Till innehållet

Min mening

Projektet drevs av: Växjö kommun

Beskrivning av projektet

Min mening, ett projekt som syftar till att öka medbestämmandet för människor med omfattande funktionsnedsättningar genom att utbilda gode män i kunskapen att kommunicera på fler sätt än med tal.

Människor med svårighet att föra sin egen talan kan få hjälp av en god man. Fungerande kommunikation är en förutsättning för medbestämmande. För att människor med kommunikationssvårigheter ska kunna delta i beslut och få förutsättningar att själva påverka sin situation krävs individuella anpassningar. Många behöver Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att kunna kommunicera med omvärlden Olika former av AKK bör kunna ligga till grund för exempelvis genomförandeplaner, målplaneringar, individuella planer och liknande. För att de gode männen skall kunna ta reda på sin huvudmans åsikter krävs kunskap om AKK och förmåga att ta ställning. Syftet med projektet är att ta fram en utbildning åt de gode männen kring dessa frågor. Projektets målgrupp är vuxna personer med beslut om LSS-insatser och god man. Projektet syftar till att ge gode män kunskap för att ge målgruppen möjlighet att uttrycka sin mening.

 Projektet övergripande målsättning är ökat medbestämmande för personer med omfattande kognitiva funktionshinder i enlighet med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Utbildningen av gode män förväntas öka möjligheten för målgruppen att vara mer delaktig i beslut som rör individen. Projektet syftar till ökad kunskap om AKK som stöd i kontakten mellan godemän och deras huvudmän. Specifika mål - Ta fram och pröva  en utbildningsmodell som syftar till att öka de gode männens kunskap om kommunikationssvårigheter och AKK samt utbilda dem i metoder på området. - Ta fram material, främst bilder som underlättar för godemän  att komma igång med AKK. - Utvärdera ovanstående insatser ur ett flertal perspektiv såsom huvudmännen/brukarna, gode män, och kommunens genomförandeplaner - Sprida information om den utprövade utbildningsmodellen.

Under projektets gång får vi reda på mer vad personerna som har god man tycker är viktigt i fråga om medbestämmande, inflytande och god manskap. Samtidigt träffar vi och utbildar så många gode män som möjligt och får reda på vad de finner viktigt för att kunna slutföra sin uppgift på ett bra sätt. Erfarenheterna blir en kurs som vi kommer erbjuda nya gode män via överförmyndarnämnden i Växjö kommun. Vi kommer också kunna stötta en del gode män i mötet med sina huvudmän genom att erbjuda dem ett bildstödsmaterial att använda i kontakten med sina huvudmän.

Företrädare för målgruppen har deltagit i projektplaneringen genom föreningen FUB. Ordföranden har varit aktiv i ansökan och uppstart av projektet samt följer projektet regelbundet. Tre referensgrupper från målgruppen har bildats. En grupp är deltagare från Klippan, en underförening till FUB. Denna grupp har träffats några gånger och informerats om och diskuterat möjligheter och svårigheter med god man. Denna referensgrupp kommer också att bidra med enkätsvar och samtalsmattesamtal. Den andra gruppen är deltagare i daglig verksamhet vilka efter förfrågan deltagit genom enkät och samtalsmattesamtal. Den tredje gruppen är deltagare i den dagliga verksamhet där projektledaren annars arbetar. De bidrar genom att varje vecka kommunicera kring frågor som rör medbestämmande i sin egen vardag. De får också möjlighet att prova på samtalsmatta som redskap vid planeringen av sin dagliga verksamhet. Erfarenheterna från de tre referensgrupperna bidrar till material för att utbilda de gode männen.

Samarbete sker med Överförmyndarnämnden i Växjö kommun. De har deltagit i projektplaneringen samt erbjudit projektledningen att medverka i utbildningen av nya gode män. När en färdig kurs finns, kommer den att finnas med i Överförmyndarnämndens kursutbud för nya gode män. Växjö god man och förvaltarförening bidrar genom att finnas som ett bollplank för frågor kring godmanskapet. De har också samlat sina medlemmar till en informationsträff där vi fick chansen att träffa 75 gode män och erbjuda dem att gå kurs. DART i Göteborg och ISAAC-Sverige bidrar med sina djupa kunskaper kring AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation. De har också bidragit med information och material som stödjer projektledningens tanke om att samtalsmattemetoden är en relevant metod för gode män i kontakten med sina huvudmän. Linnéuniversitetet är, genom Lottie Giertz, aktiv i projektledningen och finns som ett stöd för projektledaren genom alla processer i projektet. Hon träffar också en av referensgrupperna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Prickens kompisar

    Projektet syftar till att skapa förebildsmaterial för barn och unga med funktionsnedsättning och att ta fram en arbetsmodell som bygger på flexibelt…

  • Kläder och möbler för alla

    Kooperativet Macken i Växjö vill med hjälp av formgivare, snickare och sömmerskor utveckla ett affärskoncept i att omskapa kläder och möbler för…

  • Funkisförmedlingen

    Projektet ska bryta isolering och utanförskap genom att stödja och vägleda personer med funktionsnedsättning att komma ut på den reguljära…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.