Till innehållet

Hopp om jobb

Projektet drevs av: Beatebergs Hunddagis Ek. förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för unga med intellektuella funktionsnedsättningar att komma ut på arbetsmarknaden.

Det finns många unga personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS som skulle vilja ha ett jobb men det är inte lätt att närma sig arbetsmarknaden. Vårt projekt Hopp om jobb har som syfte att vara en länk mellan daglig verksamhet och arbetsmarknad. Inom projektet ska vi utveckla arbetsförberedande daglig verksamhetsplatser, sk korttidsplaceringar, där unga människor deltar i ett strukturerat program som ska föra dem närmare ett arbete. Under ett år får de först arbetspröva på Beatebergs hunddagis som är en riktig, men anpassad arbetsplats, för att sedan matchas mot en arbetsverksamhet, till exempel en organisation inom den sociala ekonomin. Både under arbetsprövningen på Beateberg och senare på arbetsverksamheten coachas och stöttas de av personal från projektet. 

Hopp om jobb har som mål att efter projekttiden, i april 2018, ha byggt upp en välfungerande och kvalitativ verksamhet med arbetsförberedande placeringar för personer med lindrig intellektuell funktionsvariation. Målsättningen är att 9 personer då ska hålla på med sin arbetsprövning alternativt redan ha genomgått en korttidsplacering inom projektet. Vår tanke är att vi genom Hopp om jobb ska bygga upp ett samarbete mellan offentlig sektor och den sociala ekonomin, t ex genom att stadsdelarna i Göteborg får kunskap om och kontakt med fler verksamheter inom den sociala ekonomin vilket kan leda till ökade möjligheter till arbete/sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inom projektet ska vi också utveckla ett strukturerat program för korttidsplaceringarna så att det blir en hållbar verksamhet inom Beatebergs hunddagis och dessutom en bra modell för andra verksamheter som vill jobba med arbetsförberedande daglig verksamhet.   Ett ytterligare mål är att hitta och skapa god kontakt med en mångfald av bra arbetsverksamheter, dvs arbetsplatser till exempel inom den sociala ekonomin där personerna kan utföra ett meningsfullt arbete utan att lön utgår. Det ska vara arbetsuppgifter av win-win-karaktär som annars inte skulle utförts. Då personerna som kommer ha korttidsplaceringarna är olika, med olika intressen, behov och förutsättningar, är en bredd på arbetsverksamheter viktig. 

Beatebergs hunddagis är ett socialt arbetskooperativ som startade 1996 och som drivs av personer med nedsatt arbetsförmåga. Tillsammans drivs ett hunddagis. En del av de som jobbar här har anställningar med stöttning av Arbetsförmedlingen, andra har daglig verksamhet enligt LSS. Till sin hjälp har föreningen handledare. När projekttiden är slut ska Beateberg ha byggt upp ett gott samarbete med flera av Göteborgs stadsdelar och en välfungerande verksamhet med korttidsplaceringar. Korttidsplaceringarna blir därefter en del av den egna verksamheten och Beatebergs hunddagis kommer fortsätta erbjuda arbetsförberedande korttidsplaceringar som då helt finansieras av att stadsdelarna betalar för tjänsten. 

Projektdeltagarna har stort inflytande på projektets utformning och innehåll. De kommer genom uppföljnings- och utvärderingssamtal kunna ge sin syn och sin feedback på projektet. Vad de själva har för intresse och önskemål är grundläggande för planeringen av personens tid på korttidsplaceringen. Vilken del av Beatebergs verksamhet som de vill arbetspröva inom påverkar de till stor del själva, liksom att välja till vilken arbetsverksamhet de vill gå vidare. Under tiden de arbetsprövar på Beateberg deltar de även vid arbetsplatsmöten och har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation såväl som Beateberg som arbetsplats. Beatebergs hunddagis är ett socialt arbetskooperativ som ägs och drivs av personer med nedsatt arbetsförmåga. Dessa kooperatörer kommer spela en viktig roll när projektdeltagarna arbetsprövar på Beateberg. Kooperatörerna kommer agera förebilder genom att introducera arbetsuppgifter för deltagarna och överlag visa hur det går till på en arbetsplats och i ett kooperativ. Innan projektdeltagarna börjar går samtliga på arbetsplatsen en workshop ”Att trivas på arbetet”. Flera personer i kooperativet som tidigare var långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa, och som nu är anställda med trygghetsanställning, fungerar utmärkt som sporre för projektdeltagarna. För att informationen ska nå alla och alla ska känna sig delaktiga i Hopp om jobb, har Beateberg projektmöten varannan vecka, då vi tar upp viktiga frågor kring projektet.  

Sociala resursförvaltningen inom Göteborgs stad har bidragit med stöd och goda råd vilket har varit en förutsättning för att få till stånd projektet Hopp om jobb. De hoppas på att vårt projekt får stor spridning i Göteborg och ser stora fördelar i att det är ett win-win-koncept som kan sammankoppla den offentliga sektorn och den sociala ekonomin ytterligare. Beatebergs hunddagis har redan gott samarbete med flera LSS-handläggare från olika stadsdelar i Göteborg. Vi vill utveckla detta och skapa ännu bättre samarbete och relationer till nyckelpersoner inom stadsdelarna. Dessa personer har stor möjlighet att påverka projektets form och innehåll och är betydelsefulla bollplank för oss i projektet när det gäller uppdragsgivarnas perspektiv. Under projektets gång kommer ett nätverk av arbetsverksamheter knytas till Beateberg. Redan nu har Beateberg ett stort kontaktnät inom den sociala ekonomin, och ingår i flera sammanhang där eventuella blivande arbetsverksamheter finns. Att vi skapar goda relationer och har en bra dialog om vad det innebär att vara en arbetsverksamhet inom projektet är viktigt för projektets framgång med att slussa ut deltagarna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Framtidens E-sport

    Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke…

  • Filmplats (tidigare Mitt hörn av världen)

    Projektet ska samla ungdomar mellan 16 och 25 år för att öka deras engagemang i demokratifrågor, vidga sina perspektiv kring ansvar och mänskliga…

  • Digidem Lab (tidigare Demokratihackers)

    Projektets syfte är att unga med hjälp av digitala verktyg ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska deltagande.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.