Till innehållet

Projektstöd oktober 2020

Projektstöd oktober 2020

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BOLLNÄS

Hälsinglands utbildningsförbund har fått stöd med 1 060 440 kr för PT grund-sär

Projektet ska ta fram en utbildning genom vilken personer med intellektuell funktionsnedsättning kan certifieras som assisterande personliga tränare, PT grund-sär. De utbildade personerna blir sedan behöriga att assistera personliga tränare i planering, administrering och genomförande av individ- och gruppträning. Som en del av projektet skapas även en handledarkurs för stödpersoner som kan fungera som mentorer till målgruppen. Projektet genomförs i samverkan med bland annat EuropeActive som är den internationella organisation som utfärdar de formella certifieringarna. De två första åren kommer i huvudsak att handla om att i nära samverkan med målgruppen utveckla och genomföra utbildningen samt certifiera deltagarna. Det tredje året kommer att fokusera på nationell spridning av metoden. Efter projektet kommer Hälsinglands Utbildningsförbund, tillsammans med projektets samverkansparter, att fortsatt hålla i utbildning och certifiering samt förvaltning och spridning av metoden.

BRÄCKE

Bräcke Folkets Hus upa har fått stöd med 664 450 kr för Ung Kulturarrangör

Projektet ska utveckla en modell för hur en organisation kan generationsväxla genom att ungdomar själva äger och driver evenemang och tar ansvar för allt från planering av aktiviteter och evenemang till genomförande och uppföljning, inklusive ekonomi- och tillståndsfrågor. Vidare arbetar målgruppen med övergripande visions- och styrningsarbete, bildar en egen resultatenhet och besätter platser i föreningens styrelse. En aktivitets- och utbildningsmanual tas fram som sedan blir fritt tillgänglig för andra som vill ta efter. Projektet blir efter tre år en del av föreningens ordinarie verksamhet och sprids tillsammans med samverkansparterna till andra organisationer.

ENSKEDE

Riksorganisationen Unga Med Synnedsättning har fått stöd med 1 470 600 kr för Minska Funkofobi i samhället

Projektet syftar till att motverka och minska funkofobin i Sverige. Föreningen vill bland annat kartlägga och synliggöra funkofobi, skapa ett nätverk för alla organisationer som vill arbeta för att minska funkofobin samt ta fram långsiktigt hållbara arbetssätt och metoder. Projektet genomförs i samarbete med fyra ungdomsorganisationer. Den huvudsakliga målgruppen är personer mellan 15 och 30 år med en eller flera funktionsnedsättningar. Sekundär målgrupp är makthavare och politiker samt allmänheten. Efter projekttiden ska nya arbetssätt och metoder implementeras inom samverkansföreningar och nätverket ska fortsätta sitt samarbete.

GÖTEBORG

MiM Kunskapscentrum har fått stöd med 2 199 679 kr för Arbete Rätt Fram

Projektet Arbete Rätt Fram har som huvudsyfte att ge stöd till nyanlända ungdomar så att de klarar av sina studier och kommer in på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända ungdomar i åldern 17-21 år. Målet är att kartlägga målgruppens behov av stöd, erbjuda jobbskola och ett brett individanpassat stöd med fokus på främst arbete, men även preventivt arbete mot psykisk ohälsa hos målgruppen. Målgruppen är nyanlända unga vuxna i Göteborg, Mölndal och Uddevalla som är på väg in på arbetsmarknaden. Efter projektet implementeras projektets arbetssätt och metoder i föreningens ordinarie verksamhet samt hos samarbetsparter.

HUDDINGE

Handikapphistoriska Föreningen har fått stöd med 604 332 kr för Inget om oss utan oss! Svensk påverkan och medverkan i framtagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

Projektet ska ta vara på erfarenheter av svenskt deltagande i processen kring framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Erfarenheterna kommer sedan att spridas till allmänheten, men framförallt inom funktionshinderrörelsen. Projektet ska tillsammans med en mängd samarbetsparter gemensamt ta fram en intervjubok, webbplattform och studiematerial som beskriver hur denna process gått till och vilken betydelse det haft för svensk politik i allmänhet, men i synnerhet för hur man praktiskt kan arbeta med mänskliga rättigheter genom att använda FN:s olika konventioner. Projektet kommer intervjua nyckelpersoner och sammanställa material som låg till grund för hur den svenska funktionshinderrörelsen praktiskt påverkade CRPD. Projektet kommer även genomföra utåtriktade aktiviteter tillsammans med målgruppen, arkiv och museer för att sprida kunskap om funktionshinder, tillgänglighet, mänskliga rättigheter och civilsamhällets roll som experter och påverkansaktörer. Projektets resultat lever vidare genom att boken kommer att användas i utbildningar och kurser via involverade organisationer och även aktörer som ingår i den sekundära målgruppen. Webbmaterialet kommer finnas tillgängligt på flera av samarbetsparternas webbplatser.

KRISTIANSTAD

Intressegruppen för Assistansberättigade har fått stöd med 1 153 892 kr för Krisstöd - Personlig assistans

I projektet ska assistansanvändare/personer med funktionsnedsättning utveckla en metod kallad Egeninitierad Personlig behovsanalys i händelse av Kris (EPiK). EPiK ska användas för att identifiera de behov och situationer där det kan behövas en handlingsplan i händelse av kris. Syftet ska vara att säkerställa den personliga assistansen även i ett krisläge, exempelvis en pandemi. EPiK kan även komma att innefatta områden som inte omfattas av den personliga assistansen, men som behöver hanteras för att livet ska fungera. De handlingsplaner som tas fram är knutna till den enskilde individens behov men kan beröra flera olika stöd och insatser såsom personlig assistans, daglig verksamhet och/eller ett särskilt boende. Handlingsplanerna ska utgå från ett användarperspektiv, men kan fungera som ett stöd för en assistansanordnares eller myndighets behov när det gäller att veta hur stödet/insatsen ska utföras i enlighet med den enskildes önskemål. Projektet tar sin utgångspunkt i den pågående pandemin och arbetet sker i första hand genom digitala workshoppar. Som en del i arbetet med att ta fram EPiK utbildar sig deltagarna i rättigheter, skyldigheter, möjligheter och begränsningar. I utbildningarna medverkar och bidrar föreningar, näringsliv och myndigheter. Materialet som tas fram samlas i en publikation - Krisstöd inom personlig assistans samt i handböcker för självstudier enskilt eller i grupp. Efter projektets slut förvaltas och uppdateras material och utbildningar av Intressegruppen för Assistansberättigade som även står för fortsatt spridning tillsammans med projektets samverkansparter.

MALMÖ

Skånes skolidrottsförbund har fått stöd med 2 413 308 kr för LIR - Ledare i rörelse

Projektet syftar till att lyfta ungas röster och skapa former för ökat inflytande i idrottsrörelsen. Målet är att utveckla nya verktyg och arbetsmodeller för en ny ungdomsverksamhet samt en digital arena. Den primära målgruppen för projektet är barn och unga i åldern 12-25 år. Skolidrottsföreningar i hela Skåne kommer att involveras med stöd från handledare för utveckling av nya former för engagemang och aktiviteter efter grundskolan. Projektet ska utveckla en digital arena för interaktion med andra barn och unga inom skolidrotten samt en ledarbank dit unga ledare kan anmäla sig för att få kontakt och uppdrag av andra föreningar som är i behov av ledare. Efter projektet är avslutat kommer den digitala arenan drivas vidare av Skånes idrottsförbund. En ny ungdomsverksamhet inom skolidrotten etableras inom den ordinarie verksamheten med fördjupat samarbete med kommuner och idrottsföreningar. Ungdomarna kan fortsätta vara aktiva medlemmar eller fortsätta som ambassadörer, ungdomskonsulenter och utbildare inom förbundet eller andra föreningar. Metoderna och den digitala arenan planeras spridas till andra distrikt och förbund.

NORRKÖPING

Studiefrämjandet Östergötland har fått stöd med 2 217 832 kr för MoBil

Projektet syftar till att främja en hälsosam livsstil hos barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar. Det genom att skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv med ökad delaktighet av både barn och vuxna. Målet är att utveckla en modell för ett nytt arbetssätt för samverkan mellan olika organisationer i arbetet för inkludering och mot segregation. Projektet genomförs av Studiefrämjandet Östergötland, Riksidrottsförbundet Östergötland och Friluftsfrämjandet Östergötland tillsammans med lokala föreningar. Inom projektet ingår uppsökande arbete för att nå och inkludera målgrupper som inte är föreningsaktiva i planering och genomförande av aktiviteter och utbildningar. Under projekttiden ska ett betydande antal barn, ungdomar, föräldrar samt föreningar delta i aktiviteter och utbildning. Efter projektet har ett stort antal idrotts- och friluftslivsföreningar fått fler aktiva barn och vuxna. En gemensam samverkansmodell med de mest relevanta insatserna och arbetssätten implementeras i de ordinarie verksamheterna. Fortsatt finansiering väntas ske genom kommunala samverkansavtal samt andra aktuella satsningar utöver de ordinarie stöden till organisationerna.

SOLLEBRUNN

Svenska Service- och signalhundsförbundet (SoS) har fått stöd med 2 028 795 kr för Bus - glädje, lek och rörelse med familjehund

Syftet med projektet är att ge målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättning bus, glädje, lek och rörelse, som alla barn har rätt till. Målet är att ta fram utbildning och material som inspirerar barn till lek med hjälp av familjens hund. Målgruppen är barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Metoden består i att bygga upp en föräldrautbildning i att träna hunden med fokus på barnets önskemål. I projektet utvecklas bland annat en barn- och föräldraplan samt en fortbildning för instruktörer kring barn och unga utifrån barnens egna önskemål och behov. Vidare utvecklas en hemsida för både barn och vuxna med fokus på att sprida information och kunskap om hundar och lek tillsammans med barn med funktionsnedsättning. Projektet kommer att ta fram en app som exempelvis innehåller information om hur man får en hund som bästa vän i vardagen och vad målgruppen kan göra tillsammans med hunden. Efter projekttiden kommer Svenska Service- och signalhundsförbundet att erbjuda en föräldrautbildning, men utbildningen ska även kunna erbjudas på andra sätt genom till exempel en studiecirkel. Projektet sker i samarbete med Länsförbundet FUB-Skåne och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Material och app kommer att spridas till målgruppen inom funktionshindersrörelsen.

STOCKHOLM

Föreningen Artikel 31 har fått stöd med 1 566 556 kr för Dyslexikraft

Syftet med projektet är att utmana normen och visa att dyslektiker kan hantera kunskap via andra sinnen. Tillsammans med ungdomar som har dyslexi vill projektet synliggöra och skapa förståelse för deras särskilda förmågor. Projektet kommer att utveckla pedagogiska metoder med scenkonsten och konsten som redskap. Ungas berättelser och lösningar på olika lärandesituationer ska ta plats. Med utgångspunkt i ungdomarnas upplevelser och positiva förmågor utarbetar projektet en utställning och föreställning som ska visas på olika platser runt om i Sverige, med tillhörande pedagogiskt arbetsmaterial. Projektet ska mynna ut i en modell för pedagogisk utlärning. Under projekttiden skapar ungdomarna som deltar en digital mötesplats som även ska fungera som en kunskapsbank där unga med dyslexi delar med sig av sina erfarenheter till varandra. Utställningen, föreställningen och metodmaterial blir en modell som efter projekttiden används i samarbetande skolor. Skolorna kommer även att fungera som ambassadörer för projektet och mötesplatsen. Efter projekttiden kommer samarbetande föreningar inom dyslexiområdet att förvalta och sprida projektets metodmaterial. Den digitala mötesarenan kommer att hanteras, förvaltas och finnas hos Dyslexiförbundet.

STOCKHOLM

Svenska handbollförbundet har fått stöd med 2 350 755 kr för Parahandboll

Svenska Handbollförbundet (SHF) ska tillsammans med överenskomna samarbetspartner i Region väst, Region Syd och i Region Öst/Stockholm utveckla två spelformer inom handbollen, en rullstolsklass för personer med rörelsenedsättning och en gående klass för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att bredda utbudet av fritidsaktiviteter samt skapa förutsättningar för målgruppen att ingå i handbollsvärlden som spelare, ledare och funktionärer. Projektet kommer även att utveckla ett målgruppsanpassat utbildningsmaterial med bilder som ett komplement. Bilderna ska anpassas till Svenska Handbollförbundets olika aktiviteter och syftar till att skapa en tillgänglig miljö som ska öka målgruppens förståelse för de olika aktiviteterna och möjligheter att uttrycka sig. Långsiktigt kommer verksamheten att leva vidare inom Svenska Handbollförbundet och genom de samarbetspartner som medverkar i projektet.

STOCKHOLM

SPF Seniorerna har fått stöd med 3 611 630 kr för Mötesglädje istället för ensamhet

Projektet ska utveckla en digital mötesplats (applikation) i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, bryta isolering och öka livsglädjen hos seniorer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Målgruppen kommer att involveras i arbetet genom de sex fokusgrupper som ska tillsättas över landet. Förstudien som SPF Seniorerna i Kronoberg och förbundet tidigare har genomfört kommer att ligga till grund för fokusgruppernas fortsatta arbete. Till en början kommer arbetet inledas i två kommuner men man kommer vartefter projektet pågår att knyta till sig fler kommuner. Den digitala mötesplatsen ska erbjuda målgruppen möjligheter att knyta nya kontakter, boka en resa eller anmäla sig till någon föreslagen aktivitet. När applikationen är färdigutvecklad kommer SPF-seniorerna att ansvara för fortsatt drift och vidareutveckling.

STOCKHOLM

Sveriges Elevråd – SVEA har fått stöd med 813 720 kr för Demokratiforum

Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial arbetsmiljön kan diskuteras mellan elever, lärare och övrig skolpersonal. Projektet arbetar fram en ny metod för att skapa ett demokratiskt forum med dialog i fokus. Metodutvecklingen sker tillsammans med samarbetsskolor och en referensgrupp som består av aktörer från organisationer och myndigheter som omger skolan. Målet är att skapa ett forum där alla kan delta oavsett om man är rektor med lång erfarenhet eller elev på språkintroduktion. Metoden ska gå att använda på alla högstadier eller gymnasium. Med hjälp av handledningsmaterialet i form av en metodbok är målet att skolor själva ska kunna hålla i Demokratiforum. Projektet kommer efter avslutad projektperiod att underhållas och administreras av Sveriges elevråd - SVEA. De kommer fortsättningsvis att stötta skolor i genomförandet av Demokratiforum.

STOCKHOLM

Insamlingsstiftelsen Choice har fått stöd med 1 640 220 kr för Hälsocoachning - För mig, av mig

Choice ska utveckla en metod där elever i gymnasiet och på grundskolans senare del erbjuds coachande stöd om stress och psykisk hälsa. Högskolestudenter från utbildningar inom vård och hälsa från till exempel läkar-, psykolog- och hälsopedagogprogram utgör ett hälsocoachteam som kommer till skolan och föreläser om stress och psykisk hälsa. Skoleleverna erbjuds sedan coachning av teamen, individuellt eller i grupp med fokus på att lyssna in eleverna och coacha dem kring vardagliga problem. Syftet med projektet är att öka ungdomars förståelse för möjligheten de själva har att påverka sin stress och psykiska hälsa. Man vill synliggöra metoder och knep för ungdomar att främja psykisk hälsa genom ökad kunskap om stress och psykosomatiska besvär kopplade till stress.

Projektet ska ta fram ett material så att metoden kan spridas och fortsätta efter projektets slut. Projektet kommer börja samarbeta med några skolor i Stockholm. Allt eftersom är avsikten att sprida metoden. Efter projektets slut avser Choice att fortsätta verksamheten inom ramen för deras ordinarie verksamhet.

SUNDBYBERG

Riksförbundet Sällsynta diagnoser har fått stöd med 2 380 107 kr för Sällsynt mitt i livet

Projektet ska utveckla tematiska och diagnosöverskridande utbildningar som tar upp de utmaningar man kan ha som vuxen med en sällsynt diagnos. Syftet är att utveckla verktyg för att minska ensamheten och risken för psykisk ohälsa i den vuxna målgrupp som lever sitt liv med en sällsynt diagnos och ofta flera olika funktionsnedsättningar. Vidare ska projektet generera ny kunskap och skapa en ökad samsyn över landet kring frågor som rör att vara vuxen med en sällsynt diagnos. Utbildningarna tas fram med utgångspunkt i målgruppens behov och genomförs i processer på regional nivå. Slutprodukten består av ett paket om sex tematiska utbildningar som kommer att användas inom ramen för Riksförbundet Sällsynta diagnosers ordinarie verksamhet samt göras fritt tillgängligt via förbundets webbplats. Centrumen för sällsynta diagnoser (CSD) vid landets universitetssjukhus inkluderar paketet i sina ordinarie utbildningsutbud och Studieförbundet Vuxenskolan kommer att fortsatt erbjuda materialet regionalt och lokalt över hela landet.

UDDEVALLA

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Västra Götaland har fått stöd med 1 479 380 kr för KiX Senior

Studieförbundet Vuxenskolan vill vidareutveckla KiX-metoden, (Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek) så att metoden även passar äldre med intellektuella funktionsnedsättningar som befinner sig i eller närmar sig pensionsåldern. Den nuvarande KiX-metoden är anpassad till ungdomar. Syftet med projektet är att motverka isolering och ensamhet och i god tid introducera fritidsverksamheter, mötesplatser och träffpunkter för en rikare och mer tillgänglig fritid så att övergången från ett yrkesliv med fasta rutiner och sociala möten till pensionär upplevs mer naturlig. Projektet kommer att vara verksamt i Halland, Västra Götaland och i Skåne. Efter projekttiden ska verksamheten leva vidare i form av KiX föreningar, knutna till FUB och Studieförbundet Vuxenskolan.

UMEÅ

Stöckebygdens utveckling ekonomisk förening har fått stöd med 1 892 560 kr för Rörelserika offentliga anläggningar

Föreningen ska tillsammans med målgruppen barn och unga 0-25 år utveckla miljöer och aktiviteter som stimulerar rörelserikedom. Genom att lyfta in målgruppens tankar och idéer redan i planeringsstadiet av offentliga aktivitetsytor är målet att öka såväl delaktigheten som nyttjandet av anläggningar och rörelseytor. Föreningen ska använda metoden Deltagande Design i syfte att uppmärksamma de särskilda förutsättningar som målgruppen har i glesbygd där rörelseytor och aktivitetshus ofta behöver fylla många behov. Ett vidare mål med projektet är att bidra med riktlinjer och checklistor till samhällsplanerare, arkitekter, beställare och utförare av rörelseytor i glesbygd där barns och ungas perspektiv utgör normen. Såväl under som efter projektet ska Stöckebygdens rörelseytor och aktivitetshus tjäna som inspiration till andra glesbygder i Sverige. Checklistor och riktlinjer som tas fram i projektet ska spridas genom utbildningar, workshoppar och föreläsningar och kan användas fritt av kommuner och andra som planerar för liknande rörelseytor.

UPPSALA

Läsa för Livet har fått stöd med 1 875 805 kr för Läs- och skrivundervisning i teckenspråkiga klassrum

Projektets syfte är att stärka läs- och skrivkompetenser hos teckenspråkiga elever. Målgrupp är döva och hörselskadade elever och deras lärare. Projektet ska tillsammans med Manillaskolan och Kristinaskolan anpassa pedagogiken Reading to Learn till målgruppen. Målet är att utveckla undervisningen och stärka målgruppens läs- och skrivförmåga. Tillsammans med lärare och elever ska projektet identifiera vad som behöver anpassas, testa olika arbetssätt i klassrummen och utvärdera elevernas upplevelse och resultat. Utifrån det skapas arbetssätt och metoder som samlas i ett material som beskriver hur pedagogiken kan användas i teckenspråkig undervisning. Det ska också finnas konkreta exempel på lektionsplaneringar för olika ämnen och årskurser. Efter projektet ska det finnas en undervisningsmodell och ett metodmaterial för skolor som undervisar teckenspråkiga elever. Materialet ska spridas via föreningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det kommer också finnas kompetensutvecklingsinsatser kopplat till metoderna.

Tilläggsbeslut

BOLLNÄS

Bollnäs Simsällskap har fått stöd med 960 144 kr för Civilsamhället i samverkan - Ett föreningsliv för alla

Civilsamhället i Samverkan – Ett föreningsliv för alla är ett projekt som syftar till att engagera barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning till att vara mer fysiskt aktiva och att ha en meningsfull fritid. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med åtta månader. Med detta tilläggsbeslut kommer projektets nuvarande verksamhet att kunna fortsätta. Bollnäs kommun har för avsikt att finansiera verksamheten efter tilläggsperiodens slut.

GÖTEBORG

MR-piloterna Ideell förening har fått stöd med 1 922 649 kr för Barnrättsdetektiverna

Syftet med Barnrättsdetektiverna är att öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen samt vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare tvååriga projektet med ytterligare ett år. Den pågående corona-pandemin har dels ökat behovet av projektet, dels har det försvårat projektets genomförande i viktiga delar. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna sprida läromedlet till elever och lärare på lågstadiet.

GÖTEBORG

KulturUngdom har fått stöd med 116 000 kr för Filmplats

I projektet Filmplats samlar KulturUngdom unga för att genom skapande av rörliga bilder öka intresset för och engagemanget i demokrati, mänskliga rättigheter och den egna orten. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet klara ökade kostnader under det sista året på grund av corona-pandemin.

LEKSAND

Föreningen Himlaspelet har fått stöd med 1 346 706 kr för Dalakulturens teater

Projektet startar med att elever på Leksands folkhögskola och Sätergläntan (Institutet för slöjd och hantverk) arbetar med att sätta upp föreställningen Himlaspelet i form av en marionetteaterföreställning sommaren/hösten 2017. Föreställningen kommer därefter visas för kommunens samtliga grundskolor. Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med 10 månader. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna planera en kursplan där kommunens elever kan välja att förkovra sig i marionetteaterns alla olika delar. Under hösten 2021 startar sedan kursen i Leksands kulturskolas regi.

STOCKHOLM

Suicide Zero har fått stöd med 1 249 165 kr för Livsviktiga snack (före detta Vi minskar självmorden)

Detta projekt syftar till att anpassa och vidareutveckla befintliga evidensbaserade och erkända metoder så att föräldrar och andra vuxna runt yngre barn, 9-11 år, kan få de verktyg som behövs för att tidigt fånga och förebygga psykisk ohälsa hos barnen. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att få större spridning och ge möjlighet för fler att tillgodogöra sig allt material i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa hos barn.

STOCKHOLM

Mind har fått stöd med 1 009 720 kr för Oss unga emellan - Folkbildning och samtalsverktyg till unga om psykisk ohälsa

Mind ska tillsammans med studieförbundet Bilda ta fram olika verktyg med syfte att öka kunskap om psykisk ohälsa, minska stigma och stärka beredskapen att agera när man själv eller andra drabbas av psykisk ohälsa. Målgruppen är unga personer mellan 15 och 19 år. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet kunna skapa ett material som bättre speglar målgruppen och kunna anpassa materialet till olika typer av verksamheter. Tillägget kommer även att kompensera för svårigheter som tillkommit beroende på corona-pandemin. Tillägget kommer att stärka projektets överlevnad.

SUNDBYBERG

Blodcancerförbundet har fått stöd med 1 011 581 kr för Livskraft

Blodcancerförbundet ska tillsammans med flera olika cancerpatientföreningar skapa förutsättningar för stöd och tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga. Projektet riktar sig främst till personer som avslutat sin cancerbehandling. Genom beslutet förlängs projektet med ett år från tvåårigt till treårigt. Tilläggsstödet avser att täcka kostnader som tillkommer i projektet med anledning av förlängningen.

UMEÅ

SUB - Riksförbundet För Subkultur har fått stöd med 142 309 kr för RTSI - En kunskapsfråga?

Projektets syfte är öka kunskapen om alternativa subkulturers utanförskap i samhället och riktar sig till unga och personer med funktionsnedsättning med eller utan en subkulturell identitet. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna sprida sina resultat och det material som tagits fram trots den pågående corona-pandemin.

VISBY

Demokrati för Barns Framtid Gotland (DBF Gotland) har fått stöd med 398 871 kr för Ungdomskooperativ inom musik och film på Gotland

Föreningen vill skapa en plattform för unga nyanlända på Gotland. Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna genomföra de planerade projektaktiviteter som senarelagts på grund av den pågående corona-pandemin. Förlängningen av projektet stärker verksamhetens överlevnad efter projekttiden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2020-10-27.