Till innehållet

Nå- vidare - hedersförtryck och intellektuell funktionsnedsättning

Projektet drevs av: Föreningen Tjejers Rätt I Samhället (TRIS)

Beskrivning av projektet

Det här projektet handlar om att utveckla metoder och sprida kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet vänder sig främst till yrkesverksamma som möter målgruppen.

Trots att mycket resurser har satsat på arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld så har ingen hittills arbetat med hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Tack vara Arvsfonden är TRIS den enda organisation i Sverige som har uppmärksammat målgruppen och den specifika utsatthet som dessa ungdomar lever med. Detta projekt syftar till att ta fram metoder för förebyggande arbete och att sprida kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld till yrkesverksamma som möter ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet vänder sig främst till yrkesverksamma som i sitt arbete möter ungdomar som är i riskzon för att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, men även till ungdomarna själva. Hittills har projektet nått ut till ett 20-tal ungdomar samt mer än 1000 yrkesverksamma. 

Det finns idag inga metoder för hur man arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns heller inga anpassade handlingsplaner eller rutiner för hur yrkesverksamma ska bemöta och hjälpa dessa ungdomar som ofta hamnar mellan stolarna och sällan får den hjälp de är i behov av.  Målet med projektet är att öka kunskapen om hedersrelaterat förtryck hos yrkesverksamma som möter ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som är i riskzon för att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Målet är även att ta fram ett tjejgruppsmaterial och ett metodstöd för framtagande av anpassade handlingsplaner för att förebygga hedersrelaterat förtyck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.  Under projekttiden har Nå- vidares tjejgruppsmaterial testats på två tjejgrupper och mer än 1000 yrkesverksamma har deltagit i projektets föreläsningar och konferenser. Vidare har ett metodstöd för att utveckla en handlingsplan mot hedersvåld publicerats under hösten 2014 och Nå- vidare tjejgruppsmaterial testas under våren 2015 i fyra städer. Under sommaren 2015 ska Nå- vidares tjejgruppsmaterial färdigställas och tryckas och ska under hösten 2015 spridas till andra kommuner och testas. 

Genom projektet har målgruppen ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld uppmärksammats bland ett flertal aktörer i Sverige. Exempelvis har några av landets länsstyrelser tagit upp denna målgrupp som en fokusgrupp vid utlysningar av projektmedel. Genom att målgruppen uppmärksammas så öppnas möjligheter för andra att söka medel för att arbeta med målgruppen och därmed öka kunskapen om målgruppens specifika utsatthet och behov. Redan under denna projekttid har flera instanser och kommuner sökt medel för att öka sin kompetens vad gäller hedersrelaterat förtryck och våld bland unga med intellektuell funktionsnedsättning där TRIS varit en del av de kompetenshöjande insatserna och suttit i flera referensgrupper. Vidare dokumenteras och sprids projektets erfarenheter genom Nå- vidares tjejgruppsmaterial samt genom den handlingsplan som är anpassad för målgruppen och som även innehåller instruktioner för hur exempelvis andra kommuner ska kunna ta fram/utveckla en handlingsplan.   

Målgruppen har under hela projekttiden varit högst delaktig, detta genom: - Elevhälsopersonal från gymnasiesärskolor i Uppsala har varit med och tagit fram den handlingsplan som under sommaren 2014 kommer att publiceras.  - Elevhälsopersonal från en gymnasiesärskola har varit med och testat Nå- vidares tjejgruppsmaterial på två tjejgrupper.  - Över 1000 yrkesverksamma som möter ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och som utsätts/riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld har deltagit vid Nå- vidares föreläsningar, konferenser och workshops.  - Ett flertal skolor kommer under hösten 2014 att handledas av Nå- vidare för att ta in Nå- vidares tjejgruppsmaterial och testa den på elever i respektive skola.  Dessa yrkesverksamma har spelat en avgörande roll för projektets framgång och utveckling då det är tack vare dessa projektet kunnat ta fram metodmaterial, anpassade handlingsplaner m.m. Det är även i möten med yrkesverksamma som projektet samlar på sig kunskap och erfarenheter som projektet sedan sprider till andra yrkesverksverksamma. 

Projektet samarbetar med Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Breaking stereotypes

    Projektets mål är att skapa forum för att arbeta med fördomar, rasism, diskriminering och våld bland unga.

  • Aktiva studenter

    Aktiva studenter erbjuder fysiskt inaktiva studenter att delta i kom-igång-grupper. Till 100 platser fanns över 300 sökande studenter första året.…

  • Integrationsprojekt "Uppsala vision 2030

    Integration är en ständigt pågående, ömsesidig process och ömsesidig anpassning. Uppsala vision 2030 syftar till att under en viss tid sammanföra…

Sidan uppdaterades 2021-06-15.