Till innehållet

Love No Borders

Projektet drevs av: Svenska Mellanöstern och Nordafrikagruppen

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att organisera HBTQ-personer med invandrarbakgrund, vara en mötesplats samt öka engagemanget bland målgruppen.

De övergripande målen är att öka den primära målgruppen HBTQ-personer med invandrarbakgrunds organisering och synlighet i HBT-samhället utifrån målgruppens problemformuleringar, behov och prioriteringar för att skapa förutsättningar för dessa att påverka sina liv och det samhälle de lever i. Skapa en trygg mötesplats för unga hbtq-personer med invandrarbakgrund.

Effektmålen är de effekter som avses för målgruppen. Effektmålen är att det ska leda till engagemang och intresse för föreningslivet och bidra till att uppfylla det övergripande målet att målgruppen blir organiserad. Detta genom att avsedd målgrupp ska utifrån angivna aktiviteter få kunskap om möjligheter för organisering och interaktion i HBT-samhället och i samhället i stort. Specifika organisationer för organisering är Sv. Menagruppen och Arabiskt Initiativ men även i andra organisationer. För de som behöver professionellt stöd och hjälp ska de kunna få information vart de ska vända sig, exempelvis BUP, brottsofferjouren, kurator, eller myndigheter. Syftet är att dessa effekter ska förebygga ohälsa, exkludering och hjälpa målgruppen att bekämpa de förtryck och intoleranser målgruppen möter samt öka medvetenheten om deras rättigheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2010 och avslutades i maj 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.