Till innehållet

Bestämma Trots Ålder

Projektet drevs av: Förbundet Vi Unga

Beskrivning av projektet

Bestämma Trots Ålder är ett projekt som drivs av Förbundet Vi Unga med syfte att skapa mer inkluderande metoder för unga inför, under och efter årsmöten. Målgruppen är barn och unga i åldersgruppen 6-12 år.

Projektet syftar till att skapa metoder som gör årsmöten tillgängliga för medlemmar som är yngre än tolv år och som är verksamma i ungdomsorganisationer. Målet är att Vi Unga och andra intresserade organisationer eller aktuella aktörer (till exempel studieförbund) har tillgång till och använder metoder som gör årsmöten tillgängliga för medlemmar yngre än tolv år i sitt dagliga arbete.

Det finns metoder för inkluderande årsmöten utifrån ungas förutsättningar, vilket ger reell makt och inflytande för unga. Metoderna implementeras och används av flertalet svenska organisationer.

Detta projekt är produkten av behov som Vi Ungas medlemsbas uppmärksammat och vi ser utvecklingen av de metoder som beskrivits ovan som en viktig del i vårt strategiska arbete med demokrati och tillgänglighet. Därför är det viktigt för oss att vi redan i detta skede planerar för hur projektet ska förankras i organisationen och införlivas i vårt löpande arbete. En central del av Vi Ungas verksamhet består av vår utbildningsverksamhet. Vi har lång erfarenhet av att jobba med utbildning gentemot våra medlemmar, och ser det därför som en naturlig metod att införliva projektets resultat i denna verksamhet. I praktiken kommer detta att innebära att vi använder projektets slutresultat som bas för att utveckla ett utbildningspaket med specifik inriktning på tillgängliggörande av årsmötesverksamheten. Förankringen i organisationen är en annan viktig faktor för fortlevnaden av de resultat som projektet ger upphov till. Detta kommer vi att jobba med genom att inkludera medlemmar aktivt i att identifiera behov och utveckling och testning av metoder.

Vi Ungas förbundsstämma har beslutat att projektet från början ska vara föremål för direkt insyn och input från organisationens medlemmar. Inom projektet inrättas därför en styrgrupp bestående av representanter från distrikt, föreningar, och förbundsstyrelse samt projektledare och eventuella samarbetsorganisationer. Styrgruppen ges funktionen att ge input i strategiska beslut inom projektet, tar del av inriktningar av verksamheten och agerar ambassadörer för verksamheten i den lokala och regionala verksamheten. Projektet kommer alltså att ha en projektledare som leder projektet och det dagliga arbetet framåt samt en styrgrupp som bistår i övergripande inriktningsfrågor, avgränsningsfrågor samt arbetsledning. Detta har vi lärt oss är det bästa sätt att arbeta i projekt då målgruppen och samarbetspartners får möjlighet att påverka projektet under dess gång och får stor insyn i det.

Tre organisationer har valts ut och knutits till projektet utifrån deras egen målgrupp och kunskapsbredd. Nedan följer en kort presentation av dessa tre. Studieförbundet Vuxenskolan - SV Studieförbundet Vuxenskolan har gjort till sin uppgift att inspirera, skapa verktyg och stödfunktioner som ökar möjligheterna att förverkliga idéer och drömmar. Tack vare deras kompetens, nätverk, över 200 kontor och god lokalkännedom arbetar de för att göra föreningsarbetet roligare, effektivare och mer framgångsrikt. Rädda Barnens Ungdomsförbund – RBUF Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla från 7- 25 år kan vara medlemmar. Ett förbund av barn och unga för barn och unga, med verksamhet som bygger på frivilligt engagemang. RBUF är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund, som kämpar för barnets rättigheter och för att Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, ska efterlevas och respekteras. RBUF har 14 lokalföreningar. Riksförbundet Unga Musikanter – RUM Riksförbundet Unga Musikanter är en organisation för alla barn och unga som spelar ett instrument, sjunger, dansar eller spelar teater. Bland förbundets 40 000 medlemmar och 400 lokalföreningar finns det massor av musik- och kulturaktiviteter av alla olika typer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

  • Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

    Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda…

  • Process Kedjan i Kriminalvården

    Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården. Arbetsverktyget är coachning och alla PK-coacher har…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.