Till innehållet

Kärleken är fri

Projektet drevs av: Rädda Barnen

Beskrivning av projektet

Kärleken är fri (2014-2017) är ett Arvsfondsprojekt i samarbete mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg. Genom projektet vill samarbetsparterna utöka och stärka stödet till hedersutsatta.

Syftet med projektet Kärleken är Fri är att nå fler barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar och informera dessa om deras rättigheter, samt att stödet till utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld ska utvecklas och säkras. För att uppnå detta vill vi utveckla det arbete som påbörjats inom det befintliga projektet Det Handlar om Kärlek. Kärleken är Fri ska leda till att fler kommuner, stadsdelar och andra organisationer uppmärksammar och deltar i arbetet för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld, samt erbjuda stöd till utsatta.

För att uppnå syftet kommer vi genomföra följande fyra metodutvecklande delar, med tillhörande aktiviteter:

  • Skapa ett nätverk av frivilligorganisationer som arbetar med frågor kopplade till hedersrelaterade begränsningar och tillsammans med dessa organisationer utveckla ett nationellt stödforum för hedersutsatta samt skapa forum för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte inom nätverket.
  • Genomföra  en skolturné för att informera barn och unga om deras rättigheter tillsammans med en teaterföreställning, särskilt inriktat på Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå.
  • Utveckla pedagogiskt material kring hedersproblematik och stöd på internet riktat till skolpersonal.
  • Särskilt fokusera på pojkars utsatthet och begränsning utifrån deras dubbla roller som offer och förövare i hederskontexten.

Under projekttiden kommer det att föras diskussioner med medverkande frivilligorganisationer hur vi tillsammans ska driva arbetet vidare. Arbetet i storstäderna ska kopplas samman med Det Handlar om Kärleks koncept. Parallellt med skolturnén kommer lokala samverkansgrupper att byggas upp. Målet är att samverkansgrupperna ska förankras i kommunen och drivas av kommunen själva eller någon annan lokalt befintlig verksamhet. Dessa ansvarar sedan i framtiden för att genomföra skolveckor lokalt. Projektet kommer att förankras in i Rädda Barnens, samverkande organisationers och frivilligorganisationer från nätverkets ordinarie verksamheter så att dessa kan ta över och driva aktiviteterna vidare efter projekttidens slut. 

Målgruppen är primärt barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterade begränsningar, förtryck och våld. För att nå dessa ungdomar, utveckla stödet till utsatta och sprida kunskap kring hedersproblematik riktar sig projektet till alla barn och ungdomar på högstadiet och gymnasiet samt även barn och ungdomar äldre än 18 år, vuxna, lärare, skolpersonal och organisationer som kommer i kontakt med hedersrelaterade frågor. Ett särskilt fokus kommer läggas på att uppmärksamma pojkars utsatthet och begränsning utifrån deras dubbla roller som offer och förövare i hederskontexten samt unga hbtq-personer.

I projektet samarbetar Rädda Barnen och medsökande parterna Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg med flera frivilligorganisationer som på olika sätt kommer i kontakt med hedersproblematik i sina verksamheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.