Till innehållet

Pegasus - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Projektet drivs av: Ungdomförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL Ungdom

Beskrivning av projektet

Inom projektet Pegasus bygger vi vidare på de kunskaper RFSL Ungdom har om målgruppen unga hbtq-personer som har sex mot ersättning. Vi driver en stödchatt för unga hbtq-personer samt utbildar yrkesverksamma som möter personer i åldern 15-25 år.

Projektets syfte är att förbättra den fysiska hälsan och välmåendet bland unga hbtq-personer i åldern 15–25 år som har erfarenhet av att ha sex mot ersättning samt att minska diskrimineringen av unga hbtq-personer som har erfarenhet av att ha sex mot ersättning.

 • Den ena centrala delen av projektet är att erbjuda en lättillgänglig kanal för information och stöd för unga hbtq-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning och sexuell utsatthet. Detta sker via hemsidan www.pegasus.se. Tanken är att möta individer i behov av stöd utifrån deras önskemål och behov.
 • Den andra centrala delen av projektet är utbildning för yrkesgrupper som i sin verksamhet möter unga hbtq-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning. Tanken är att dessa yrkesgrupper ska kunna ge ändamålsenligt stöd och inte exkludera och diskriminera hbtq-personer i den verksamhet som i teorin ska vara till för alla. Utbildningen kommer att präglas av ett normkritiskt perspektiv.

Projektets övergripande mål är att den fysiska hälsan och välmåendet bland unga hbtq-personer i åldern 15–25 år som har erfarenhet av att ha sex mot ersättning och sexuell utsatthet ska förbättras samt att diskrimineringen och osynliggörandet av unga hbtq-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning ska minska.

Det planerade projektet löper under tre år. De generella metoder som kommer att användas är: • interaktiv stödverksamhet som bland annat inspireras av förhållnings- och arbetssätt inom MI (Motivational Interviewing/motiverande samtal) • stöd till yrkesverksamma via mejl • utbildning av yrkesverksamma • informationsspridning genom skriftligt material • informationsspridning genom internet

Målgruppsförankring primär målgrupp: Vi genomför en digital enkätstudie genom hbtq-communityt Qruiser samt i RFSL Ungdoms och våra samarbetsorganisationers nätverk för att i större skala ge målgruppen möjlighet att inkomma med synpunkter och påverka projektet i en tidig fas. För kontinuerlig målgruppsförankring har vi referenspersoner ur målgruppen som har/haft sex mot ersättning. Dessa referenspersoner ges möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på projektutformningen vid varje steg i projektet.  Målgruppsförankring sekundär målgrupp: Vi har bildat en referensgrupp bestående av Mika-mottagningarna (Malmö, Göteborg och Stockholm) samt Röda Paraplyet/RFSL Stockholm. Vi har även knutit kontakter med Länsstyrelsen i Stockholm, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för regelbunda möten med möjlighet till feedback och input kring vårt projekt. Ytterligare referenspersoner uppdelade på yrkeskategori söks.

Vi samverkar/har regelbunden kontakt med: Mikamottagningarna, RFSL Stockholm, RFSL Förbundet, Folkhälsomyndigheten, Rose Alliance, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholm. Dessutom har vi en dialog med QX Förlag/Qruiser, 1000 Möjligheter samt olika mötesplatser för unga hbtq-personer (BFree, Egalia, Gays in Angered, Liquid) där vi informerat om projektet. Förhoppningsvis kan ytterligare information spridas genom dessa verksamheter. Även Kunskapsnätverken för hiv/STI-prevention spelar en viktig roll i att sprida våra utbildningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Alla röster

  Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

 • Allierad

  Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

 • APPropå rasism

  Syftet med projektet är att skapa och sprida appen Reality Check - APPropå rasism, som är ett spel som handlar om att utmana fördomar och normer i…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.