Till innehållet

Afasi - Kommunikation, delaktighet

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan framtagna metoder och verktyg för kommunikation och kognition för målgruppen och deras närstående.

Projektet inleds med en presentations- och informationsturné i respektive lokalförening på utvalda orter. Vid dessa mötestillfällen kommer projektgruppen även att försöka hitta personer ur målgruppen som är intresserade av att vara mentorer för andra personer som lever med afasi.

Resultatet av projektet blir ett informationsmaterial/broschyr samt metoder/verktyg för förbättrad kommunikation och kognitionshjälpmedel för målgruppen och deras närstående.

De delar i projektet som är av folkbildande karaktär kommer att drivas vidare av Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg i samverkan med länets Afasiföreningar. Nyttan av projektet kommer även att tas tillvara och spridas via den styr- och referensgrupp som ska knytas till projektet.

Efter projektet

Projektet har utvecklat ett Bildstödsmaterial som använts i Träffpunkt Afasi och som finns tillgängligt på Studieförbundet Vuxenskolan och Afasiförbundets hemsida. Projektet har även producerat foldern ”Vad har fungerat i min vardag”. Materialet till Musik med frågor kommer att finnas på Studieförbundet Vuxenskolan hemsida.

Projektet har genomfört en bildningsturné som innefattar aktivitetspaketen. Projektet har fortsatt med Träffpunkt Afasi, musik med frågor, rörelse för hälsan och kommunikation, lättare frågesport och styr- och referensmöten. Foldern ” Vad har fungerat i min vardag” har tryckts upp och delats ut till bland annat till afasiföreningar i Sverige, Afasiförbundet, logopedmottagningar och rehabiliteringsavdelningar i Gävleborg med flera.

Mentorverksamheten och Träffpunkt Afasi drivs vidare inom Gävleborgs Afasiförening. Namnet Träffpunkten kommer att bytas ut till Öppet Hus. På Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborgs hemsida kommer materialet med bildstöd och musik med frågor att finnas tillgängligt.

Beviljat belopp

3 980 438 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i oktober 2023.

Beviljat belopp

3 980 438 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Ort
Söderhamn

Liknande projekt

  • MINDSET

    Projektet ska tillsammans med målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med psykisk ohälsa och/eller…

  • Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer

    I projektet "Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer" samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska…

  • Vuxensyskon

    Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2024-02-29.