Till innehållet

Pegasus - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Projektet drevs av: Ungdomförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL Ungdom

Beskrivning av projektet

Inom projektet Pegasus bygger vi vidare på de kunskaper RFSL Ungdom har om målgruppen unga hbtq-personer som har sex mot ersättning. Vi driver en stödchatt för unga hbtq-personer samt utbildar yrkesverksamma som möter personer i åldern 15-25 år.

Projektets syfte är att förbättra den fysiska hälsan och välmåendet bland unga hbtq-personer i åldern 15–25 år som har erfarenhet av att ha sex mot ersättning samt att minska diskrimineringen av unga hbtq-personer som har erfarenhet av att ha sex mot ersättning.

  • Den ena centrala delen av projektet är att erbjuda en lättillgänglig kanal för information och stöd för unga hbtq-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning och sexuell utsatthet. Detta sker via hemsidan www.pegasus.se. Tanken är att möta individer i behov av stöd utifrån deras önskemål och behov.
  • Den andra centrala delen av projektet är utbildning för yrkesgrupper som i sin verksamhet möter unga hbtq-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning. Tanken är att dessa yrkesgrupper ska kunna ge ändamålsenligt stöd och inte exkludera och diskriminera hbtq-personer i den verksamhet som i teorin ska vara till för alla. Utbildningen kommer att präglas av ett normkritiskt perspektiv.

Projektets övergripande mål är att den fysiska hälsan och välmåendet bland unga hbtq-personer i åldern 15–25 år som har erfarenhet av att ha sex mot ersättning och sexuell utsatthet ska förbättras samt att diskrimineringen och osynliggörandet av unga hbtq-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning ska minska.

Det planerade projektet löper under tre år. De generella metoder som kommer att användas är: • interaktiv stödverksamhet som bland annat inspireras av förhållnings- och arbetssätt inom MI (Motivational Interviewing/motiverande samtal) • stöd till yrkesverksamma via mejl • utbildning av yrkesverksamma • informationsspridning genom skriftligt material • informationsspridning genom internet

Målgruppsförankring primär målgrupp: Vi genomför en digital enkätstudie genom hbtq-communityt Qruiser samt i RFSL Ungdoms och våra samarbetsorganisationers nätverk för att i större skala ge målgruppen möjlighet att inkomma med synpunkter och påverka projektet i en tidig fas. För kontinuerlig målgruppsförankring har vi referenspersoner ur målgruppen som har/haft sex mot ersättning. Dessa referenspersoner ges möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på projektutformningen vid varje steg i projektet.  Målgruppsförankring sekundär målgrupp: Vi har bildat en referensgrupp bestående av Mika-mottagningarna (Malmö, Göteborg och Stockholm) samt Röda Paraplyet/RFSL Stockholm. Vi har även knutit kontakter med Länsstyrelsen i Stockholm, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för regelbunda möten med möjlighet till feedback och input kring vårt projekt. Ytterligare referenspersoner uppdelade på yrkeskategori söks.

Vi samverkar/har regelbunden kontakt med: Mikamottagningarna, RFSL Stockholm, RFSL Förbundet, Folkhälsomyndigheten, Rose Alliance, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholm. Dessutom har vi en dialog med QX Förlag/Qruiser, 1000 Möjligheter samt olika mötesplatser för unga hbtq-personer (BFree, Egalia, Gays in Angered, Liquid) där vi informerat om projektet. Förhoppningsvis kan ytterligare information spridas genom dessa verksamheter. Även Kunskapsnätverken för hiv/STI-prevention spelar en viktig roll i att sprida våra utbildningar.

Efter projektet

Projektet ledde till ökad kunskap och spridning av erfarenheter och information gällande unga hbtq-personer som har sex mot ersättning. Målgruppen är svår att nå ut genom plattformar som vanligen fungerar och vikten av samverkan samt att bygga förtroende hos målgruppen är av stor betydelse. Inom projektet har man kunnat erbjuda stödverksamhet både genom kuratorsamtal, besök och via chattfunktion, vilket enligt utvärderingar inneburit en positiv förstärkning hos målgruppen. Målet med att nå ut brett med avseende på ålder, kön eller könsidentitet och bostadsort har uppfyllts, och genom samarbete med Newcomers Youth även nått fler personer med erfarenhet av migration. Utbildningar har genomfört för yrkesverksamma som möter målgruppen.

Verksamheten lever vidare genom den ordinarie verksamheten Pegasus Råd och Stöd. Metodmaterialet finns tillgängligt online och kommer fortsätta spridas. Genom att utbilda mot arvode kommmer RFSL Ungdom kunna fortsätta sprida kunskap om sex mot ersättning bland unga hbtqi -personer. Kunskap om stöd, sex mot ersättning, trauma, asyl och andra ämnen finns med i organisationens fortsatta verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i maj 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i maj 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-09-05.