Till innehållet

Ormprojektet

Projektet drevs av: Kulturföreningen Ormen

Beskrivning av projektet

Projektet riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som har behov av olika typer av individuellt anpassade självförstärkande insatser för att på sikt kunna få sysselsättning.

Projektet riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som har behov av olika typer av individuellt anpassade självförstärkande insatser för att på sikt kunna få sysselsättning. Deltagarna varken arbetar eller studerar och är heller inte redo för Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Projektbaserad pedagogik blandas med bland annat anpassade dramaövningar där syftet är att stärka deltagarnas självkänsla så att de blir bättre rustade att ta sig vidare till skola, praktik eller arbete. Huvudsyftet är att stärka deltagarnas självkänsla genom drama där de medvetandegör deras styrkor, svagheter och individuella utmaningsområden, kopplat till männsikor, platser och situationer. Utifrån det ges konkreta och konstruktiva lösningar för hur de ska gå vidare i sin individuella utveckling. Utifrån konceptet från idé till genomförande stärks deltagarnas självkänsla och därmed även deras drivkrafter framåt i livet.  Mätning av uppnådda mål sker genom muntlig och skriftlig utvärdering vid deltagarens projektavslut. Syftet är även att förbereda unga till arbete och utbildning och inkludering i det civila samhället. Detta är således ett led i deltagarnas väg mot egen försörjning. Detta sker genom samverkan, skräddarsydda handlingsplaner, individuella och gemensamma projekt och kontinuerlig dialog mellan deltagare, pedagog och hans/hennes handläggare.

Det primära målet är att ge ungdomarna en större självkännedom och därmed en bättre självkänsla. Denna utgångspunkt skapar förutsättningar för deras fortsatta väg mot sysselsättning och andra insatser kopplat till individuella problemställningar som synliggjorts under projektets gång. Efter avslutat deltagande ska 90 % deltagarna generellt uppnått en bättre livskvalité och ett bättre mående. Efter avslutat deltagande i Ormprojektet ska deltagarna ha visat framsteg i sina personliga utmaningar som satts upp. De ska ha gjort konkreta personliga framsteg i projekt, presentation och genomförandeprocesser. Dessa parametrar varierar utifrån varje enskild person och deras individuella mål. Mätning av detta sker i en grundlig skriftlig och muntlig utvärdering vid deltagarnas projektavslut. Deltagarna ska under sitt deltagande i projektet närmat sig arbets- och utbildningsmarknaden. Utgångspunkten är att minst 75 % av deltagarna ska gå vidare till arbete, praktik eller utbildning. De ungdomar som fortfarande inte står till arbetsmarknadens förfogande eller är redo för vidare studier och misstanke finns om neuropsykiatriska, psykiska, fysiska eller annan problemställning ska ha en tydlig plan för vidare remittering. Detta mål mäts och följs upp av Samordningsförbundet Östra Södertörns ungdomsinsatser.

Tanken är att verksamheten ska permanentas genom gemensam finansiering från aktörerna i Samordningsförbundet i framtiden. I ett längre perspektiv vill Kulturföreningen Ormen påvisa värdet av ett holistiskt förhållningssätt och vikten av övergripande samverkan för att möta unga människor som befinner sig i en svår livssituation. Kontakt kommer även etableras med Arbetsförmedlingen, de kommuner vi samverkar med samt andra aktörer angående möjligheter till finansiering av fortsatt verksamhet. Någon eller några deltagare kan på sikt vara med och utveckla projektledarskap inom Ormprojektets ramar där de kan driva delar i projektet och ytterligare utveckla deltagarinflytandet med pedagogiska idéer/koncept.  En pedagogisk handbok ska tas fram utifrån befintliga riktlinjer och pedagogisk samverkansmodell. Revidering av handboken görs efter grundliga utvärderingar och de förändringsförslag som framkommer från dessa. När nya pedagoger/coacher rekryteras utbildas de utifrån den pedagogiska handledarboken, dess modeller och pedagogiska verktyg. Undersökningar och enkäter som mäter hälsa och resultat kopplat till sysselsättning kommar att ligga till grund för utveckling samt kalibreering av projektmodellen. Inom de närmaste åren ämnar föreningen etablera projektet permanent i kommunerna Haninge Nynäshamn och Tyresö. På sikt finns ambitionen att plantera och etablera arbetsmodellen i andra kommuner runt om i landet. 

Pedagogen arbetar alltid från deltagarnas perspektiv och från deras unika situation, drömmar, mål och intressen. Innehållet i deltagarnas gemensamma och individuella projekt, rollspel och värderingsövningar utflykter och studiebesök samt uppsatta mål och utmaningsområden bestäms av deltagarna i dialog med pedagogerna. Deltagarnas berättelser, erfarenheter och perspektiv ligger till grund för den drampedagogiska delen av projektet. Pedagogerna i sin tur står för att coacha, skapa förutsättningar samt att vara den osynliga handen som leder dem genom deras åtaganden och processer. Deltagarna ges större och större ansvar. Ett miniprojekt kan utvecklas till ett eget företagande eller ett delansvar förflyttas till ett övergripande ansvar för ett större projekt. Engagemanget i ett projekt utökas där deltagaren lägger till arbetstid utanför projektets ramar. Andra samverkansparter, föreningar och Lakesides coacher kopplas in där deltagaren fördjupar sin idé, dröm och projekt. Vidare utvecklas projektets innehåll genom  kontinuerlig dialog med dektagarna samt utvärderingar och enkäter. Deltagarna är även med i processen kring att ta fram nya projektidéer, utbildningar och studiebesök etcetera. På siktsträvar vi efter att deltagare som avslutat  kan ingå i projektledning och styrning av projektet. 

Projektet är ett samverkansprojekt mellan i första hand Kulturföreningen Ormen, Samordningsförbundet Östra Södertörn och ungdomsteamen i de tre kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Liknande projekt

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

  • Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

    Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition.…

  • B-Art

    Projektet ska ge ungdomar 13-18 år redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande genom systematisk professionell…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.