Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Gott liv som äldre - aktiviteter och boende för personer med IF

Projektet drivs av: Länsförbundet FUB Västmanland

Beskrivning av projektet

Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning

I takt med att andelen äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF) växer, ökar också behovet av kunskap hos såväl målgruppen som hos organisationer och kommuner. I dagsläget saknas ofta både kunskaper och åtgärder när det gäller aktiviteter och boende för äldre personer med IF.

I detta nationella projekt ska vi ta fram goda exempel på boendeformer och aktiviteter för äldre personer med IF. Vi kommer också att utbilda fyra grupper med äldre personer med IF till experter på åldrande. Vårt mål är att öka kunskap, sprida goda exempel och öka delaktigheten.

Projektet kommer att:

  • Undersöka bra boenden i fyra kommuner samt bra aktiviteter som anordnas i fyra andra kommuner. För att få en så rättvisande och genomlyst bild av respektive boende och aktivitet som möjligt ska projektteamet intervjua personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga/gode män, personal och beslutsfattare
  • I samarbete med lokala FUB föreningar och Studieförbundet Vuxenskolan starta studiecirklar i ytterligare fyra kommuner. Målgruppen är personer med IF från 50 år och uppåt som utbildas till experter på åldrande. Detta görs genom att undersöka olika aspekter av åldrande på olika sätt, exempelvis studiebesök på äldreboende, läsa material, se filmer och diskutera, med mera. Projektteamet kommer träffa grupperna regelbundet för avstämning och för gemensamt lärande. Expertgrupperna ska dela med sig av sina erfarenheter och rapportera på sociala medier varje vecka.
  • Presentera resultaten i ytterligare fyra kommuner på speciella lanseringsdagar.

Totalt är 16 olika kommuner, spridda i landet, på olika sätt involverade i projektet.

Resultat och mål

Målet är att öka kunskap, sprida goda exempel och öka delaktigheten för så väl personer med IF som för kommuner, verksamheter inom området och beslutsfattare. En mängd material och idéskrifter kommer att produceras som stöd i arbetet att hitta bra lösningar och arbetsmetoder, bland annat :

  • Idé- och exempelmaterial kring aktiviteter och boende för äldre personer med IF
  • Metodstöd och beslutsstöd för flytt till nytt boende
  • Metodstöd samt en studiecirkel för att förbereda pension.

Materialet ska finnas dels för dem som stödjer eller fattar beslut angående personer med IF samt på lättläst för personer med IF. Materialet kommer finnas för gratis nedladdning på SKR:s webbsida.

Samarbeten

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) delfinansierar projektet genom att bidra med arbets- och mötesplatser, avsätta handläggartid etcetera. FUB-föreningar bidrar genom att göra ideella arbetsinsatser. Följande organisationer är samarbetspartners och stödjer projektet: Riksförbundet FUB, Autism och Aspergerförbundet, Svenska Downföreningen, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Studieförbundet Vuxenskolan (SV) samt Forum Carpe.

Beviljat belopp

8 078 998 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Beviljat belopp

8 078 998 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Sidan uppdaterades 2021-08-10.