Till innehållet

Mötesplats Oviken: Fysisk aktivitet på ungdomars villkor

Projektet drivs av: Myssjö-Oviken IF

Beskrivning av projektet

Mötesplats Oviken är en satsning på en toppmodern anläggning för fritidssysselsättning och rekreation. Projektet skapa förutsättningar för alla barn att hitta en fritidssysselsättning på sina egna villkor.

För MOIF är det en självklarhet att alla medmänniskor, frånsett ålder, kön och etnicitet, ska ges möjligheten till fritidssysselsättning och rekreation. Den möjligheten ska inte enbart ges i centralorter och städer utan vi anser det som en rättighet att kunna bo, leva och utvecklas även på landsbygden. Ur denna synpunkt är projektet särskilt viktigt för att visa bygdens barn och unga att framtiden även kan finnas på landsbygden. Barn och ungdomar är den prioriterade målgruppen för MOIF, och sett till nuläget kan varken MOIF eller bygden tillgodose majoriteten av målgruppens behov. Alla barn har inte intresse eller möjlighet att kunna utöva traditionella sporter såsom fotboll och skidåkning. Genom en riktad och målmedveten satsning på utveckling av dagens verksamhet kan fler barn ges möjlighet att utöva sport på deras egna villkor och därmed kunna växa som både individ och lagmedlem. Sett till den stundande ohälsan bland barn, ungdomar och vuxna är en mångfald av aktiveringsmöjligheter viktigt för att motverka fysisk och psykisk ohälsa. Sett till undersökningen som genomfördes 2007 blev det tydligt att ett uppdämt behov fanns gällande ytterligare möjligheter till fritidssysselsättningar. Genom byggnationen av en bowlinghall i anslutning till Mötesplats Oviken avser MOIF att tillgodose detta uppdämda behov. För att förena och organisera de lokala intressenterna avser MOIF att starta en bowlingsektion parallellt med den ordinarie verksamheten när byggnationen är färdig. 

Att tillskapa möjligheter för ökade fritidssysselsättning för bygdens barn och unga är en, för MOIF, viktig målsättning med Mötesplats Oviken. Genom byggnationen av bowlinghallen kommer MOIF att nå ut till en ny målgrupp som idag inte är aktiv inom idrotten. Målet är att Mötesplats Oviken ska kunna erbjuda någonting för alla och MOIF ser byggnationen av bowlinghallen som ett viktigt steg för att minska utanförskapet bland bygdens unga. Tillika har MOIF som målsättning att Mötesplats Oviken ska bli en naturlig trygghetspunkt för bygdens barn och unga i vardagen. Samarbetet med Skol- IF har visat att det i dagsläget saknas en etablerad ungdomsverksamhet i bygden i form av fritidsgårdar. MOIF kommer därmed att utforma verksamheten så att anläggningen möjliggör en naturlig samlingspunkt där bygdens unga erbjuds såväl fysisk som psykisk stimulering. Genom att anställa en fritidsledare kommer de unga att erbjudas stöd och möjlighet till läxhjälp, vilket kommer att vara en positiv bidragande faktor till de ungas personliga utveckling. I samarbete med Mötesplats Oviken AB kommer Mötesplats Oviken att hållas öppet efter skoltid enbart för bygdens unga mellan 14.00- 18.00. Caféet kommer tillsammans med bowlinghallen att utgöra Ovikens framtida fritidsgård. 

Då Mötesplats Oviken kommer att uppföras i anslutning till den befintliga sport- och simhallen i Myrviken kommer anläggningen att hyras ut dagtid till Bergs kommun för den dagliga skolverksamheten. Kontraktet gentemot kommunen kommer att skrivas som ett långtidskontrakt, och kommer därmed att utgöra en fast och viktig inkomstkälla. Kvällstid kommer uthyrningsverksamhet att bedrivas och allmänheten ges möjligheter att lösa inträda för simhall och gym. Bowlinghallen och allaktivitetshallen kommer i första hand att hyras ut till olika föreningar, men övriga tider kommer att göras tillgänglig för allmänheten.

Projektet grundas på en undersökning där bygdens barn och ungdomar var den huvudsakliga målgruppen. Detta gör att de har utgjort en viktig målgrupp för såväl Mötesplats Oviken som MOIF. Under den tre år långa projekteringsfasen har Mötesplats Oviken och MOIF haft ett nära samarbete med eleverna vid Myrvikens skola via Skol- IF. Målsättningen med samarbetet har varit att framhäva och förtydliga de ungas behov, och på så sätt möjliggöra att mötesplatsens verksamhet i största möjliga utsträckning utformas enligt deras behov. För MOIF är samarbetet med ungdomarna särskilt viktigt då de ges möjlighet att få sin röst hörd och genom att ta tillvara deras önskemål ges bygdens barn och unga en självklar plats i samhället. Efter byggnationens färdigställande kommer de unga i stor utsträckning att utgöra de huvudsakliga besökarna, såväl dagtid som kvällstid. Samarbetet med Skol- IF kommer att fortsätta för att stärka deras inflytande och delaktighet i samhället även i framtiden. De unga kommer även via MOIFs bowlingsektion att ges möjlighet att påverka verksamheten, såväl inom sektionen som inom anläggningen. 

Projektet Mötesplats Oviken är ett resultat av ett aktivt samarbete mellan olika sektioner inom Ovikenbygden. MOIF har, som enda idrottsförening på orten, varit aktivt drivande i arbetet med att förverkliga drömmen om en ny allaktivitetshall och bowling. Tillika stöds projektet av Ovikens Företagarförening, Myrvikens skolas Skol- IF, Mötesplats Oviken AB samt Korpen Myrviken. 

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2014.

Kontakt

Ort
Oviken

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.