Till innehållet

KNAS HEMMA

Projektet drevs av: Barnombudet i Uppsala

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa nya möjligheter och arenor för de barn och ungdomar som idag är placerade i familjehemsvård eller på HVB-hem att själva vara aktiva och få ett större inflytande över sina liv.

Målgrupp för projektet är primärt alla de barn och unga som bor i familjehem och annan institutionell samhällsvård. Sekundära målgrupper är vårdnadshavare, skolpersonal, kommun och socialtjänst, polis, frivilligorganisationer, primärvård, familjerätt och domstolar, överförmyndare, godeman, även högskolor med utbildningar inom pedagogik, social/vård- och rättsfrågor.

Teoretiska grunder och praktiska tillvägagångssätt

Projektet arbetar utifrån metoder inom fältet, Communication for development (C4D) som består av ett brett utbud av metoder som bygger på dialog, deltagande och utbyte av kunskap och information, allt i syfte att skapa ökad delaktighet och en hållbar social förändring. C4D innebär att förstå människor, deras erfarenheter och värderingar, sociala och kulturella normer som formar deras liv. Det handlar om att engagera barn och ungdomar genom att lyssna på hur de själva identifierar problem, föreslår lösningar och agerar utifrån dem. C4D kan betraktas som en tvåvägsprocess för att dela idéer och kunskap med hjälp av en rad olika kommunikationsverktyg och metoder som gör det möjligt för individer och grupper att själva agera för att förbättra sina egna liv. Projektet arbetar tillsammans med ungdomar för att deras rättigheter och röster ska stärkas och genom att visa, berätta och förklara utifrån deras egna perspektiv och erfarenheter. Vi vill skapa en bred kunskaps- och berättarbank bestående av erfarenheter, perspektiv och förslag på förbättringar berättade av ungdomarna själva.

Som rättighetsprojekt vill man skapa en bredare opinion i frågor som rör familjehemsvård genom att skapa utrymme för barn och ungas röster och delaktighet, där deras perspektiv står i fokus.

Projektet erbjuder även de som är över 18 år att genomgå en ledarskapsutbildning med inrikting på barnkonventionen för att bli Knas hemma:s egna ambassadörer. Vår förhoppning är att Knas hemma i framtiden drivs av ungdomarna själva och som en fristående ungdomsorganisation där ambassadörernas roll blir som ungdomsledare och projektledare.

Kreativa workshopar och delaktighetsprocesser

Projektet anordnar workshopar tillsammans med ungdomarna som utgår från deras egna erfarenheter och upplevelser. Där arbetar de med olika medskapande och processinriktade metoder genom kreativ storytelling exempelvis via film, radio, musik, Minecraft, noveller, teater etcetera och som resulterar i deras egna berättelser. Eftersom projektets deltagare är spridda över landet, används i första hand sociala medier som kommunikationsform där ungdomarna är med och påvekar med sina egna förslag och tankar kring hur projektet ska utvecklas. Projektet har en stark policy vad gäller sekretess där ungdomarna själva väljer hur mycket de vill delta, berätta och kan välja att vara anonyma.

Barn och ungas rättigheter – röster och delaktighet

Projektet grundar sig i FN:s barnkonvention och målgruppen får utbildning om sina rättigheter och möjligheter. Projektet arbetar också ständigt med att utveckla nya former för ökad delaktighet och inkludering där barn och ungas röster får komma till tals i demokratiska former under projektets gång.

Projektet samarbetar med olika myndigheter, organisationer och ideella föreningar för att på bästa sätt stärka barns och ungas rättigheter och höja deras status inom familjehem och HVB.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2013 och avslutades i juli 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2013 och avslutades i juli 2016.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • SPRAK in motion

    Projektet ska underlätta språkinlärningen för nyanlända och göra inlärningen lustfylld genom att använda teater och dramapedagogik i…

  • Orda - kreativt skrivande för personer med intellektuell funktionsnedsättning

    Projektet ska utveckla Orda-grupper inom vilka personer med intellektuell funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka…

  • Tillsammans

    Projektet är ett integrationsprojekt som ska skapa en plattform och mötesplats för nyanlända ungdomar i Uppsala som genom ishockey får nya kontakter…

Sidan uppdaterades 2021-05-06.