Till innehållet

Projektstöd februari 2021

Projektstöd februari 2021

Sorterade efter ort i bokstavsordning

GÖTEBORG

Forum Skill har fått stöd med 6 191 364 kr för "Alla kan yoga"

Projekets syfte är att förbättra fysisk och psykisk hälsa för personer med intellektuella funktionsvariationer. Målet är att tillgängliggöra utövandet av yoga för målgruppen personer med intellektuella funktionsvariationer och andra kognitiva svårigheter. Sekundär målgrupp är personer som stödjer och arbetar med målgruppen. Inom ramen för projektet utvecklas en metod för anpassad och tillgänglig yoga -Alla kan yoga. Projektet ska tillsammans med ett antal referensgrupper testa och ta fram lämpliga övningar, skapa korta instruktionsfilmer samt ett metodstöd och en webbplattform som sprids och tillgängliggörs för projektets målgrupper.

Efter projekttiden kommer materialet och filmer att leva vidare på webbsidan samt i yogahandboken. Metodstöd och fortsatta utbildningar integreras i Forum Skills utbildningsverksamhet.

GÖTEBORG

Lesbisk makt har fått stöd med 7 018 219 kr för "Lesbisk Plats - Ung lesbisk organisering på landsbygden"

Projektet ska utveckla och testa nya sätt att skapa mötesplatser på landsbygden för målgruppen, både fysiska och digitala. Projektet ska utveckla metoder och tillgängliggöra verktyg för hur unga lesbiska och queera personer kan organisera sig på landsbygden, samt hur de kan jobba med påverkansarbete för att förbättra livssituationen för målgruppen.

Vid projektets slut ska det finnas fler aktiviteter och mötesplatser för unga lesbiska och queera personer på flera orter. Projektet bygger genom de fysiska och digitala mötesplatserna upp ett helt nytt arbetssätt där erfarenheter och kunskaper delas. Metoderna som utvecklas ska formuleras i en metodbok. Denna kommer efter projektets slut att användas inom Lesbisk Makts ordinarie verksamhet, samt av andra aktörer som vill skapa hållbart lesbiskt engagemang för unga på landsbygden.

KARLSTAD

Fritidsbanken Sverige har fått stöd med 8 081 086 kr för "Parateket"

Projektet Parateket ska öka möjligheten till aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning genom att förbättra tillgången till idrotts- och fritidsutrustning som genom landets Fritidsbanker kan lånas ut till målgruppen. Det är ofta dyrt att införskaffa specialanpassade fritidshjälpmedel och parasportutrustning och de flesta vill kunna prova sig fram innan man bestämmer sig för vad man eventuellt vill satsa på. Den utrustning som efterfrågas av målgruppen saknas idag ofta på Fritidsbankernas hyllor, men kan däremot stå oanvänd hos andra aktörer i samhället. Parateket kommer att kartlägga var det finns utrustning och utveckla logistik och samordning så att när behov och önskemål föreligger kan rätt utrustning matchas mot intresserad utövare från målgruppen.

Parateket inordnas efter projekttiden i Fritidsbankernas ordinarie verksamhet och ges fortsatt stöd genom samverkande föreningar, näringslivsaktörer och offentliga institutioner.

LUND

Folkuniversitetet (Kursverksamheten Lund) har fått stöd med 7 265 299 kr för "Klimatpsykologi med och för unga"

Syftet med projektet Klimatpsykologi med och för unga är att skapa möjlighet för ungdomar att hantera sin ångest för klimatet. Projektet ska erbjuda ett tryggt utrymme där deltagarna får möjlighet att gemensamt hantera klimatrelaterade tankar, känslor, upplevelser och funderingar. Projektet vänder sig till ungdomar i åldern 12-25 år. Aktiviteter består bl.a. av utbildningar i form av workshops och föreläsningar kring metoder och verktyg för att hantera ångest för klimatet, skapa en kunskapsbank samt bygga upp ett nätverk med volontärer som ska driva lokala stödgrupper. Projektet vänder sig också till sekundära målgrupper såsom föräldrar, pedagoger, civilsamhälle och andra intressenter.

Efter projekttiden kommer projektets aktiviteter att fortsätta på ideell basis genom volontärnätverket och kunskapsbanken. Metodmaterial kommer att användas i deltagande organisationers reguljära verksamheter och viss utbildningsverksamhet fortsätter genom studiecirklar.

MALMÖ

Sensus region Skåne-Blekinge har fått stöd med 3 932 106 kr för "Svenska för förskolan"

Projektet syftar till att stärka barns språkutveckling och etablering i Sverige. Målet är att utveckla ett nytt språkutvecklande digitalt verktyg för barn i förskoleåldern. Verktyget kommer att knyta an till läroplanen samt spegla hur tillvaron på en förskola ser ut. Den primära målgruppen är barn som inte har svenska som modersmål, men projektet kommer att involvera alla barn. Den sekundära målgruppen är barnens föräldrar och pedagoger. Ambitionen är att skapa digitala verktyg som aktiverar och engagerar barnen med både analoga och digitala inslag. Utvecklingsarbetet består av djupintervjuer, workshops och referenssamtal med barn, föräldrar och pedagoger för att utveckla det kreativa och musikaliska innehållet samt de språkutvecklande momenten.

Efter projektet är avslutat kan verktyget användas på förskolor, i hemmet samt inom civilsamhällets språkfrämjande verksamheter. Sensus kommer att äga och ansvara för verktygets användning, spridning och uppdatering.

STOCKHOLM

Stiftelsen Johannesdalsinitiativet har fått stöd med 6 692 769 för "Känslighet"

Projektets mål är att barns förmåga att hantera högkänslighet ökar. Förskolan ska också kunna bemöta högkänsliga barn med fördjupad förståelse, nya verktyg och med förändrad inställning där känslighet ses som en tillgång. Huvudsaklig målgrupp är högkänsliga barn i åldrarna 3 - 6 år, men alla barn på förskolan inkluderas.

Aktiviteter består av lek och lustfyllt skapande. I projektet utvecklas omfattande material kring högkänslighet såsom en sagobok för känsliga som riktas till barn, en metodbok för pedagoger med konkreta anvisningar, lekar, övningar och fakta. Projektet producerar även en inspirationsbok och annat material skapat av barn och vuxna som medverkar i projektet. En film tas fram som riktas till både pedagoger och anhöriga och en utställning om högkänslighet genomförs. Efter projekttiden kommer metoder och inspirationsmaterial att spridas genom aktiviteter och fortbildning på förskolor samt föreläsningar för exempelvis anhöriga och förskolepedagoger.

STOCKHOLM

My Right - Empowers people with disabilities har fått stöd med 3 931 904 för "Kunskap, engagemang, kompetens - fler aktiva för globala frågor inom svensk funktionshinderrörelse"

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för unga och vuxna med funktionsnedsättning att engagera sig i globala utvecklingsfrågor. Målet är att skapa nätverk och utbildningar som ger fler möjlighet att engagera sig i globala frågor som stärkande av demokrati och mänskliga rättigheter och genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. Projektets målgrupp är unga vuxna med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen.

Inom ramen för projektet genomförs workshops, utbildningar och informationskampanjer. Metoderna som utvecklas samlas i en digital handbok och tillgängliggörs på en digital plattform/hemsida. Efter projekttiden drivs verksamheten vidare av My Right med stöd av metodmaterialet, plattformen och de nätverk som etablerats.

STOCKHOLM

IFAH-Parasport Beckis Idrottscenter har fått stöd med 4 229 504"Frame Fotboll med idrottsskola"

Projektet ska i Sverige etablera sporten Frame Fotboll efter brittisk förebild. I Frame Fotboll ingår fem spelare i varje lag och man använder sig av en slags bakåtvänd rollator för att förflytta sig över spelplanen. I första hand ska arbetet bedrivas i Mälardalen, men under senare delen av projektet kommer spridning att ske även i övriga Sverige. Arbetet kommer att bedrivas genom etablering av en idrottskola för målgruppen, uppsökande prova-på-aktiviteter hos föreningar och skolor, ledarutbildningar, regelbunda träningar, matcher och en turnering. Föreningar som vill starta egen verksamhet ska få stöd i att komma igång. Målgruppen är i första hand barn och unga med nedsatt rörelseförmåga som genom projektet ges ökade möjligheter till fysisk aktivitet. Projektet utvecklar en ledarutbildning och ett kursmaterial med en handbok och en film.

Efter projekttiden blir sporten en del av ordinarie verksamhet i såväl parasport- som fotbollsföreningar. Stödmottagaren kommer att fortsatt erbjuda utbildningar samt tillhandahålla det framtagna materialet gratis via sin webbplats.

UMEÅ

Another Development Foundation har fått stöd med 499 440 kr för "Porrens verklighet - en förstudie"

Another Development foundation vill tillsammans med ungdomsföreningen Sexualkunskapen ni aldrig fick (SNAF), genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att kunna bygga upp en digital plattform där unga kvinnor är drivande. Plattformen ska ha utgångspunkt i flickors och unga kvinnors verklighet och erfarenheter av utsatthet för sexism, sexualiserade trakasserier och olika former av sexualiserat våld kopplat direkt eller indirekt till pornografin.

Under förstudien ska man undersöka behov, förutsättningar och möjligheter för att kunna hitta finansiering till en uppbyggnad av en digital plattform i samverkan med Riksorganisationen Unizon, föreningen Talita och Sveriges Kvinnolobby. Den långsiktiga målsättningen är att efter förstudiens slut söka fortsatta medel ifrån Arvsfonden och/eller andra finansieringskällor för att möjliggöra arbetet med att etablera en plattform som leds och drivs av unga kvinnor.

UPPSALA

FUB i Uppsala län har fått stöd med 11 880 588 kr för "Relationer som funkar"

Projektets övergripande syfte är att skapa bättre förutsättningar för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller autism. Målet är att fler ur målgruppen ska ha förutsättningar för att trivas med sina nära relationer, och att färre ska känna sig ensamma.

Projektet består av tre olika delar. Basen i projektet består av en tankesmedja, som utgörs av olika arbetsgrupper med erfarenhetsexperter från målgruppen. Projektet ska bygga upp en social app kopplad till en digital plattform som är tillgänglig och trygg. Plattformen ska både ge möjlighet att lära känna nya personer och fördjupa och vårda befintliga relationer. En annan del blir att testa nya eller vidareutveckla befintliga metoder för fysiska mötesplatser. Tillsammans med målgruppen och i dialog med de involverade kommunerna, regionerna och myndigheterna är målet att skapa förändring. En tredje del av projektet handlar om att stötta verksamheter riktade till personer med LSS-beslut att bli bättre på att möjliggöra och stötta användarnas nära relationer och samtidigt undanröja hinder.

Begripsam, Axess lab och Nordic Accessability Group ansvarar för förvaltningen av den sociala appen. Det finns också planer på att bilda en stiftelse som kan arbeta vidare med att förvalta och vidareutveckla kunskaperna och idéutvecklingen från projektet samt från besläktade projekt och verksamheter.

UPPSALA

Riksförbundet Cystisk Fibros har fått stöd med 3 415 131 kr för "Själv, men inte ensam"

Projektet ska utveckla en modell med olika former av stöd för att förebygga psykisk ohälsa hos målgruppen som är personer med cystisk fibros (CF), primär ciliär dyskenesi (PCD) och deras anhöriga. Modellen kommer att bestå av stöd via telefon, samtalsgrupper via videolänk och webbinarier på teman som rör psykisk hälsa. Stödtelefonen och samtalsgrupperna kommer till en början att bemannas av medarbetare i projektet. Under projektets gång kommer volontärer med egna erfarenheter av CF eller PCD att bemanna telefonen och leda samtalsgrupperna. Projektet kommer att ta fram en utbildning för detta ändamål.
Efter projektet blir modellen och aktiviteterna en del i förbundets ordinarie verksamhet.

ÅHUS

Föreningen Furuboda har fått stöd med 4 496 507kr för "Se framtiden an"

Projektets syfte är att skapa möjligheter till arbete för nyanlända ungdomar. Målet är att utveckla ett arbetssätt som stöttar målgruppen in på arbetsmarknaden. Furuboda ska tillsammans med Ensamkommandes förbund anpassa en etablerad metod, Supported Employment, till målgruppen. Metoden innebär att individer som står långt från arbetsmarknaden stöttas i att få och behålla ett arbete. Anpassningarna ska göras tillsammans med målgruppen och kan exempelvis handla om att minska kulturella och språkliga hinder, skapa olika typer av stöd och bygga upp nätverk. Efter projektet ska det nya arbetssättet leva vidare på Furuboda, både i befintlig verksamhet och genom nya kurser för målgruppen. Projeket kommer också leva vidare genom att delar av metoden förankras i Ensamkommandes förbund och på deras mötesplats Otto.

ÖSTERSUND

We & Sports Club har fått stöd med 1 996 934 för "We & Sports Club"

Jämtland-Härjedalens Skidförbund (JHSF) har i ett treårigt Arvsfondsprojekt drivit ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år. Målet är att, med stöd i evidensbaserad forskning och målgruppens erfarenheter, öka kännedomen om psykisk ohälsa, stärka kunskapen om preventiva åtgärder och utveckla fungerande arbetsmetoder som förhindrar psykiska funktionsnedsättningar och stärker individens självkänsla. Under projektet har JHSF utvecklat metoder och modeller för spridning av preventiva arbetsmetoder i Jämtland-Härjedalens skidföreningar men ett vidare mål är att göra metoderna tillgängliga för såväl alla skidföreningar i Sverige som för andra specialidrottsförbund. Metoderna presenteras i en webbportal för kunskapsspridning och information. Portalen är tillgänglig för alla oavsett idrott och används även i syfte att bidra med målgruppserfarenhet i debatten, påverka beslutsfattare och minska stigmatiska upplevelser av psykisk ohälsa.

JHSF är ett regionalt specialidrottsförbund som har svårigheter att möta den stora nationella efterfrågan som projektets resultat fått. JHSF överlämnar därför huvudmannaskapet till den ideella föreningen We & Sports Club. Den nya projektägaren övertar samtidigt alla metoder och övrig verksamhet. Genom detta beslut ska We & Sports Club överta och slutföra arvsfondsprojektet, som tidigare drevs av Jämtland Härjedalens Skidförbund. Under en projekttid om sex månader ska We & Sports Club genomföra de aktiviteter som försenats med anledning av den pågående pandemin samt slutföra de förhandlingar om samverkan med offentliga och privata aktörer som ska finansiera det fortsatta arbetet.

Tilläggsbeslut

SUNDBYBERG

Dyslexiförbundet har fått stöd med 348 300 kr för "Plugga med bilder" (f.d. Lära språk med bilder)

Projektet syftar till att ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande. Tillsammans med barn och unga med dyslexi utarbetar och testar projektet bildverktyg för läs- och engelskainlärning. Målsättningen är att skapa en bildbank och material i både tryckt och digital form. Materialet ska vara tillgängligt för alla skolor och även kunna användas i hemmet. Målgruppen är barn och ungdomar från 6 till 15 år. Efter projekttiden kommer föreningen att förvalta materialet och se till att det sprids för användning i fler skolor.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kombinera det digitala material som redan utvecklas i projektet med ett fysiskt material bestående av bland annat bildkort med ljudfigurerna som varje barn kommer att få. Tilläggsbeslutet innebär också att den engelska delen av verktyget som ska utvecklas förstärks och fördjupas genom expertstöd.

SKELLEFTEÅ

Soo Shim Taekwondo och Hapkidoklubb har fått stöd med 265 500 kr för "På rätt plats"

Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre personer med funktionsnedsättning. Modellen innehåller individuellt anpassad träning, så som balansträning, fallprevention, funktionell styrketräning, rörlighetsträning och att träna sin reaktionsförmåga. Friskvårdsdelen innehåller coachning, temasamtal i grupp och föreläsningar. Aktiviteterna i projektet ska organiseras på sätt som stärker den sociala gemenskapen för deltagarna. Taekwondon och hapkidons filosofi kommer att ligga till grund för såväl fysiska som sociala aktiviteter. Projektet kommer att ha ett brett samarbete med kommunen, regionen, pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar.

Efter projektets slut ska verksamheten fortsätta i föreningens verksamhet i samarbete med samarbetspartnerna. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet bedriva aktiviteter på ett mer flexibelt och smittsäkert sätt, digitalt och utomhus.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2021-03-03.