Till innehållet

Gott liv som äldre - aktiviteter och boende för personer med IF

Projektet drevs av: Länsförbundet FUB Västmanland

Beskrivning av projektet

Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Projektet ska ta reda på hur personer med intellektuell funktionsnedsättning själva tänker kring åldrande och livet som äldre och uppmärksamma de utmaningar som är förknippade med intellektuell funktionsnedsättning, åldrande, boende och aktiviteter.

Föreningen har tagit kontakt med några kommuner i landet som erbjuder bra aktiviteter och/eller bra boenden för målgruppen. För att få en så rättvisande och genomlyst bild av respektive boende och aktivitet som möjligt ska projektgruppen intervjua personer med en intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga/närstående, personal och beslutsfattare.

Intervjuerna ska sammanställas och presenteras i två idéskrifter med exempel på bra, fungerande boenden och meningsfulla aktiviteter för målgruppen. Båda skrifterna kommer att kunna laddas ner gratis från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats. En studiecirkel som tar upp frågor som rör åldrande och pensionering för målgruppen ska också utvecklas. Tanken är att målgruppen efter genomgången utbildning ska kunna anlitas av kommuner och organisationer för konsultation.

I takt med att andelen äldre med intellektuell funktionsnedsättning växer, ökar också behovet av mer kunskap hos såväl målgruppen som hos organisationer och kommuner. Det insamlade underlaget och intervjuerna ska utgöra underlag till studiecirklar om åldrande, boende och aktiviteter för personer med måttlig/lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar kommer också att erbjudas utbildning i frågor som rör åldrande, boende och aktiviteter. Efter projekttiden kommer det framtagna materialet att finnas tillgängligt på SKR:s webbsida. Studieförbundet Vuxenskolan kommer också erbjuda studiecirklar om att gå i pension som till exempel kan användas på dagliga verksamheter inför pensioneringen.

Efter projektet

Projektet pågick under pandemin och man var tvungen att anpassa intervjuerna efter det. Vissa intervjuer genomfördes digitalt medan intervjuerna med projektets primära målgrupp, personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF), alltid intervjuades på plats och samtliga inplanerade möten genomfördes.

Frågan om åldrande och IF lyftes under projekttiden och har fått stor uppmärksamhet. Projektet har nått ut till många i sociala medier, genom föreläsningar, media och genom det material som tagits fram under projekttiden. Projektets syfte var också att lyfta goda exempel på boende och aktiviteter för målgruppen samt utarbeta konkreta arbetsmetoder kring hur personer med IF ska kunna bli mer delaktiga och kunna fatta informerade beslut kring sina liv.

Flera kommuner och verksamheter har påbörjat ett förändringsarbete. Från en kommun har det kommit en direkt fråga om att få tips och råd vid planering av äldreboende för personer med IF. Andra kommuner har velat få tips och råd inför det förändringsarbete de ska inleda. De utbildade seniorexperterna finns tillgängliga för konsultation. Arbetssättet och metoderna som tagits fram används och erfarenheterna från det här projektet tas med i ett nytt projekt. Kunskapsmaterialet som tagits fram finns kostnadsfritt att ladda ner på SKR:s webbplats och är länkat på flera andra sidor. SKR har även åtagit sig att uppdatera materialet vid behov. Det utvecklings- och utbildningsarbete som kommunerna kommer behöva bedriva bekostas av kommunerna och organisationerna själva.

Kunskapsmaterialet på SKR:s webbplats

Beviljat belopp

8 078 998 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2021 och avslutades i mars 2024.

Beviljat belopp

8 078 998 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2021 och avslutades i mars 2024.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-12.