Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

KNAS HEMMA

Projektet drivs av: Barnombudet i Uppsala

Beskrivning av projektet

KNAS HEMMA: ungas perspektiv på familjehem och HVB-hem är en ideell ungdomsförening som syftar till att lyfta fram barns och ungas egna perspektiv och erfarenheter av samhällsplaceringar. Projektet drivs av Barnombudet i Uppsala.

Vår vision och mål är att barn och unga ska få kunskap om barnets rättigheter i familjehem/HVB-hem och vara delaktiga i de beslut som rör dem, vara med och påverka, bestämma och uttrycka sina önskemål. Vi vill att barns och ungas perspektiv ska ingå i familjehemsutbildningarna i Sverige och därför utbildar vi ambassadörer/coacher för detta. Vårt mål är att unga människor ska växa och stärkas genom att delta i Knas hemma och vi vill att Knas hemma ska fungera som ett nätverk för barn och unga inom familjehemsvården i Sverige. Projektets syfte ät att skapa nya möjligheter och arenor för de barn och ungdomar som idag är placerad i familjehemsvård eller på HVB-hem att själva vara aktiva och få ett större inflytande över sina liv. Målgrupp för projektet är primärt alla de barn och unga som bor i familjehem och annan institutionell samhällsvård. Sekundär målgrupp är vårdnadshavare, skolpersonal, kommun och socialtjänst, polis, frivilligorganisationer, primärvård, familjerätt och domstolar, överförmyndare, godeman, även högskolor med utbildningar inom pedagogik, social/vård- och rättsfrågor.   

Teoretiska grunder och praktiska tillvägagångssätt Projektet arbetar utifrån metoder inom fältet, Communication for development (C4D) som består av ett brett utbud av metoder som bygger på dialog, deltagande och utbyte av kunskap och information, allt i syfte att skapa ökad delaktighet och en hållbar social förändring. C4D innebär att förstå människor, deras erfarenheter och värderingar, sociala och kulturella normer som formar deras liv. Det handlar om att engagera barn och ungdomar genom att lyssna på hur de själva identifierar problem, föreslår lösningar och agerar utifrån dem. C4D kan betraktas som en tvåvägsprocess för att dela idéer och kunskap med hjälp av en rad olika kommunikationsverktyg och metoder som gör det möjligt för individer och grupper att själva agera för att förbättra sina egna liv. Vi arbetar tillsammans med ungdomar för att deras rättigheter och röster ska stärkas och genom att visa, berätta och förklara utifrån deras egna perspektiv och erfarenheter. Vi vill skapa en bred kunskaps- och berättarbank bestående av erfarenheter, perspektiv och förslag på förbättringar berättade av ungdomarna själva. 

Som rättighetsprojekt vill vi skapa en bredare opinion i frågor som rör familjehemsvård genom att skapa utrymme för barn och ungas röster och delaktighet, där deras perspektiv står i fokus. Detta tror vi kan stärka de ungdomar som deltar i projektet ytterligare. Vi erbjuder även de som är över 18 år att genomgå en ledarskapsutbildning med inrikting på Barnkonventionen för att bli Knas hemma:s egna ambassadörer. Vi vill med detta erbjuda kommuner och privata aktörer som ger familjehemsutbildningar att inkludera barns- och ungdomars perspektiv i deras familjehemsutbildningar. Ambassadörerna kommer även att vara delaktiga i arbetet med informationsspridning på konferenser, föreläsningar och seminarier och som kommer att hållas nationellt. Vår förhoppning är att Knas hemma i framtiden drivs av ungdomarna själva och som en fristående ungdomsorganisation där ambassadörernas roll blir som ungdomsledare och projektledare.

Kreativa workshopar och delaktighetsprocesser Vi håller workshopar tillsammans med ungdomarna som utgår från deras egna erfarenheter och upplevelser och där vi arbetar med olika medskapande och processinriktade metoder genom kreativ Storytelling exempelvis via film, radio, musik, Minecraft, noveller, teater etc och som resulterar i deras egna berättelser. Eftersom projektets deltagare är spridda över landet, används i första hand sociala medier som kommunikationsform där ungdomarna är med och påvekar med deras egna förslag och tankar kring hur projektet ska utvecklas. Vi har en stark policy vad gäller sekretess där ungdomarna själva väljer hur mycket de vill delta, berätta och kan välja att vara anonyma. Barn och ungas rättigheter – röster och delaktighet Projektet grundar sig i FN:s Barnkonvention och där målgruppen får utbildning om deras rättigheter och möjligheter. Vi arbetar också ständigt med att utveckla nya former för ökad delaktighet och inkludering där barn och ungas röster får komma till tals i demokratiska former under projektets gång.

Vi samarbetar med olika myndigheter, organisationer och ideella föreningar för att på bästa sätt stärka barns och ungas rättigheter och höja deras status inom familjehem och HVB. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2013 och avslutades i juli 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2013 och avslutades i juli 2016.

Kontakt

Ort
Nationellt
Sidan uppdaterades 2020-06-02.