Till innehållet

Mitt Lugn

Projektet drivs av: Föreningen Dream of the Good / Drömmen om det goda

Beskrivning av projektet

Projektet ska träna gymnasieelever i verksamma stillhetsverktyg (mindfulnessövningar) som aktivt hjälper dem att hantera stress, skapa studiero och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.

Vi vill bidra till att skapa trygghet och studiero, minska stress och förebygga psykisk och fysisk ohälsa bland gymnasieelever. Projektet syftar till att träna elever i uppmärksam närvaro och ge intresserade elever förtroende och ansvar att själva planera och leda utbildningar med mindfulnessövningar till sina skolkamrater. Vi vill bidra till att skapa balans mellan att GÖRA och att tillåtas bara VARA. I vårt samhälle tränas vi från barnsben att rikta vår uppmärksamhet mot vår omgivning. Fokus ligger oftast på prestation och yta. Drömmen om det goda vill skapa tillfällen för inåtriktad uppmärksamhet för att unga ska få tillgång till sin inre kraft och motivation. När vi känner oss själva förstår vi bättre vårt sanna värde som individer, bortom yttre status och yta. Med god självkänsla kommer också en acceptans för varandras olikheter och människors lika värde. Detta är grunden till demokrati. På så vis vill vi medverka till att över tid påverka de deltagande skolornas värdegrundstänkande.

Vår vision är unga med god självkänsla och förmåga till närvaro, som känner samhörighet med andra och som är förtrogna med metoder för att hantera stress. Det vill vi förverkliga genom att se till att träning av inåtvänd uppmärksamhet blir ett naturligt inslag i den svenska skolan. I nuläget används föreningens mindfulnessmetoder på ett 80-tal skolor i Sverige. Med detta projekt vill föreningen ta klivet in i en ny fas, där gymnasieeleverna själva – med hjälp av en särskild verktygslåda och utbildning – ska ansvara för genomförandet av metoderna i skolorna. Förhoppningen är att bygga upp ett system där tredjeårselever ska kunna utbilda första- och andraårselever, med stöd av föreningen i framtiden. Efter tre år ... ... har mer än 1500 gymnasieelever en ny erfarenhet av uppmärksam närvaro ... har 30 gymnasieskolor genomfört en 8-veckors mindfulnessträning ... finns en app med verktygslådan för stillhet att tillgå för ungdomar ... har ett ungdomsnätverk etablerats för att dela erfarenheter kring mindfulness ... har vi bjudit in elever som lär ut stillhet till seminarier där ungdomarna kan nätverka, byta erfarenheter och uppdatera kunskaper.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Liknande projekt

  • Lite mycket nu (tidigare Dags för motståndskraft)

    Syftet med projektet är att ge ungdomar verktyg och kunskap för att kunna förebygga, förhindra och hantera stress som är ett växande problem bland…

  • Love No Borders

    Projektet syftar till att organisera HBTQ-personer med invandrarbakgrund, vara en mötesplats samt öka engagemanget bland målgruppen.

  • Lyssna på mig

    Lyssna på mig är ett nationellt projekt med syfte att förbättra villkoren och delaktigheten för nyanlända barn och ungdomar i Sverige.

Sidan uppdaterades 2021-02-08.