Till innehållet

Make Equal Music

Projektet drevs av: Stiftelsen Make Equal

Beskrivning av projektet

Projektet Make Equal Music drivs av Make Equal och Popkollo. Med projektet vill vi skapa en jämställd och inkluderande musikscen genom nya samarbeten och gemensamma utbildningsinsatser främst till aktörer som arbetar med musik och unga.

Musikscenen är ojämställd. När Nöjesguiden våren 2013 släppte sin lista över de 100 mäktigaste personerna inom musikbranschen var 73 % av dessa män. Av akterna på de 25 festivaler som organisationen Jämställd Festival granskade under sommaren 2013 var 77 % mansdominerade och 4 % mixade. Och vänder vi blicken mot studieförbundens musikverksamheter, där många musiker i Sverige finner och utvecklar sin talang och sitt intresse, ser vi att 88 % av deltagarna 2008 var killar/män. En siffra som tyvärr inte förändrats speciellt mycket sedan dess. Det är mot bakgrund av denna ojämställdhet inom musikscenen som idén till Make Equal Mici (tidigare Gender Co-op) föddes. Det övergripande och långsiktiga syftet med projektet är att bidra till att göra musikscenen mer jämställd och inkluderande. Mer specifikt vill vi skapa bättre förutsättningar för jämställdhets- och inkluderingsarbete inom musikverksamheter som riktar sig mot barn och unga genom att:

 • Inspirera, och tydliggöra kraven på, dessa verksamheter att ta krafttag för ökad jämställdhet och inkludering internt. 
 • Ge verksamheterna kunskap, metoder och verktyg för att nå en bredare målgrupp. 
 • Ge verksamheterna kunskap, metoder och verktyg för att jobba jämställt och inkluderande med de barn och unga som finns där. 
 • Skapa samarbeten mellan verksamheterna lokalt och regionalt för att de tillsammans ska kunna bli mer framgångsrika i sitt arbete med jämställdhet och inkludering.

Under det första året är projektets huvudfokus främst att undersöka ta fram en bra kunskapsgrund inför det fortsatta arbetet genom att göra målgruppsanalyser och en omvärldsbevakning av tidigare satsningar och goda exempel. Vi kommer även att satsa på att lära känna varandras verksamheter samt på att utveckla de gemensamma pilotkoncepten inför testning. Mål 1: Det finns en god kännedom hos projektorganisationerna kring målgruppernas behov av projektet samt deras erfarenheter som kan vara av nytta för projektet. Mål 2: Vi har byggt på den bank av goda exempel och fungerande metoder för jämställdhet och inkludering inom musikområdet (som Make Equal påbörjat inom ramarna för sin ordinarie verksamhet) med minst 15 nya exempel. Mål 3: Vi har inventerat fältet, kartlagt vilka aktörer som arbetar med förändringsarbete kopplat till jämställdhet och inkludering inom musikområdet samt intervjuat dessa. Mål 4: Projektorganisationerna har utvecklat en pilotversion av ett gemensamt utbildningskoncept som är färdigt att testas. Mål 5: Projektorganisationerna har utvecklat en pilotversion för hur projektet ska arbeta med lokala kraftsamlingar och regionala nätverk. Mål 6: Det finns en grund för en digital portal för projektet samt en framtagen grafisk profil som kombinerar projektorganisationernas identiteter och layout.

I projektets första fas kommer vi att titta bakåt för att se hur det tidigare arbetet sett ut och av det lära hur vi kan arbeta framgångsrikt och undvika tidigare fällor. Därefter kommer vi att genomgående inom projektet Make Equal Music att fokusera på två nyckelfaktorer för ett framgångsrikt jämställdhets- och inkluderingsarbete: samsteg och framsteg. Samsteg Delad glädje är dubbel glädje brukar det heta, vi tror att samma sak gäller för kunskap och erfarenheter. Om vi skapar samarbeten där kunskap och erfarenhet kan delas så har samhället mycket att vinna på det. Att skapa goda samarbeten görs dock inte av sig själv. Det krävs medvetet arbete och metoder för att lyckas och skapa framgångsrika och berikande samarbeten.  Framsteg Make Equal och Popkollo har båda formulerat, utvecklat och paketerat sin kompetens för att skapa bra utbildningar som de var och en har haft stor framgång med. Inom projektet Make Equal Music ska gemensamma utbildningskoncept tas fram. Ett som ska köras på lokal nivå och som samlar alla olika aktörer som jobbar med musik, barn och unga. Ett som ska köras regionalt och som samlar liknande verksamheter för att djupdyka i just deras förutsättningar. På nationell nivå ligger fokus på att samla alla olika aktörer som jobbar inom området musik, jämställdhet och inkludering för att tillsammans lära av varandra och ta nya steg framåt.

Vi ska genomföra fyra träffar per år där unga får ge sin input i projektet. Vi använder oss av Popkollos verksamhet där deltagarna är tjejer som i regel är mellan 12-18 år. Vi håller i en workshop där de får besvara frågor som exempelvis; varför repar inte vi på fritidsgården eller på studieförbundet? Vad skulle krävas för att jag skulle känna mig “hemma” i replokalerna på min ort? Vad kan de vuxna som jobbar med replokalerna göra för att du ska känna dig välkommen, bekväm och trygg? De får även ge feedback på de förbättringsförslag som kommit fram i projektet lokalt och regionalt.  Vi ska också jobba med projektets direkta målgrupp, dvs verksamheter som jobbar med barn, unga och musik för att de koncept vi utvecklar ska motsvara deras behov samt kännas vardagsnära och välfungerande för dem. 

Nationell samverkan Make Equal och Popkollo är två betydande aktörer på fältet jämställdhet, inkludering och musik. På fältet finns dock fler aktörer som jobbar med detta på olika sätt och som vi vill ha med på tåget. Vi kommer genom en kartläggning att hitta aktörerna och sedan arrangera samverkansträffar i syfte att bygga allianser som har potential att leda till långsiktig och hållbar samhällsförändring.  Lokal kraftsamling I varje kommun finns det flera aktörer som på olika sätt jobbar med musik. Det kan vara exempelvis musik- och kulturskolan, musiklärare på grund-, gymnasie- samt folkhögskolor, studieförbundens pop- och rockverksamheter, fritidsgårdar med replokaler samt föreningar som jobbar med musik på det ena eller andra sättet. Vår erfarenhet är att dessa aktörer inte alltid känner till varandras verksamheter och/eller inte ser varandra som potentiella samarbetspartners. Vi vill genom projektet Make Equal Music ta fram metoder för att skapa lokala och verksamhetsöverskridande samarbeten mellan dessa aktörer som efter projektets slut blir självgående och oberoende av projektet. Regionala nätverk På den här nivån ska målgruppen för våra insatser vara verksamhetsspecifik, så att vi exempelvis samlar alla fritidsgårdar med replokaler inom en viss region. Aktörer som liknar varandra får hitta gemensamma lösningar på delade problem, vilket ytterligare kommer att stärka dem och ge energi till arbetet.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Inkludera flera

  I dagens Sverige är ungdomsarbetslösheten hög samtidigt som behovet av ledare för barn som lever i eller riskerar utanförskap är stort. Inkludera…

 • Ekonomisk förståelse för unga

  Ekonomisk förståelse för unga är ett projekt som går ut på att förse skolor i Sverige med ett läromedel som utvecklar elevernas förmåga att göra…

 • Unga engagerar unga

  Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att deras makt och inflytande ska öka. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som på…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.