Till innehållet

Projektstöd juni 2023

Beslutade projektstöd

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BORLÄNGE
Rädda Barnens Riksförbund får stöd med 2 206 908 kr för "Barnrättskedjan - för barn och ungas rätt att växa upp utan hat i landsbygd"

Syftet med projektet är att bidra till barn och ungdomars rätt till en uppväxt fri från hat med särskilt fokus på de lokala utmaningarna som finns i mindre kommuner. Målet är att utveckla en stödstruktur som utgår från barnrättsperspektivet och mindre kommuners specifika utmaningar för att hindra att våld och antidemokratiska åsikter får fäste. Viktiga delar i projektet är utveckling av ett digitalt samtalträningsverktyg, ett DemokratiLab för och med unga samt anhörig- och mentorsstöd. I samverkan med två fokuskommuner samt övriga relevanta samverkansparter ska projektet leda till att stärka mindre kommuners möjlighet att förebygga inträde och möjliggöra utträde för barn och unga som befinner sig i eller på väg in i en radikaliseringsprocess. Projektet ska även säkerställa stöd för barn som växer upp i familjer med närvaro av våldsbejakande extremism. Efter projektets slut kommer Barnrättskedjan att förvaltas av Rädda Barnen och tillgängliggöras för kommuner i Sverige att använda kostnadsfritt.

ESKILSTUNA
Föreningen ABF Sörmland får stöd med 5 983 608 kr för "Tamam skola"

ABF Sörmland, Teater Sörmland och fritidsgården Ung Arena i Nyköping vill tillsammans skapa en inkluderande musikteaterskola, Tamam skola. Målgruppen är ungdomar mellan 15—19 år från socioekonomiskt utsatta områden i Nyköpings kommun. Syftet med projektet är att bygga upp en ny modell för varaktig fritidssysselsättning för deltagarna, där de med konst som metod kan få nya perspektiv på sina förutsättningar och sin roll i samhället och utvecklas som artister inom musik- och teaterbranschen. I arbetet väver man ihop samtalsgrupper med teater, musik och läxläsning. Deltagarna ska skapa föreställningar med utgångspunkt ifrån sina egna berättelser och lära sig att starta och driva en egen förening med stöd av projektets samarbetsparter. Den nybildade föreningen ska finnas kvar efter projekttiden och finansieras genom kommunalt bidrag, medlem- och kursavgifter och av näringslivet genom CSR-metoden.

FALKENBERG
Falkenbergs Fontänhus Vänner får stöd med 4 296 170 kr för "Matfulness"

Man ska utveckla ett 8-veckorsprogram som kombinerar matlagning och en anpassning av metoden Mindful Self Compassion (MSC). Genom programmet ska personer med nedsatt psykisk hälsa som är i behov av sysselsättning, men ännu inte redo för ordinarie arbetsträning, ges förutsättningar till ett självständigt och mentalt friskare liv. Genom utbildning i matlagning ska deltagarna få kunskap i att förbereda och laga en hel måltid i sin hemmiljö – och därigenom bli mer självständiga, äta nyttigare och kunna ta ansvar för sin egen ekonomi. Genom MSC som metod ska man stärka deltagarnas självmedkänsla, motivation samt koncentrationsförmåga och närvaro i matlagningen – att känna, dofta och smaka. Programmet ska vara individuellt anpassat och man ska kunna delta obegränsat antal gånger, eftersom man genom repetition med ett succesivt större eget ansvar kan utveckla förmåga och självförtroende.

Deltagare i projektet kommer främst att vara personer i Falkenbergs kommun med boendestöd samt patienter från Vuxenpsykiatrimottagningen i Falkenberg. Genom finansiering utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska verksamheten fortsätta drivas i egen regi efter projekttiden. I samverkan med Mimi folkhögskola ska man också ta fram en digital kurs som efter projekttiden ska fortleva som folkhögskolekurs.

LULEÅ
Norrbottens Fotbollsförbund får stöd med 5 473 165kr för "Fotbollsgnistan-Gåfotboll"

Syftet med detta projekt är att uppmuntra till en levande och aktiv glesbygd där människor vill bo kvar och mår bra. Målet med projektet är att möjliggöra en hälsosam livsstil för personer som är i målgruppen 65 år och äldre i Norrbottens och Västerbottens glesbygd. I projektet ska det skapas organiserad gåfotbollsverksamhet i minst 45 nya föreningar. Genom fysisk aktivitet, i kombination med den organiserade föreningsidrotten, finns goda förutsättningar för både fysisk, psykisk och social hälsa. Metoden för att uppnå målet är att åka runt till olika glesbygdsområden, aktivera inaktiva, starta i gång verksamhet, utbilda ledare, organisera verksamheten i förening, skapa mötesplatser och sedan vidareutveckla föreningen för att ha kvalitativ samt stabil verksamhet. Efter projektets slut kommer verksamheten att leva vidare genom att Norrbottens och Västerbottens fotbollförbund samt RF/SISU införlivar dem i sina befintliga organisationsstrukturer.

MALMÖ
Moomsteatern får stöd med 7 525 838 kr för "Viaductus"

Projektets syfte är att utveckla och etablera nya vägar in i den professionella scenkonsten (bland annat teatrar, danskompanier och konserthus) för personer med intellektuell, kognitiv och fysisk funktionsvariation. I projektet vill Moomsteatern tillsammans med samverkansparterna Skånes Dansteater och ShareMusic & Performing Arts utveckla en rekryteringsmodell och vägledande verktyg som ska vara ett stöd både för den enskilde scenkonstnären och för scenkonstverksamheter som idag inte rekryterar personer med funktionsvariation. Hittills har 13 scenkonstverksamheter anmält intresse av att medverka i projektet.

Efter projekttiden ska utvecklade metoder fortsätta att användas av samverkansparterna. Samtidigt ska metodmaterial spridas till andra scenkonstverksamheter, både digitalt och genom utbildningspaket innehållande bland annat föreläsningar, workshops och studiebesök.

MALMÖ
Flamman Socialt förebyggande centrum får stöd med 8 341 586 kr för "Flamman Akademi - Nej till kriminalitet"

Projektets syfte är att, tillsammans med unga, bygga ett stärkande program som stärker ungas livsfärdigheter, arbetar våldsförebyggande och stärker ungas delaktighet, samhällsengagemang och positiva anknytning till sitt bostadsområde. Målgruppen inom Flamman Akademi är unga i åldern 10-15 år. Genom att de får engagera sig och/eller anordna aktiviteter i sitt eget bostadsområde ska ungas motståndskraft och egenmakt stärkas och risken för att lockas in i kriminalitet minskas. Innehållet till programmet ska arbetas fram tillsammans med målgruppen, föräldrar och samarbetspartners. Inom ramen för projektet ska man även erbjuda stärkande föräldrautbildningar.

Programmet ska ske i flera socioekonomiskt utsatta områden i Malmö och efter projektets slut kommer verksamheten dels att implementeras i Flammans ordinarie verksamhet i samverkan med samarbetspartners, dels att spridas till andra områden/orter bland annat i form av en metodhandbok. Unga som genomgått programmet kommer att verka som positiva ambassadörer och delta i spridandet av projektet och inspirera andra unga att delta.

MORA
Naturskyddsföreningen i Mora får stöd med 3 053 644 kr för "Mångfaldens trädgård"

Projektet vill tillsammans med äldre personer anlägga en skogsträdgård enligt permakulturens principer. Syftet med projektet är mångfacetterat där en del handlar om att skapa en naturlig samlingsplats där de äldre får möjlighet att knyta nya sociala kontakter och ingå i ett meningsfullt sammanhang. Samtidigt får målgruppen lära sig mer om biologisk mångfald, odling, självförsörjning och agenda 2030 både teoretiskt och praktiskt tack vare skapandet av skogsträdgården. Platsen ska även kunna komma barn och ungdomar till gagn och stimulera till generationsöverskridande möten.

Projektet ska drivas i samverkan med flera andra föreningar som samlar både äldre och yngre personer samt med Studiefrämjandet, Mora kommun och Mora folkhögskola. Efter projektet bör skogsträdgården kunna leva vidare som en öppen mötesplats och metoderna ska vara spridningsbara till andra kommuner.

SPÅNGA
Spånga IOGT-NTO  får stöd med 7 567 317 kr för "Vi vill ta över - ungdomsdriven fritid i Järva"

Målet med projektet är att skapa en metod för att generationsväxla ideellt engagemang i Järvaområdet, starta upp två föreningsinkubatorer i Tensta och Kista för att stötta unga som vill bli ledare, ta förtroendeuppdrag, engagera sig i föreningar, starta föreningar eller delta i fritidsaktiviteter. Projektet startar även upp ett lokalt nätverk för råd, utbildning och mentorskap så att etablerade föreningar kan stötta nystartade. Syftet är att ska skapa ett långsiktigt ideellt engagemang och fritidssysselsättningar för unga i Järvaområdet.

Projektet bygger på mentorskap, matchning till föreningsliv och verksamheter samt att stötta ungas engagemang och idéer att starta initiativ i Järvaområdet. Efter projektslut ska metoden för generationsväxling etableras och spridas till andra föreningar. Föreningsinkubatorerna kommer att fortsätta drivas ett par kvällar i veckan inom föreningens och samarbetsparters ordinarie verksamhet med de mentorer som etablerats i projektet.

STOCKHOLM
Sveriges ungdomsråd får stöd med 9 709 120 kr för "Regional Youth Project"

Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik. Projektet ska ta fram konkreta åtgärder och metoder för att involvera och engagera unga i regionernas arbete, så att unga i högre grad påverkar och bidrar till utvecklingen av sina regioner.

Projektet ska:

  • Stödja regioner i att bygga upp bra arbetssätt och strukturer för att inkludera unga i processer och beslut.
  • Etablera forum för unga att organisera sig i. Det kan vara ungdomshubbar och återkommande konferenser.
  • Främja ungas engagemang i regionala frågor genom att ta fram lektionsmaterial och erbjuda föreläsningar i skolor.
  • Stödja politiker och tjänstepersoner i regioner att bättre ta tillvara på ungas engagemang, t.ex. genom utbildningar och checklistor.

Projektet ska genomföras i samverkan med några pilotregioner. Efter projektets slut ska väsentliga delar av projektet vara införlivade i regionernas och Sveriges ungdomsråds ordinarie arbete.

STOCKHOLM
Riksförbundet Attention får stöd med 10 655 080 kr för "Förskolelyftet"

Projektets mål är att ta fram ett kunskapsmaterial med bildstöd, filmer och övningar som riktar sig till familjer med barn i förskoleåldern där vårdnadshavare och/eller barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet är att ta fram en spridningsbar metod som underlättar kontakterna mellan skolan och hemmet och som stöttar vårdnadshavarna i föräldrarollen. Ett viktigt mål är även att minska den stigmatiska upplevelsen som många familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar känner i kontakten med olika samhällsfunktioner.

STOCKHOLM
Reach for Change får stöd med 5 100 332 kr för "Plattform för samverkan för och med barn och unga"

Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer. Genom att samla erfarenheter och kunskap på ett ställe möjliggörs synergier och samarbeten som kan resultera i nya idéer och lösningar på olika samhällsutmaningar. Målet är att ta vara på målgruppens starka engagemang och skapa verktyg för breda samarbeten. I projektet ska flera ungdomsråd bildas där målgruppens initiativ kan förenas och förgrenas.
Efter projektet ska plattformen och ungdomsråden förvaltas av Reach for change och finansieras genom den ordinarie verksamhetens intäkter.

STOCKHOLM
Svenska FN-förbundet får stöd med 4 213 906 kr för "Världskoll i skolan"

Projektet ska i samverkan med elever och lärare i förskoleklass till och med årskurs 6 i grundskolan ta fram skolmaterial, en digital portal och elevdrivna aktiviteter för en bättre och mer hållbar värld. Materialet utvecklas i samverkan med målgruppen i skolan. Projektet kommer att genomföra workshops och aktiviteter med eleverna för att få idéer, synpunkter på innehåll samt ge feedback på framtagna material enligt elever och lärares önskemål.


Efter projektet kommer eleverna med sina lärare kunna fortsätta arbeta med skolmaterialet och metoder för elevers egna aktiviteter inom olika ämnen. Materialet kommer att förvaltas av Svenska FN-förbundet inom ramen för ordinarie verksamhet och spridas till fler skolor efter projektslut med hjälp av samverkande organisationer. Samverkan sker med skolor i flera kommuner, UNICEF Sverige och FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

STOCKHOLM
Region Stockholm, Astrid Lindgrens Barnsjukhus får stöd med 9 692 769 för "MediPrep 2.0"

MediPrep är en nationell webbplattform som samlar digital vårdinformation för barn och ungdomar, främst för 7 - 15 år. Plattformen som är ett arvsfondsprojekt lanserades i januari 2023. Det finns en stor efterfrågan från arvsfondens målgrupper om att få tillgång till information och förberedelser från målgrupper som är i behov av särskilda insatser såsom barn och ungdomar med psykisk ohälsa, långvarig smärta, obesitas, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, sällsynta diagnoser, stick- och spruträdsla, ögonsjukdomar, behov av organtransplantation och som anhöriga. Vidare tillkommer barn och ungdomar i behov av bildstöd, små barn i åldern 3–6 år, unga vuxna i åldern 16–25 år och alla de som möter barnhälsovården, elevhälsan, tandhälsan, akut vård och använder läkemedel. Genom att utveckla och pröva nya digitala verktyg och metoder på webben kommer de nya målgrupperna att tillhandahålla information, förberedelser och rättigheter i hälso- och sjukvården. PrepPatruller, bestående av barn och unga kommer att utgöra ett nav för hela arbetet. Dessa kommer att träffa utvecklare och forskare, bidra med innehåll, medverka i produktioner, i användningstester, kvalitets-granskning och marknadsföring. Det 40-tal samarbetsorganisationer som medverkar i utvecklingsprojektet kommer att vara ambassadörer för webben, även efter projektets slut, och ha fortsatt inflytande över sajtens utveckling och fortlevnad.

TRANÅS
Autism Östergötland får stöd med 2 298 853 för "Självbiografiskt skrivande för personer med autism"

Projektet ska utveckla ett arbetssätt och ett studiecirkelmaterial för självbiografiskt skrivande. Målgruppen är ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd. Syftet med projektet är att personer ur målgruppen ska få tillfälle att utveckla sitt skrivande, på ett personligt sätt som passar målgruppen och inte utgår från en icke-autistisk mall.
Tillsammans med målgruppen ska projektet ta fram ett material som lämpar sig för studiecirkelformatet, där personer med autism ska kunna vara såväl deltagare som ledare. Materialet ska innehålla information, diskussionsfrågor, konkreta övningar och tips. Det ska vara utformat på ett sätt som tilltalar och passar målgruppen.

VÄXJÖ
Mackens Vänner får stöd med 6 166 800 kr för "Grön Aktivitet - en väg framåt för personer med psykisk ohälsa"

Målet med projektet är att utveckla ett arbetssätt med trädgårdsodling tillsammans med målgruppen, som är patienter inom rättspsykiatri. Syftet är att skapa möjligheter för social interaktion, gemenskap och personlig utveckling för målgruppen. Patienter ska tillsammans med sina vårdare och medarbetare i projektet skapa en trädgårdsodling på St Sigfridsområdet i Växjö, där både rätts- och specialistpsykiatrisk klinik ligger. Deltagarna kommer att, under handledning, vara med och etablera odlingen, utveckla rutiner för hur arbetet ska fungera, utforma utomhus- och inomhusaktiviteter och regelbundet utvärdera verksamheten. Det är vårdgivaren som ansvarar för säkerhetsarrangemang runt patienten under projektets aktiviteter.
Trädgården ska vara öppen för allmänheten för att på så sätt även skapa möten med det öppna samhället. I trädgården kommer det att finnas ett café och växtförsäljning.
Mackens vänner avser att fortsätta med verksamheten efter projektets slut.

ÅRSTA
Svenska Settlementförbundet får stöd med 6 348 450 kr för "Tjejerna tar & ger plats"

Svenska Settlementförbundet (SSF) ska tillsammans med unga tjejer utveckla metoder, arbetssätt och stödstrukturer för att stärka tjejers platstagande i lokalt områdesarbete. Målgruppen är själva med och styr hur offentliga miljöer kan användas och fyllas med aktiviteter utifrån målgruppens behov och idéer. Projektet genomförs i totalt 9 områden under projektets gång. Målgruppen kommer att skapa lokala arbetsgrupper och ett nationellt nätverk för att byta erfarenheter och sprida arbetssättet till andra områden.
Syftet är att stärka unga tjejers röster, möjligheter att påverka den lokala miljön, fritiden och uppmärksamma unga tjejers behov i det offentliga rummet. Projektet tar fram kurser av och för målgruppen, metoder för tjejers platstagande i områdesarbete, nationella strukturer för stödjande av metoder och arbetssätt som sprids och användas till fler platser. Projektet bygger upp ett nytt verksamhetsområde inom SFF för att efter projektslut fortsätta stärka tjejers platstagande i områdesarbete. Projektet sker i samarbete med bland annat Barnombudet Uppsala län, Fritidsförbundet, kommuner och lokala fritidsverksamheter. Arbetssätt och metoder sprids till andra områden under och efter projekttiden inom ramen för SFF:s ordinarie verksamhet.

Tilläggsbeslut

MALMÖ
Yoga för alla Sverige får stöd med 551 671 kr för "Yoga hela livet"

Yoga för alla ska utveckla en metod och ett metodmaterial för att anpassa och tillgängliggöra yoga för äldre personer med funktionsnedsättningar. Yogan ska vara enkel att genomföra, den ska vara anpassad för att kunna erbjudas på äldreboenden och ska kunna ledas av såväl yogalärare som anhöriga och personal. Yogainstruktörer, representanter från målgruppen och dess anhöriga samt personal inom äldrevård ska tillsammans ta fram metoden. Under projektets gång kommer metoden att kontinuerligt prövas och utvärderas på flera äldreboenden i några kommuner. Under projektet kommer en utbildning för att leda yoga på äldreboenden att tas fram.
Syftet med projektet är att förbättra äldre personers livskvalitet och hälsa, öka möjligheten för målgruppen att påverka sitt eget mående samt att ge personal på äldreboenden yoga som ett verktyg i sitt vardagliga arbete.
Efter projektet kommer metodmaterialet att finnas tillgängligt digitalt. Projektet kommer att ta fram en utbildning i att använda metoden, som vänder sig till personal inom äldrevård och anhöriga. Föreningen har för avsikt att fortsätta erbjuda utbildningen efter projektets slut och de äldreboenden som samarbetar med projektet har för avsikt att fortsätta erbjuda yoga i sina verksamheter efter projektets slut.

Med detta tilläggsbeslut kommer planerade aktiviteter kunna genomföras. På grund av de pandemirestriktioner som rådde under de två första åren har projektet blivit försenat och i viss mån förändrat. Projektet kommer att projektet att sprida metoden genom att utbilda personal inom äldreomsorg och studenter på vårdutbildningar den metod som de utvecklat.

STOCKHOLM
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation/RIO får stöd med 2 539 731 kr för"Min story - Vår Agenda"

Projektet ska tillsammans med deltagare på folkhögskolor och pedagoger utvecklat en ny metod som syftar till att synliggöra och koppla individuella erfarenheter och gärningar till Agenda 2030 och de globala målen. Metoden riktar sig till deltagare på folkhögskolor i åldrarna 18-25 år och personer med funktionsnedsättning. I metoden som ska prövas ingår bland annat storytelling, utbytesresor mellan de deltagande skolorna och att elever ska stötta varandra till att driva utvecklingsarbeten på skolan/orten. Metoden ska spridas brett till folkhögskolorna.
Genom tilläggbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ett år till en sammantagen projekttid på 3 år. Projektet avslutas den 31 augusti 2024.

Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att inleda samarbeten med ytterligare folkhögskolor. De ska även utveckla och anpassa den utvecklade metoden för digital undervisning samt genomföra utbyten mellan målgruppen på olika folkhögskolor. Efter projektet kommer RIO och Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) förvalta och sprida metoden i samverkan med folkhögskolor och andra samverkande organisationer. Tillägget innebär att överlevnaden stärks, bland annat genom implementering av metoden på fler folkhögskolor och spridningsinsatser.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-07-06.