"

Med projektet vill föreningen stärka och utveckla körsång för, med och av barn och unga på deras egna villkor. Målet är att fler barn ska få vara en del av sjungande sammanhang där de själva är medskapande. Inom projektet undersöker man därför i ett antal delprojekt hur demokratiska aspekter kan stärkas i sångverksamhet för barn samt bland unga i föreningen. Delprojekten utvärderas kontinuerligt och sammanfattas i modeller för spridning till musikklasser och aktörer inom barns och ungas sång. Målgrupp för projektet är barn och unga 0-25 år med eller utan funktionsnedsättning i förskola, öppen förskola och skola. Under projekttiden formas Körcentrum UNG, en ungdomssektion inom föreningen Adolf Fredriks musikklasser, som verkar för ungas sång där barn och unga är medbestämmande i alla led. Körcentrum UNG blir en viktig påverkansfaktor som kommer samarbeta med lokala-, regionala- och nationella körorganisationer kring konserter, kurser och workshops som utgår från ungas egna behov, idéer och önskemål. Körcentrum UNG förvaltar samt sprider fortsatt de modeller som tas fram i projektet.

STOCKHOLM
Porrfri Barndom får stöd med 8 260 973 kr för "The New Normal"

Projektet vill ta fram en digital plattform som ger vårdnadshavare och vuxna som arbetar med barn lättillgänglig information och de verktyg de behöver för att prata med sina barn om pornografi. Via plattformen kommer vuxna få utbildning i hur de kan ha åldersanpassade samtal om porr med sina barn, hur en installerar porrfilter på barnens digitala redskap och erbjudas en digital mötesplats med andra vuxna i barnens olika sammanhang. Initiativet ska nå alla barn i Sverige oavsett bakgrund, språk och specialbehov. Plattformen kommer att integreras i ordinarie verksamhet och fortsätta att uppdateras och spridas efter projektets slut.

STOCKHOLM
RG Aktiv Rehabilitering får stöd med 6 721 591 kr för "RG Aktiv Start"

Projektet ska utveckla en ny form av uppsökande verksamhet för personer som nyligen fått en ryggmärgsskada. Man kommer att vidareutveckla och anpassa den befintliga uppsökande verksamheten till nya förutsättningar. De nya förutsättningarna handlar om att vården förändras, med bland annat kortare
vårdtider och att ryggmärgsskadevården blir centraliserad och inkluderar fler typer av skador. Den kortare vårdtiden innebär att uppsökarverksamheten redan under sjukhusvistelsen behöver ta hänsyn till individens kommande behov i den vardag som hen ska återgå till. I projektet ska man också utveckla förebildsverksamhet för anhöriga samt skapa former och utbildning så att den
uppsökande verksamheten även kan ske på ett digitalt sätt.

Målet är att alla personer som tillhör målgruppen får träffa en uppsökare under sin vårdtid. Projektet sak ske i nära samverkan med relevanta vårdaktörer och andra civilsamhällesorganisationer, både etablerade och nya samarbeten. Man kommer att hämta inspiration från andra organisationers metoder för att skapa och upprätthålla ideellt engagemang. Efter projektets slut kommer projektverksamheten att vara en del av RG Aktiv Rehabiliterings ordinarie verksamhet.

VÄSTERÅS
Region Västmanland får stöd med 2 100 536 kr för "Mitt slott, ditt slott"

Projektet ska ta fram metoder, hitta former och skapa strukturer för hur ungas delaktighet och inflytande kan utvecklas och stärkas i det lokala och regionala kulturmiljöarbetet samt i samhällsbyggnadsprocessen. I nära samverkan mellan länsmuseerna i Dalarna och Västmanland samt flera kommuner kommer ungdomar i åldern 13 till 18 år att involveras i det konkreta arbetet med rådgivning, utformning av kulturmiljöprogram, beredning av remisser och medverkan i beslut som rör barns och ungas vardag och som inbegriper sådant som exempelvis rivning och exploatering av olika kulturmiljöer. En viktig del i projektet blir att utforma verktyg för att kunna utföra barnkonsekvensanalyser i kulturmiljöverksamheten. En digital verktygslåda med tips och råd till professionen tas fram under projekttiden. De båda museerna tillhandahåller och sprider efter projektet verktygslådan till kommuner, museer och andra som vill arbeta med att inkludera unga människor i kulturmiljöverksamheten. Vidare avser museerna att efter projektet finansiera varsitt kulturarvsråd med ungdomar samt att vid institutionerna även inrätta särskilda tjänster med benämningen ”ungdomsantikvarier”.

Tilläggsbeslut

FALKENBERG
Acting for Change får stöd med 689 820 kr för "Bygga Broar"

Projektet ger pedagoger och socialsekreterare möjligheter att uppmärksamma barn och unga som riskerar att utsättas eller redan utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att säkra implementering av modellen då projektet försenats bland annat på grund av pandemin.

GÖTEBORG
Stiftelsen Bräcke diakoni får stöd med 850 363 kr för "Lipödem"

Projektet ska öka kunskapen och medvetenheten om sjukdomen lipödem bland drabbade kvinnor, men även inom hälso- och sjukvård samt hos politiker och allmänhet. Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med sex månader. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna slutföra planerade insatser som inte kunnat äga rum på grund av pandemins restriktioner. I första hand handlar det om spridning, förankring och implementering av projektets resultat.

STOCKHOLM
Sverok får stöd med 2 785 865 kr för "Samspel"

Sverok genomför i samarbete med Riksförbundet MÄN ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn under 15 år med spel som verktyg. Tilläggsansökan avser de två sista åren av det treåriga projektet.
Med detta tilläggsbeslut kommer man att tillsammans med barn utveckla ett nytt och kompletterande verktyg. Verktyget som tas fram är ett enkelt skräddarsytt spel om samtycke. Spelet ska användas i projektet för att barn under 15 år på ett lekfullt sätt ska träna på olika situationer när de behöver ge och få samtycke. Det kan till exempel handla om relationer med vänner, vad det innebär att formulera vad man vill/inte vill och att lära sig navigera kring sina egna och andras fysiska och emotionella gränser.

STOCKHOLM
Kultur och Kvalitet får stöd med 1 352 362 kr för "Magasin iMAGO"

Med utgångspunkt i en lokal tidskrift utvecklar projektet ett nationellt kulturmagasin, Magasin iMAGO, som ska spegla och sprida kännedom om den konstnärliga och kulturella verksamhet som genomförs av och med kulturarbetare med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Målgruppen arbetar med alla delar av produktionen från redaktionell planering till skrivande och fotografering samt marknadsföring och distribution. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna producera en högkvalitativ, digital version av tidskriften med bibehållen delaktighet från målgruppen. Detta kommer i sin tur att innebära att läsekretsen kommer att öka.

ÖREBRO
Cykelklubben Armkraft får stöd med 221 589 kr för "Vi Slutar Aldrig Cykla!"

Projektet utvecklar en utbildningsmodell där äldre personer med funktionsnedsättning får möjlighet att börja med paracykling.
Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ett år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra sedan tidigare planerade aktiviteter som ställts in på grund av pandemin. Detta möjliggör för projektet att nå fler deltagare och skapa en mer långsiktig etablering av verksamheten. Projektet kommer under det tredje året även att kunna involvera deltagare över 65 år utan funktionsnedsättning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2021-12-14.