Till innehållet

Nya berättelser om Världsarvet

Projektet drivs av: Stiftelsen Hälsinglands museum

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en arbetsmodell där unga själva medverkar i kulturarvsarbetet genom att söka vittnesmål och föremål i syfte att komplettera och vidga kunskapsläget rörande Världsarvet Hälsingegårdar. Vidare ska de unga utveckla metoder för hur berättelser om världsarvet kan förmedlas vidare till andra.

Genom att röster som inte tidigare hörts eller beaktats nu involveras och synliggörs breddas skildringarna av livet runt gårdarna och nyanserar därmed den etablerade bilden. I första hand kommer de unga i projektet att representera någon av våra nationella minoriteter och/eller personer med funktionsnedsättning. De unga ska arbeta självständigt, men med stöd av sakkunniga forskare och representanter för olika föreningar och minoritetsorganisationer.

En metodhandbok ska tas fram och sedan spridas till institutioner och föreningar inom kulturarvs- och utbildningssektorn. Efter projekttiden inlemmas arbetsmodellen i museets verksamhet. Den nya och breddade kunskapen om världsarvet infogas i kulturarvsinstitutioners samlingar och utåtriktade verksamheter.

Beviljat belopp

4 750 464 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

4 750 464 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

Ort
Hudiksvall

Liknande projekt

  • Reproduktiv hälsa och integration

    Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Ser du stjärnorna runt dig?

    Föreningen HUR ska utveckla en metod som möjliggör för civilsamhället att samarbeta med offentliga aktörer kring ungas inflytande över sin egen och…

Sidan uppdaterades 2024-03-07.