Till innehållet

Frågar man inget får man inget veta

Projektet drivs av: Maskrosbarn

Beskrivning av projektet

Frågar man inget - får man inget veta vill öka kunskap och förståelse bland vuxna inom skola och socialtjänst för barn och unga med en hemmiljö som är präglad av föräldrars missbruk eller psykisk sjukdom.

Syftet med projektet är att öka kunskap och förståelse bland vuxna inom skola och socialtjänst för barn och unga med en hemmiljö präglad av föräldrars missbruk och/eller psykisk sjukdom.

Målsättningen är att målgruppen ska känna sig delaktig och lyssnad på och att projektet därmed blir en länk mellan målgruppen och professionella vuxna. I projektet ska 60 ungdomar ur föreningens målgrupp intervjuas om hur de skulle vilja att skolan i sin undervisning tar upp frågor om att växa upp i utsatta situationer, vilken typ av insats de skulle vilja se från socialtjänsten etc. Intervjumaterialet ska ligga till grund för en rapport med utsatta ungas egna röster om skola, vård, och socialtjänst. Föreningen kommer också att välja ut en mindre referensgrupp som får till uppgift att ta fram en mall för hur en lektion skulle kunna se ut, en checklista till vuxna som möter utsatta barn och ungdomar m.m. Referensgruppen kommer också att jobba med Barnkonventionen och välja ut sex artiklar som de tycker är extra viktiga.

I ett andra steg kommer föreningen att anordna fyra konferenser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå för vuxna verksamma inom socialtjänst, skola/fritids, BUP, vuxenpsykiatri, missbruksvård m.m. Maskrosbarnen kommer själva att medverka i seminarierna och förmedla ungdomarnas egna tankar och åsikter om hur man vill bli bemött och hur olika institutioner och verksamheter kan bli bättre på att hantera denna målgrupp. Allt material, rapport, fördjupningsmaterial från referensgruppen och dokumentation från seminarierna kommer att sammanställas och tillgängliggöras på föreningens hemsida. Projektet ingår Ungdomssatsningen Vi deltar!

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2010 och avslutades i december 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2010 och avslutades i december 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Samtal för ett liv fritt från våld

    Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med…

Sidan uppdaterades 2021-05-06.