Till innehållet

Modellprojektet

Projektet drevs av: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP

Beskrivning av projektet

Projektet ger underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och profession tillsammans utarbetar modeller inom åtta samhällsområden och tydliggör behoven av samordning.  

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för personer med traumatisk hjärnskada att få tillgång till en långsiktig individanpassad rehabilitering, stöd och service som bidrar till god livskvalitet och möjligheter att delta i samhällslivet som andra medborgare. Bristerna i rehabiliteringen och vårdkedjan för personer med traumatisk hjärnskada är väl beskrivna.  Vi behöver skapa uppmärksamhet och diskutera bristerna, men vi behöver också kunna svara på frågan ”Hur vill ni ha det då?” För att kunna göra det måste brukare och professionen samarbeta. Det gör vi i projektet genom att ta fram modeller inom olika samhällsområden som underlag till riktlinjer och förbättringsarbete.

Målet är att ta fram och uppnå konsensus kring modeller inom olika samhällsområden och tydliggöra behoven av samordning i hela kedjan. Ett delmål är att ta fram en flödesbeskrivning där den enskildes väg mellan olika aktörer/områden i vård- och omsorgskedjan identifieras och beskriva hur processerna fungerar i verkligheten. I projektet tillsätts processgrupper som ska ta fram modeller inom områdena • ”Medicinska Insatser” som omfattar såväl rehabilitering/uppföljning som vårdbehov som inte har sin primära orsak i hjärnskadan • Stöd och service • Barns stöd i skola/fritid • Sysselsättning/utbildning • Försörjning • Stödfunktioner (hjärnskadekoordinatorer, gode män etc) • Samordning Processerna utgår från tre olika konsekvenser efter hjärnskada som behöver olika omhändertagande; kognitiv funktionsnedsättning, multifunktionsnedsättning, beteendestörning. Särskilda behov för personer över 65 år och barn ska beaktas i arbetet. Till varje process knyts en referensgrupp. 

Projektets upplägg bygger en bro mellan professionen och brukarna. Brukarnas kunskaper och erfarenheter tas till vara i samverkan med professionen, verksamhetsansvariga och beslutsfattare inom respektive processområde. De modeller som utarbetas ska användas som underlag för ett förbättrat omhändertagande och implementeras successivt i referensgrupper och i dialog- och konsensuskonferenser. I implementeringen ingår att påverka politiker och beslutsfattare på olika nivåer att anta modellerna. Hjärnkraft och RTP kommer att använda projektets resultat i det fortsatta arbetet att bevaka utvecklingen av rehabilitering, stöd och service till personer med traumatisk hjärnskada. 

Projektet sammanför erfarenheter från brukarna och professionen för att skapa gemensamma modeller för livslång individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada. I alla processgrupper ingår minst en person med egen skadeerfarenhet  och/eller anhörig. Förbunden i samverkan med professionen utarbetar gemensamma strategier för att förbättra situationen för en grupp, där det idag finns konstaterade brister. Projektet bygger på kontinuerlig förankring och implementering dels i en referensgrupp inom varje processområde, dels på nationella konferenser som anordnas under projekttiden.  

Det är nytt att tänka vårdkedjor utifrån ett livslångt perspektiv, där alla delar inkluderas; vård, rehabilitering, skola, stöd och service. Det finns konsensus bland såväl profession som brukare om behovet. Allt fler liv räddas genom avancerad akutsjukvård, vilket leder till ökat behov av samordnade livslånga insatser. Samarbetspartners är Danderyds sjukhus AB, Norrlands universitets sjukhus, Skånes universitets sjukhus, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Enabling people, Forum Carpe, Frösunda och Misa

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2015 och avslutades i december 2018.

Liknande projekt

  • Brukarkraft

    Projektet Brukarkraft utvecklar nya metoder för brukarstyrda brukarrevisioner bland annat för grupper med funktionsnedsättningar. Utvecklingsarbetet…

  • Från snack till verkstad - mänskliga rättigheter i praktiken

    Jobbar för att öka kunskapen om och att påskynda genomförandet av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

  • Jämlik ishall

    Projektet Jämlik ishall handlar om att ge funktionsnedsatta ökad tillgänglighet i ishallar. Genom nya hjälpmedel ska föreningar och kommuner ge…

Sidan uppdaterades 2022-07-01.