Till innehållet

ParaMe

Projektet drevs av: Svenska Parasportförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning.

Svenska Parasportförbundet ska tillsammans med referensgrupper bestående av barn och unga med funktionsnedsättning arbeta fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen. Projektet ska kartlägga alla idrottsföreningar i Sverige som idag erbjuder parasport och sammanställa dem i ett digitalt verktyg. ParaMe kommer bidra till att fler i målgruppen hittar sin idrott och börjar testa idrott i sitt lokalområde.

Projektet kommer även parallellt genomföra en stor utbildningssatsning inom svensk idrott i syfte att göra den mer tillgänglig för alla. ParaMe kommer också fungera som en kontaktpunkt för barn och unga, deras anhöriga och andra relevanta personer i målgruppens närhet. Man kommer intervjua målgruppen och lyfta fram inspirerande berättelser om tillgängligt idrottande på målgruppens villkor. Projektet vill genom det digitala verktyget, utbildning, informations- och spridningsinsatser så som spridningskonferenser informera målgruppen, anhöriga och andra viktiga personer i barns och ungas närhet om vikten av fysisk aktivitet och glädjen i att idrotta.

Efter projektet

Projektet ParaMe hade tre delmål. Det första var att ta fram ett lättillgängligt verktyg för personer med funktionsnedsättning för att de ska kunna hitta idrott i sitt lokalområde. Arbetet mynnade ut i hemsidan parame.se som lanserades i september 2020. Hemsidan fortsätter att utvecklas och vid projektets avslut fanns ca 70 olika idrotter att välja på. Sidan har sedan dess varit välbesökt och man kan se att den fyller en funktion inom parasportområdet eftersom föreningar fått nya förfrågningar från personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga.

Projektet ParaMe:s andra delmål var att arbeta för att få idrottsförbunden mer inkluderade i sitt arbetssätt genom en utbildningssatsning. Två utbildningar har tagits fram inom ramen för projektet, dels ”Ett gott bemötande” och dels ”Tillgänglighet på idrottsanläggningar”. Projektet har även medverkandet i framtagandet av SISU Idrottsutbildarnas utbildning ”Inkluderande ledarskap”. Utbildningstillfällen har hållits för 625 deltagare från idrottsförbund, idrottsföreningar och kommuner.

Ett tredje delmål för projektet var att ge information om möjligheter till idrott i sitt eget lokalområde till närstående till personer med funktionsnedsättning. Projektet har även informerat skolor, syncentraler och habiliteringar genom flygblad och affischer. Sammanfattningsvis har projektet ParaMe synliggjort parasporten både hos allmänheten och hos idrottsförbund.

Hemsidan parame.se lever vidare inom ramen för Parasport Sveriges ordinarie verksamhet. Även utbildningarna kommer fortsätta att erbjudas av föreningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i januari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i januari 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Motorburen ungdom - en del av Fryshuset

    Projektet ska tillgodose motorintresset bland ungdomar som befinner sig i utanförskap, genom att inkluderas i samhället och på sin ort och…

  • Korpen Matchmaker

    Projektet ska utveckla en ny modell för hur man spelar matcher och räknar resultat inom Korpen utifrån insikten att allt fler barn och unga idag…

  • Jag Kan Cykla

    Projektet ska testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära…

Sidan uppdaterades 2022-05-09.