Till innehållet

Rörelserika offentliga anläggningar

Projektet drivs av: Stöckebygdens utveckling

Beskrivning av projektet

Föreningen ska tillsammans med målgruppen barn och unga 0-25 år utveckla miljöer och aktiviteter som stimulerar rörelserikedom.

Genom att lyfta in målgruppens tankar och idéer redan i planeringsstadiet av offentliga aktivitetsytor är målet att öka såväl delaktigheten som nyttjandet av anläggningar och rörelseytor. Föreningen ska använda metoden Deltagande Design i syfte att uppmärksamma de särskilda förutsättningar som målgruppen har i glesbygd där rörelseytor och aktivitetshus ofta behöver fylla många behov.

Ett vidare mål med projektet är att bidra med riktlinjer och checklistor till samhällsplanerare, arkitekter, beställare och utförare av rörelseytor i glesbygd där barns och ungas perspektiv utgör normen. Såväl under som efter projektet ska Stöckebygdens rörelseytor och aktivitetshus tjäna som inspiration till andra glesbygder i Sverige. Checklistor och riktlinjer som tas fram i projektet ska spridas genom utbildningar, workshoppar och föreläsningar och kan användas fritt av kommuner och andra som planerar för liknande rörelseytor.

Beviljat belopp

5 408 795 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i november 2023.

Beviljat belopp

5 408 795 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i november 2023.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Demokratiprojektet

    Projektets syfte är att öka barns och ungas delaktighet i den demokratiska processen inom idrottsföreningar.

  • AC Live

    Projektet vill skapa ett sammanhang för erfarenhetsutbyte och samarbete för att överbrygga de geografiska avstånden, jämna ut skillnader mellan…

  • Perspektivbyrån normkreativa metoder för likabehandling

    Projektet ska förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och…

Sidan uppdaterades 2020-11-06.