Till innehållet

Projektstöd december 2023

Vid årets sista sammanträde den 6 december beslutade Arvsfondsdelegationen om att dela ut 120 371 397 kronor till 34 projekt över hela Sverige.

Nya projekt

Sorterade efter ort i bokstavsordning

HUDIKSVALL

Stiftelsen Hälsinglands museum får stöd med 4 750 464 kr för "Nya berättelser om Världsarvet"

Projektet ska utveckla en arbetsmodell där unga själva medverkar i kulturarvsarbetet genom att söka vittnesmål och föremål i syfte att komplettera och vidga kunskapsläget rörande Världsarvet Hälsingegårdar. Vidare ska de unga utveckla metoder för hur berättelser om världsarvet kan förmedlas vidare till andra. Genom att röster som inte tidigare hörts eller beaktats nu involveras och synliggörs breddas skildringarna av livet runt gårdarna och nyanserar därmed den etablerade bilden.

I första hand kommer de unga i projektet att representera någon av våra nationella minoriteter och/eller personer med funktionsnedsättning. De unga ska arbeta självständigt, men med stöd av sakkunniga forskare och representanter för olika föreningar och minoritetsorganisationer.

En metodhandbok ska tas fram och sedan spridas till institutioner och föreningar inom kulturarvs- och utbildningssektorn. Efter projekttiden inlemmas arbetsmodellen i museets verksamhet. Den nya och breddade kunskapen om världsarvet infogas i kulturarvsinstitutioners samlingar och utåtriktade verksamheter.

KRISTIANSTAD

Kristianstads damfotbollsförening får stöd med 4 312 126 kr för "Best In Motion"

I projektet "Best in motion" vill Kristianstads damfotbollsförening tillsammans med Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap använda kunskap och erfarenheter från sin elitsatsning för att förbättra äldres mentala och fysiska hälsa. Metoden utgår från det upplägg som elitidrottare har med ett säsongsanpassat aktivitetsschema. Träningen varvas med sociala sammankomster, prova-på-aktiviteter, föreläsningar och kost- och nutritionslära.

Inledningsvis är det Kristianstads damfotbollsförening som håller i grupperna, ansvarar för planeringen och arrangerar aktiviteter. Under den avslutande delen av projektet är det Kristianstads Sim- och Livräddningssällskap som anordnar aktiviteter och håller i grupperna. I den avlutande fasen är Kristianstads damfotbollsförening med som en stöttande part och tar hand om de övergripande delarna i verksamhetens upplägg.

Efter projektet ska Kristianstads damfotbollsförening bredda metoden till fler idrotter och andra föreningar genom de mötesplatser för äldre som Kristianstads kommuns omsorgsförvaltning bedriver.

MALMÖ

Flamman Socialt förebyggande centrum får stöd med 14 397 864 kr för "Fritidsgård.se - en riktig fritidsgård på nätet"

Flamman vill tillsammans med barn och unga utveckla en nationell digital fritidsgård för målgruppen som av olika anledningar, till exempel psykisk ohälsa eller funktionsvariationer, inte kan besöka en fysisk fritidsgård. Projektets syfte är att säkerställa alla barns rätt till lek, vila, fritid och utveckling enligt barnkonventionen och ska vara en motvikt till otrygghet, hat och destruktivitet som finns på nätet.

I projektet ska det skapas två åldersindelade plattformar (9—12 år och 13—17 år) där målgruppen, deras vårdnadshavare och medverkande föreningar kan mötas och även skapa egna rum för olika aktiviteter. Målgruppen ska även kunna delta i utbildningar, diskussionsforum, få hjälp med läxor och prata med fritidsvärdar eller personal från civilsamhällesorganisationer. Den digitala fritidsgården ska bemannas av pedagoger, socionomer och personer från olika organisationer.

Efter projektet kommer Fritidsgård.se att drivas genom Flammans ordinarie verksamhet och inom ramen för de samarbeten som etableras under projektet. Finansiering ska även ske med hjälp av licenser, annonser som är riktade till vårdnadshavare och genom kommunala bidrag med mera.

SOLNA

Solna församling får stöd med 4 282 184 kr för "Meningen med oss"

Projektet utgår från en befintlig metod genom vilken barn och unga stärker sin grundläggande trygghet, identitet och förmåga att samarbeta med andra. Metoden kommer i projektet att vidareutvecklas för att kunna fungera bättre för barn och unga med funktionsnedsättning och/eller kroniska hälsotillstånd som ofta vistas i vårdmiljöer. Genom gruppövningar tränar deltagarna tillsammans på att känna igen och sätta ord på känslor samt att skapa mening och bärande berättelser som hjälper till i att hantera livssituationen. Fokus i gruppövningarna kommer bland annat att läggas på bild, musik och naturrelaterade inslag.

Ungdomar som deltar i projektet kommer att få möjlighet att utbildas till ledare för att sedan kunna hålla i egna grupper och därigenom hjälpa andra unga. Projektet stärker relationen mellan kultur och hälsa och möjliggör för vård- och civilsamhällesaktörer att utveckla sin samverkan. Metoden införlivas i stödmottagarens ordinarie verksamhet och kommer att drivas vidare och spridas nationellt genom projektets olika samverkansparter.

STOCKHOLM

RFSL Stockholm får stöd med 9 120 270 kr för "Vi syns, vi finns - hbtqi i skolan"

Syftet med projektet är att öka unga hbtqi-personers trygghet i skolan, samt lärares och elevers kunskaper om hbtqi. Projektet ska utveckla ett nytt utbildningsmaterial i form av till exempel filmer och lärarhandledning som handlar om hbtqi-personer idag. Materialet ska rikta sig till årskurserna 7–9 och gymnasiet.

Efter projektets slut kommer filmerna med tillhörande lärarhandledning kunna laddas ner gratis för användning i skolan via RFSL Stockholm. Materialet ska spridas genom samarbetande skolor samt övriga samarbetsorganisationer.

STOCKHOLM

Fair Action får stöd med 3 632 504 kr för "Generation C - Äldre skapar cirkulär gemenskap"

Föreningen ska tillsammans med äldre över 65 år utveckla metoder och verktyg som främjar en hållbar framtid och ett ökat välbefinnande. Målet är att skapa metoder som bygger på engagemang och delaktighet för ett mer hållbart samhälle och gemenskap.

Målgruppen och samarbetsorganisationerna ska ta fram workshop-material och metoder där deltagarna kan vara med och kanalisera sitt engagemang inom hållbarhet. I samarbete med PRO Stockholms län och lokala PRO-föreningar planeras föreläsningar och workshops. Metoderna testas genom både lokala och nationella kampanjer samt inspirationsföreläsningar.

Efter projektet finns material och verktyg tillgängliga som kan användas av målgruppen och andra aktörer som samlar målgruppen äldre.

STOCKHOLM

NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa får stöd med 8 151 592 kr för "Inflytande efter rättspsykiatrin"

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningar för återhämtning för patienter som slussas ut från rättspsykiatrisk slutenvård.

Projektet ska utveckla en modell med individuellt stöd där tidigare patienter och anhöriga fungerar som mentorer för målgruppen under utslussningsfasen från sluten till öppen rättspsykiatrisk vård och vidare ut i samhället. Fokus för stödet är livskvalitet, sociala sammanhang, trygghet, välbefinnande och egenmakt.

I projektet ska NSPH tillsammans med några rättspsykiatriska kliniker utveckla mentorsstödet och utforska hur det kan vara ett komplement till befintliga insatser som målgruppen har möjlighet att få, som stöd- och kontaktpersoner från region respektive kommun.

STOCKHOLM

Stockholms stad, Kungsholmens gymnasium, får stöd med 303 390 kr för "Existentiell hälsa"

Projektet ska vidareutveckla en befintlig metod som kallas Meningen med mig. Den har utvecklats inom civilsamhället och använts i frivilliga sammanhang. I projektet ska metoden anpassas för att kunna användas på lektioner i gymnasieskolan. Metoden handlar om att stärka ungas identitet och psykiska hälsa.

Syftet är att eleverna ska få hjälp att utveckla sitt språk för känslor och existentiella livsteman. Att bli bättre på att sätta ord på tankar och känslor som väcker oro och ångest, ger en ökad motståndskraft och en grundläggande trygghet i livet. Målet med projektet är att ta fram ett anpassat elevmaterial samt handledning för lärare. Materialet ska kunna användas i ämnena religionskunskap och psykologi.

Efter projektets slut ska Kungsholmens gymnasium fortsätta använda metoden. Olika former för att sprida resultatet och de pedagogiska uppläggen till andra forum, kommer att undersökas under projekttiden. Så att även andra skolor kan jobba med existentiell hälsa på ett liknande sätt.

UDDEVALLA

ABF FyrBoDal får stöd med 1 053 720 kr för "Sound Mix - we create together"

Projektet ska utveckla en musikverksamhet i vilken personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att utifrån egna förmågor bli medskapare av musik. Skapandet sker i grupp och med hjälp av en avancerad musikenhet med sensorteknik som omvandlar deltagarnas fysiska rörelser till ljud, musik och noter. Detta ger även personer med grav funktionsnedsättning och omfattande begränsning av rörelseförmågan möjlighet att medverka. Deltagarna kommer även att få använda specialgjorda, akustiska instrument.

Projektet genomförs i dagliga verksamheter i kommunerna Dals-Ed, Färgelanda och Åmål. Resurspersoner kommer att utbildas i de tre kommunerna och metodmaterial kommer att tas fram i både analog och digital form. Efter projektet kommer verksamheten att fortsätta genom samverkan mellan den sökande och de tre kommunerna. Metodmaterialet kommer att fritt tillhandahållas för andra intresserade.

UPPSALA

PRO, Uppsala län får stöd med 4 839 744 kr för "Från stuprör till hängrännor"

Projektet "Från stuprör till hängrännor" riktas till målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. Pigga äldre ska erbjudas en kortare följeslagarutbildning för att möta ett behov hos personer med funktionsnedsättning som saknar möjlighet att delta i fritidsaktiviteter inom exempelvis kultur och natur.

Metoden för projektet ska gynna de enskilda individerna, men också de organisationer som deltar genom fördjupade samarbeten och utbyten mellan dem. Ett handledarmaterial som berör Funktionsrätt Uppsalas medlemsorganisationer ska utvecklas och anpassas utifrån olika inriktningar av funktionsnedsättningar. Följeslagarverksamheten ska praktiseras i sex olika hängrännor, där varje hängränna är ett samarbete mellan minst en deltagande organisation vardera inom PRO, funktionsrätt och kultur-/natur/fritidsverksamhet. Modellen ska efter projektets slut spridas av de deltagande riksorganisationerna, medan handledarmaterialet lever vidare och används i studiecirklar hos deltagande studieförbund.

VÄRNAMO

Internationella vänner får stöd med 4 424 430 kr för "Kreativa vänner"

Projektet Kreativa vänner syftar till att förbättra unga arbetssökandes möjligheter att komma ut i arbete genom att främja deras psykiska hälsa. Med utgångspunkt i metoden SKAPA ska målgruppen skapa en plats i tillvaron där de kan uttrycka sig själva och delta i ett sammanhang som inte är prestationsbaserat.

Målgruppen tar del av metoden i ett kursformat där arbetet sker i mindre grupper. Vid kurstillfällena får deltagarna möjlighet att uttrycka sig kreativt – bland annat genom målning och skulpterande – samt uppleva kultur genom studiebesök till kulturinstitutioner runt om i regionen. Kurserna leds av processledare ur målgruppen som utbildas i metoden SKAPA. Några av dem är tidigare kursdeltagare.

Projektet ska resultera i en metodhandbok och en plan för överföring av metoden till medverkande kommuner som vid ett lyckat resultat ska implementera den i den egna verksamheten.

VÄXJÖ

ABF Södra Småland får stöd med 4 385 189 kr för "Kaffe & Vänner"

Projektet ska utveckla en samverkansmodell med uppsökande verksamhet och en mötesplats i Alvesta för äldre över 65 år. Syftet är att motverka ofrivillig ensamhet. Den framtagna modellen ska beskriva hur man kan mobilisera och aktivera målgruppen för att gemensamt skapa meningsfulla aktiviteter och möten. Efter projekttiden ska verksamheten drivas vidare av ABF och projektets samarbetspartner.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-12-14.