Till innehållet

Stroke/HjärnskadeForum

Projektet drevs av: Afasiföreningen i Stockholms län (AFASI)

Beskrivning av projektet

Ett samverkansprojekt mellan offentligt finansierade vårdgivare, fristående aktörer och ideella organisationer för att uppnå bästa möjliga stöd för personer med stroke/ förvärvad hjärnskada och deras närstående genom råd stöd, stimulans och kunskap.

Alla ska oberoende av sin hjärnskada kunna leva ett så självständigt och fullvärdigt liv som möjligt. Projektet syftar till att underlätta förutsättningarna för ett aktivt liv med bästa möjliga hälsa och livskvalitet för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående, genom att ge råd, stöd, stimulans och kunskap.

Det saknas idag organiserad samverkan mellan aktörer som arbetar med att stödja personer med stroke/ förvärvad hjärnskada och det är därför ingen som har en helhetsbild av vad som kan erbjudas och göras för målgruppen. Projektets övergripande mål är att bidra till förbättrad livskvalitet, främja rehabilitering och återgång till ett så aktivt liv som möjligt för personer med stroke/förvärvad hjärnskada. Detta vill vi uppnå genom att underlätta för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående att få tillgång till stöd, kunskap, rehabilitering och stimulans till aktivt liv som behövs i olika skeden av livet via en kanal.  För att uppnå detta avser projektet att etablera, vidmakthålla och utveckla nya former för samverkan mellan formella och informella aktörer och idéburna organisationer. För att detta skall kunna genomföras krävs ett samarbete mellan vårdgivare, akademin och patientorganisationer.  

Tanken är att Afasiföreningen i Stockholms län tillsammans med övriga idéburna intresseorganisationer och övriga aktörer på uppdrag av landsting och kommun ska driva och utveckla verksamheten vidare efter projekttidens utgång. Denna projektplan är avstämd med ledningen för Stockholms läns landsting.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

    Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

  • Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

    Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.