Till innehållet

Nema Problema Ungdomsmentorer (tidigare MentorMe)

Projektet drivs av: Nema Problema

Beskrivning av projektet

Projektet ska underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället genom att utveckla ett integrerat mentorskaps- och kompetensutvecklingsprogram.

Projektets syfte är att underlätta nyanlända ungdomars etablering och delaktighet i samhället.

Målet är att utveckla ett integrerat mentorskaps- och kompetensutvecklingsprogram, med särskilt fokus på att arbeta utifrån egna satta mål och ömsesidigt lärande. Deltagarna ska skapa bredare kontaktnät och ett ökat engagemang för integration. Målgruppen adepter är nyanlända ungdomar i åldrarna 16-22 år och mentorer är etablerade unga vuxna i åldrarna 20-30 år. Programmet ska utvecklas utifrån behov som målgruppen identifierat som särskilt betydelsefulla. Inom ramen för projektet planeras gruppträffar, enskilda träffar i mentorparen, stöd i kontakten med varandra samt flera gemensamma aktiviteter.

Efter projektet

Mellan 2018 till 2021 bedrev Nema Problema det arvsfondsfinansierade projektet Ungdomsmentorer (NPUM). Projektets huvuddel utgjordes av ett mentorprogram i vilket ungdomar som var nya i Sverige (adepter) matchades med unga vuxna som bott länge i eller vuxit upp i Sverige (mentorer). Deltagarna inläts i ett ettårigt program i vilket de sågs i sina mentorpar en gång i månaden för att hjälpa ungdomen som var nya i Sverige att nå mål relaterade till utbildning och långsiktig försörjning. Därutöver var avsikten att programmet skulle bidra till ökade insikter i livet som ny i Sverige för de etablerade mentorerna. I bakgrunden fanns Nema Problema och erbjöd samtalsstöd, guidande material samt kompetenshöjande och sociala aktiviteter.

Utfall

 • 152 mentorpar (304 personer) matchades i projektet
 • Ca 75 % av deltagarna genomförde hela programmet
 • 40 % av adepterna och 67 % av mentorerna var tjejer
 • Deltagarna sågs själva i sina mentorpar i snitt ca 6,5 gånger (härutöver har man haft kontakt på distans)
 • Vi arrangerade 45 gruppaktiviteter för deltagarna under perioden som besöktes av i genomsnitt 24 deltagare per träff.

Adepter - resultat

 • Ca 65 % av adepterna uppgav att de formulerat minst ett mål under programtiden
 • Ca 30 % uppgav att de fått ett jobb under programtiden (denna siffra varierade kraftigt eftersom Coronapandemin slog till mitt i projektet och påverkade arbetsmarknaden avsevärt). Ca 45 % uppgav att deras mentor/mentorprogammet hjälpt till med jobb.
 • Ca 85 % uppger att de fått motivation av att vara med i programmet
 • På aggregerad nivå har genomtsnittsbetygen höjts något för deltagarna och ca 60 % uppger att deras mentor/mentorprogrammet hjälpt till med skola
 • Ca 75 % uppgav att de fått lära känna etablerade svenskar i programmet

Mentorer - resultat

 • Ca 80 % uppgav att de fått minst en nyanländ vän genom programmet
 • Ca 90 % angav att de ökat sin kunskap om integrationssituationen i Sverige genom programmet
 • Ca 45 % uppgav att de ökat sitt engagemang för integrationsfrågor under programtiden

Lärdomar

Nedanstående lärdomar anser vi viktiga att sprida till personer som arbetar eller vill arbeta med liknande typer av projekt.

 • Ha en tydlig förändringsteori på plats innan projektet startar.
 • Ta fram ett ramverk för hur projektets resultat och effekter ska mätas innan projektet startar.
 • Ett tydligt uppdrag för deltagarna kan ge styrfart. Inledningsvis matchade vi adepter och mentorer och lät dem bestämma vad de själva skulle göra. Vår förhoppning var att de skulle hjälpas åt med det som adepterna ville ha hjälp med. Detta bidrog ofta till förvirring och att deltagarna tappade motivation att träffas. Vår uppfattning är att det berodde på att adepterna ibland kunde ha svårt att uttrycka vad de ville ha hjälp med och mentorernas ofta begränsade tidsinsats gav inte alltid utrymme att djupdyka i de utmaningar som adepten kunde stå inför. I vår uppdaterade version av programmet har vi tydligare framhållit att relationen ska ha ett visst fokus till deltagarna och sett bättre resultat och lägre avhoppningsgrad. Vi rekommenderar därmed att ha ett tydligt uppdrag i relationen, t.ex. att deltagarnas uppgift är att göra läxor tillsammans, språkträning, eller att hitta ett jobb åt adepten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • #skolmöten

  Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

 • Alla röster

  Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

 • Körkraft - Säg det i toner och massor med ord!

  Genom KÖRKRAFT vill projektet starta ett stort antal körer med fokus på språkträning och gemenskap för i första hand asylsökande ungdomar, men även…

Sidan uppdaterades 2022-05-20.