Till innehållet

Projektstöd september 2023

Beslutade projektstöd

Sorterade efter ort i bokstavsordning

BAGARMOSSEN
Svenska med baby får stöd med 7 007 627 kr för "Extra mor- och farföräldrar - tre generationer möts"

Projektets mål är att bidra till ökad inkludering av små barn (0-2 år) till föräldrar som är nya i Sverige eller utlandsfödda. Detta ska göras genom att utveckla en metod med språkträningsgrupper där svensktalande personer 65 år eller äldre är volontärer. Projektet ska därigenom bidra till ökad integration, redan vid tidig ålder, skapa generationsöverskridande möten samt minska ofrivillig ensamhet bland äldre personer.

Samarbete kommer att ske med seniororganisationer och stadsdelsförvaltningar i Stockholm med målsättningen att projektet ska integreras i Svenska med babys ordinarie verksamhet. Under projektets sista år kommer metoden och erfarenheterna att presenteras för fler aktörer på andra platser i Sverige.

BUNKEFLOSTRAND
Drivkraft Malmö Ideell Förening får stöd med 3 523 321 kr för "Jag har också NPF!"

Föreningen Drivkraft ska utveckla sin befintliga läxhjälps- och mentorskapsverksamhet för barn och unga så att den anpassas för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Genom att ta fram och erbjuda intern utbildning för föreningens volontärer ska målgruppens individuella behov lyftas fram. Syftet är att minska stigmat kring NPF och skapa hållbara mentorsrelationer genom att utveckla en palett av verktyg som volontärerna kan använda i mötet med målgruppen.

JÄRFÄLLA
Wermdö Parkour & Gymnastikförening får stöd med 8 353 134 kr för Digiparks

Projektet ska undersöka hur mobiltelefoner, surfplattor och andra enkla digitala enheter kan användas för att främja barns och ungdomars rörelse, oavsett funktionsvariation. Man ska i samverkan med skola, fritidsverksamheter, kommuner och ideella aktörer ta fram en metod för hur man med hjälp av digital teknik kan skapa ett mervärde på fysiska platser som lekplatser, skolgårdar och spontanidrottsplatser.

Metoderna ska samlas i en guide som ska inspirera och vägleda skolpersonal, fritidsledare och föreningar i att och hur de kan använda sig av digitala lösningar på ett sätt som ökar fysisk aktivitet, och av kommuner i planeringen av rörelseytor för att genom digital teknik förhöja upplevelsen av platsen och erbjuda fler aktiviteter. Ambitionen är också att projektet ska resultera i vad som enligt sökande är landets första hybridpark med en både fysisk och en digital dimension, genom integrerade digitala zoner i den fysiska parken.

KATRINEHOLM
Riksförbundet Sveriges 4H får stöd med 3 675 956 kr för "Psykisk hälsa på 4H-gården"

Projektet ska ta fram ett kompetenspaket om psykisk hälsa hos barn som ska kunna användas inom Sveriges 4H. Paketet består av en modell för kompetensutveckling av ledare och personal och ett metodmaterial för att starta hälsogrupper. 4H-gårdar ger barn en möjlighet att lära sig om djur och natur. Att vara tillsammans med djur är för många en lindring när det psykiska måendet sviktar. 4H vänder sig till alla barn och unga, och bland de barn som hittar till 4H finns det en stor grupp som mår psykiskt dåligt. Ett mål med projektet är att öka kompetensen hos personal och ledare om barn och psykisk hälsa för att bli tryggare i rollen som förebild.

Hälsogrupper skapar en tryggt rum där deltagarna kan diskutera svåra frågor som är relevanta i deras liv, under ledning av en kompetent kursledare. De vänder sig till barn och unga mellan 10 och 16 år. Projektet ska ta fram ett material så att det blir möjligt för en 4H-gård att starta en hälsogrupp.

Kompetenspaketet ska tas fram i nära samarbete med målgruppen och i samverkan med studieförbund och intresseorganisationer. Efter projektets slut ska hälsogrupperna och modellen för kompetensutveckling vara en del av 4H-rörelsens ordinarie verksamhet.

MALMÖ
Stiftelsen Botildenborg får stöd med 7 251 148 kr för "Odla Tillsammans"

"Projektets syfte är att motverka ensamhet och bidra till förbättrad hälsa hos äldre personer. Projektet syftar även till att skapa gemenskap över generationsgränserna genom möten som tar sin utgångspunkt i odling och matlagning tillsammans.
Barnen som deltar i projektet har till stor del utländsk bakgrund och saknar i många fall mor- och farföräldrar. Projektet skapar möjligheter till möten mellan generationer och kulturer som annars inte sker.

Projektets aktiviteter och metodutveckling sker på Botildenborg där det finns möjlighet att ha verksamhet året om. Malmö stad är en nära samarbetspart i projektet och det sista projektåret ska vissa delar av projektet flytta till någon eller några av kommunens träffpunkter där aktiviteterna bör kunna fortleva efter projektet. Projektets metoder mynnar ut i en handbok som är tillgänglig för såväl kommuner som civilsamhällesaktörer att använda.

SOLLENTUNA
Parkinsonförening Norrort får stöd med 777 580 kr för "Ping Pong Parkinson"

Målet är att utveckla ett speciellt anpassat uppvärmnings- och nedvarvningsprogram i samband med bordtennisträning för personer med Parkinsons sjukdom. Projektet ska genomföras av en grupp som startade sin pingisträning i samband med en pilotstudie vid Karolinska institutet. Pingisträningen har varit mycket uppskattad och verkar vara välgörande för målgruppen.

Syftet med projektet är att underlätta för målgruppen att kunna spela pingis på ett säkert och hållbart sätt. Eftersom Parkinsons sjukdom oftast ger motoriska symptom som nedsatt rörelseförmåga, stelhet, skakningar och försämrad balans är övningar som värmer och mjukar upp muskler och leder viktiga för att kunna inte skada sig i samband med pingisträning.

Projektet ska samarbeta Parkinsonförbundet och med andra föreningar som erbjuder bordtennis för målgruppen. Efter projektets slut ska övningarna vara integrerade i målgruppens ordinarie bordtennisträning.

SOLNA
Riksförbundet FUB får stöd med 7 086 096 kr för "Mötas och Må bra"

Projektet riktar sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism och som är över 50 år. I projektet ska man utveckla nya sorters fysiska och digitala mötesplatser i syfte att bygga sociala nätverk och skapa gemenskap för att stärka den psykiska och fysiska hälsan hos målgruppen. Målgruppen får tillgång till aktiviteter som är anpassade och välkomnande.

Projektet drivs i nära samverkan med målgruppen som fungerar som referenspersoner i projektet. Ett material med samtalsstöd kring vardagsprat men även om sorg och död ska tas fram. Projektet samverkar med och medfinansieras av Göteborgs stad, Södertälje kommun, Stockholms stad och Forum Carpe men har även en nära samverkan med Autism Sverige, arvsfondsprojektet SKILLS, Studieförbundet Vuxenskolan samt Sveriges Kommuner och Regioner. Förhoppningen är att delar av projektet kan leva vidare hos dessa aktörer. Metodmaterialet kommer att kunna laddas ner kostnadsfritt för andra intressenter, även efter att projektet är avslutat.

STOCKHOLM
Transammans - förbundet för transpersoner och närstående, får stöd med 6 718 194 kr för "Transliv

Syftet med projektet är att äldre transpersoner ska känna ökad trygghet i vård- och omsorgssituationer, få ett respektfullt bemötande samt känna ökad trygghet och livskvalitet i åldrandet. Projektets mål är att skapa ett äldrenätverk bestående av äldre transpersoner inom ramen för Transammans som organisation. I projektet ska äldrenätverket delta i arbetet att ta fram en handbok, en webbutbildning och tillhörande filmer samt en broschyr.

Materialet tas fram i samverkan med vård- och omsorgspersonal i flera regioner och kommuner. Under projekttiden kommer regioner och kommuner erbjudas ett utbildningspaket utifrån materialet som tas fram. Efter projektslut kommer webbutbildningen finnas tillgänglig gratis på Transammans webbplats. Efter projektslut kan Transammans ordinarie verksamhet erbjuda en fördjupad utbildning.

SUNDBYBERG
Dövas Kulturarvscentrum får stöd med 10 722 853 kr för "Dövas Kulturarvscentrum"

Sveriges Dövas Riksförbund ska etablera ett fysiskt och digitalt kulturarvscentrum/museum för döva med säte vid Västanviks folkhögskola i Leksand. Målet är att bevara, ställa ut och utveckla dövas kulturarv. Målgrupperna är döva, hörselskadade, dövblinda och andra med intresse för dövas kulturarv och historia. För att säkerställa kompetens kring både dövas kulturarv och museiverksamhet i stort ska man samarbeta med bland andra Föreningen Pär Aron Borgs vänner, Dalarnas museum, Örebro läns museum och Arkivcentrum Örebro län.

Efter projekttiden ska verksamheten bestå av bas-, tema- och vandringsutställningar samt kunskapsuppbyggnad kring dövas kulturarv genom bland annat dövstudier, seminarier, workshops och samverkan med forskningen. Ambitionen är att kunna verka nationellt i samarbete med övriga museisektorn med syftet att öka kunskapen om dövas kulturarv i hela samhället.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2023-10-03.