Till innehållet

Nätvaro - ett projekt mot näthat

Projektet drevs av: Uppsala Föreningsråd/Diskrimineringsbyrån Uppsala

Beskrivning av projektet

Nätvaro är ett projekt som drivs av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) i syfte att motverka näthat. Vi utvecklar bland annat utbildningar för att höja kunskaperna på området samt erbjuder juridisk rådgivning i näthatsrelaterade ärenden.

DU vill med projektet Nätvaro uppmärksamma de problem och möjligheter som internet medför i relation till att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Vi vill särskilt stärka unga människors tilltro till att de själva kan bidra till förändring och förbättring av rådande förhållanden på internet. Projektet har två grundläggande syften: - att utveckla det förebyggande arbetet i form av utbildningsinsatser riktat mot skolpersonal, ungdomar och stödjande organisationer och därmed höja kompetensen kring näthat i samhället samt - att ta fram en väl fungerande ärendehantering för att stödja individer som har blivit utsatta för kränkningar, diskriminering eller hatbrott på eller via Internet och därmed bidra till en säkrare och mer effektiv hantering av dessa brott Projektets primära målgrupp är ungdomar och vi riktar oss särskilt till ungdomar från sociala grupper som är särskilt utsatta för hatbrott. Vi vänder oss också till stödjande organisationer som kommer i kontakt med ungdomar, särskilt skolor och ideella föreningar. Projektet utreder även möjligheter för framtida företagssamarbete för att engagera näringslivet i arbetet mot näthat.

Projektets första år (2012) präglades av att skapa kontakter och kunskap kring området näthat och medarbetarna lade en grund för utbildningsverksamhet och ärendehantering som sedan kom igång ordentligt under år två (2013). DU lanserade då även Nätvaros hemsida, med möjlighet att göra anmälningar och med information om vår verksamhet. Nätvaros verksamhet påverkades också starkt av den mediala uppmärksamhet som  näthat fick under våren 2013. Projektets tredje och sista år (2014) kommer fokusera på att etablera och vidareutveckla det som vi har skapat under de två första åren. Med oss tar vi erfarenheter om bland annat betydelsen av att det förebyggande arbetet har en förankring i verkligheten genom ärendehanteringen och vikten av att diskutera näthatets relation till yttrandefrihet och demokrati men också vad vi kan förbättra i ärendehanteringen så att de som anmäler kan få bättre hjälp. Under år tre kommer vi också att vara mer aktiva i att sprida information om verksamheten. Vi hoppas därigenom kunna bidra till att frågan om näthat fortsätter att vara aktuell och ge andra organisationer inspiration i hur ett arbete rörande näthat kan se ut.

Nätvaro ska efter projekttidens slut implementeras i Diskrimineringsbyrån Uppsalas (DU) ordinarie verksamhet, så att de resultat som projektet Nätvaro utvecklat får goda förutsättningar att leva vidare. Vi vill även att de kunskaper och erfarenheter som projektet renderat skall komma samhället till godo. Projektet ska resultera i: - att det på DU finns en stödjande och rådgivande verksamhet för personer som känner sig utsatta för näthatsrelaterade brott. - att DU bedriver ett förebyggande arbete mot näthat som omfattar informationsspridning och utbildningsinsatser. - att DU har en hemsida med information om näthat, anmälningsförfarande och tips på andra stödjande funktioner på och utanför Internet. - att DU erbjuder företag ett stöd i att bemöta näthat. - att projektet har synliggjort frågan om näthat och spridit erfarenheterna från projektet till relevanta aktörer

Projektet Nätvaro vänder sig till en målgrupp som är särskilt utsatt för kränkningar, diskriminering och hatbrott på Internet. Den primära gruppen utgörs av ungdomar, som i hög utsträckning är vana internetanvändare men som inte alltid känner till sina rättigheter på internet. Forskning har också visat att minoritetsgrupper som är särskilt utsatta för hatbrott (afrosvenskar, romer, muslimer, judar, samt homo- och bisexuella och transpersoner) utanför nätet också blir särskilt utsatta på nätet. DU vill med projektet Nätvaro erbjuda ett särskilt stöd för organisationer och föreningar som arbetar med dessa grupper eftersom de i hög utsträckning är relativt resurssvaga. Våra erfarenheter från projektets andra år har visat att det har varit svårt att skapa och upprätthålla en specifik form för samverkan med representanter för målgruppen unga och marginaliserade grupper. Under projektets sista år kommer vi fortsätta arbeta med hur vi kan vända oss till ungdomsorganisationer som har någon form av ungdoms- och/eller minoritetsperspektiv, och framförallt rikta oss mot dessa grupper med information om projektet och de möjligheter som det ger.

Nätvaro har flertalet samarbeten. Vi har bland annat deltagit i möten med Uppsala kommun, polismyndigheten, lokala BRÅ och skolhuvudmän för att sprida kunskap om internetrelaterad diskriminering, kränkningar och hatbrott, samt om hur DU arbetar med ärendehantering. Vidare har vi stärkt projektets arbete genom nätverkande med relevanta aktörer, till exempel Citypolisens Hatbrottsgrupp, Studieförbundet Sensus, RFSL:s brottsofferjour, Sibship Society, Stiftelsen EXPO, Stiftelsen Friends, Ungdomsstyrelsen, Ung Media, Ungdom mot rasism, Föreningen Norden och Vasuma Inc.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Tillsammans

    Projektet är ett integrationsprojekt som ska skapa en plattform och mötesplats för nyanlända ungdomar i Uppsala som genom ishockey får nya kontakter…

  • Nationellt centrum för communityart och fred

  • Drakprojektet

    Drakprojektet är ett digitalt kultur- och folkbildningsprojekt som riktar sig till unga och unga vuxna med social fobi.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.